Hotărârea nr. 181/2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian”

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

d27fb1df72cd2587ad7780bb9fdbf2917226361c7388797383847ea6b391f59d


 

 

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

Privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare pe

str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian

 

   Analizand Referatul de aprbare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub. nr. 215030 din 11.03.2020 și Raportul de Specialitate inregistrat sub nr. 214999 din 11.03.2020 întocmit de catre Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitii: Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian

Deoarece exista oportunitatea de finantare în cadrul programului guvernamental Termoficare, pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a serviciului  de alimentare cu energie termica a populatiei - componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termice

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 3172/10.03.2020 privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii cu titlul de mai sus

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

      Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

În temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin (4), lit. a), lit. d), lit. g) art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr.57/2019 - Codul Administrativ, privind administraţia publică locală;

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

ART 1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, in vederea realizarii obiectivului de investitie: Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian”, astfel:

Valoarea totală a investitiei,  fara TVA:

    

Valoarea totala a investitiei:                    4.440.444,04 lei

Din care C + M                                        2.589.073,03 lei

 Finantarea investitiei:

Investitia va fi realizata in cadrul programului guvernamental “ Termoficare“, după cum urmează:

- minim 15% din surse de la bugetul local

            - până la 85% de la bugetul de stat

DURATA DE REALIZARE

Durata estimata pentru realizare efectiva a investiţiei este de 4 luni

                ART 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Termoficare Oradea SA

                ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

·         Directia Economica din cadrul Primariei

·         Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari

·         SC Termoficare Oradea SA

·         Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 181

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila