Hotărârea nr. 182/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

2844df4d30649ca937a97f0c212719079f2973d0a7efaf8dda532170c49af925


 

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății;  respectiv  renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

 

            Analizand Referatul de aprbare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub. nr. 215742/1 din 11.03.2020 și Raportul de Specialitate inregistrat sub nr. 215742/2 din 11.03.2020 întocmit de către Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății;  respectiv  renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

            Deoarece exista oportunitatea de finantare în cadrul programului guvernamental Termoficare, pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a serviciului de alimentare cu energie termica a populatiei - componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termice

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 3172/10.03.2020 privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii cu titlul de mai sus

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

      Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

În temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), lit. d), lit. g) art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr.57/2019 - Codul Administrativ, privind administraţia publică locală;

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

ART 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, in vederea realizarii obiectivului de investitie: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății;  respectiv  renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Ordonatorul principal de credite:  Municipiul Oradea

Beneficiar:  Termoficare Oradea S.A.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

              Valoarea totală a investitiei,  fara TVA:

Valoarea totala a investitiei:                    7.523.133,96 lei

Din care C + M                                        4.713.535,47 lei

              Investitia va fi realizata in cadrul programului guvernamental “Termoficare“, după cum urmează:

- minim 15% din surse de la bugetul local

            - până la 85% de la bugetul de stat

 

CAPACITATI

 

  • Capacitatea termica PT alimentate                                   8,99 Gcal/h
  • Numar minipuncte                                                          32 buc
  • investitie specifica                                                         78.432 lei/PT
  • tip retea primara                                                 2 conducte
  • Lungimea retelei primare                                               2080 m
  • investitie specifica retea primara                                       2.096 lei/m retea
  • Numar camine de vane                                                   3  buc
  • Numar camine modulare                                     2  buc

 

DURATA DE REALIZARE

     Durata estimata pentru realizare efectiva a investiţiei este de 6 luni.

 

         ART 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Termoficare Oradea SA

         ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

·         Directia Economica din cadrul Primariei

·         Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari

·         SC Termoficare Oradea SA

·         Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 182

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila