Hotărârea nr. 180/2020

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                      

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                 
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                 
 
HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul  de specialitate al  Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea

 

 

Analizând:

-       Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind  aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea, nr. 212.451 din  09.03.2020;

-       Raportul de specialitate nr. 212.736 din 09.03.2020 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul  de specialitate al  Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea.

 

Vâzând prevederile O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

-       art.409, alin. (1) și alin. (3), din, potrivit cărora, autorităţile şi instituţiile publice comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice;

-       art. 539, lit. (b) şi art. 541, alin. (1)  referitor la funcţiile contractuale;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicat şi actualizat);

 

            Având în vedere:

-       referatul nr. 1430 din 08.01.2020, întocmit de Direcția Tehnică, privind înfiinţarea a două funcții publice de execuție de  consilier, clasa I, grad profesional superior, respectiv asistent în cadrul Compartimentului Spații Verzi – Serviciul Lucrări și Servicii Publice;

-       referatul nr. 173.909 din 10.02.2020, întocmit de Direcția Tehnică privind înfiinţarea a două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Lucrări și Servicii Publice – Serviciul Lucrări și Servicii Publice;

-       referatul de specialitate nr. 383.536 din 24.10.2019, întocmit de Direcția Economică privind înfiinţarea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant și reorganizarea Biroului Decontări Contracte în Serviciul Decontări Contracte; 

-       referatul nr. 179.510  din 13.02.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar privind:

o   preluarea unei funcții publice de execuție ocupată de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Locuinţe, Spații Comerciale în cadrul Serviciului Cadastru, Evidență Patrimoniu;

o   preluarea funcției pubice de execuție ocupată de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informare Turistică, în cadrul Serviciului Locuințe, Spații Comerciale;

o   desființarea Compartimentului Informare Turistică, întrucât activitatea se regăsește în cadrul Muzeului Orașului Oradea;

-       Referatul nr. 200.935 din 28.02.2020 privind reorganizarea Serviciului Parcări, prin:

o   înfiinţarea Biroului Parcări Publice şi a unei funcţii publice de conducere de şef birou

o   înfiinţarea a trei funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Control;

o   înfiinţarea a trei funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Parcări Supraetajate;

o   înfiinţarea unei funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Parcări de Domiciliu;

o   desfiinţarea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Control, conform art. 518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

o   transformarea gradului profesional pentru trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control, în consilier, clasa I, grad profesional debutant;

o   transformarea gradului profesional al funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Parcări de Domiciliu în consilier, clasa I, grad profesional debutant;

o   înfiinţarea unei funcţii contractuale de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Dotări Parcări;

o   preluarea unei funcții pubice de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Parcări de Domiciliu în cadrul Compartimentului Control;

o   desfiinţarea Compartimentului Dispecerat Parcări şi a funcţiei contractuale de Consilier, grad profesional IA (S) din cadrul acestui compartiment;

-       Nota de fundamentare nr. 178.504 din 12.02.2020 privind reorganizarea Direcției Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente, prin:

o   reducerea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului IT, conform art. 518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

o   reducerea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Gestionare Cheltuieli și Organizare Evenimente,  conform art.   518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

o   înființarea unei  funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Logistic, Evidență și Dotări

o   înființarea unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant  în cadrul Compartimentului Protecție Civilă și PSI;

o   preluarea a doua posturi contractuale de îngrijitor din cadrul Compartimentului Suport Investiții din Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, în cadrul Compartimentului Deservire;

o   redenumirea Compartimentului Protecție Civilă, PSI si SSM în Compartiment Protecție Civilă și PSI;

o   reorganizarea Biroului Resurse Umane în Serviciul Resurse Umane, prin:

§  preluarea activităţii de planificare a personalului Direcţiei Poliţia Locală Oradea din cadrul Serviciului Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări prin înfiinţarea Compartimentului Planificare personal Poliţia Locală,  subobrdonat  Serviciului Resurse Umane;

§  preluarea activităţii de sănătate şi securitate în muncă din cadrul Compartimentului Protecţie Civilă PSI şi SSM din Direcţia Monitorizare Cheltuieli de Funcţionare şi Organizare Evenimente, prin înfiinţarea Compartimentulului Sănătate şi Securitate în Muncă, subordonat Serviciului Resurse Umane;

-       Nota de fundamentare nr.191.738 din 21.02.2020 privind reorganizarea Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională şi înfiinţarea a trei funcţii publice: o funcţie publică de conducere de şef birou şi două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant;

-       Nota de fundamentare nr. 199.462 din 27.02.2020 privind reorganizarea Direcţiei Poliţia Locală Oradea şi înfiinţarea unei funcţii publice de conducere de şef birou, precum şi redenumirea Biroului Ordine Publică, Prevenire, Intervenţie şi Reglementare  Probleme Cetăţeneşti în Biroul Prevenire, Intervenţie şi Reglementare Probleme Cetăţeneşti;

-       Referatul nr. 196.857 din 26.02.2020 privind înfiinţarea unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Consiliul Local;

 

Luând în considerare încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform anexei la  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (actualizată);

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

            În baza  art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) şi art.139 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş te :

 

            Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcţii și numărul de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea, conform anexelor:  I, I.1, I.2 şi I.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, prin:

a)      înfiinţarea a două funcții publice de execuție de  consilier, clasa I, grad profesional superior, respectiv asistent în cadrul Compartimentului Spații Verzi – Serviciul Lucrări și Servicii Publice;

b)      înfiinţarea a două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Lucrări și Servicii Publice – Serviciul Lucrări și Servicii Publice;

c)       înfiinţarea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant și reorganizarea Biroului Decontări Contracte în Serviciul Decontări Contracte; 

d)      preluarea unei funcții publice de execuție ocupată de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Locuinţe, Spații Comerciale în cadrul Serviciului Cadastru, Evidență Patrimoniu;

e)      preluarea funcției pubice de execuție ocupată de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informare Turistică, în cadrul Serviciului Locuințe, Spații Comerciale;

f)        desființarea Compartimentului Informare Turistică, întrucât activitatea se regăsește în cadrul Muzeului Orașului Oradea;

g)      reorganizarea Serviciului Parcări, prin:

o   înfiinţarea Biroului Parcări Publice şi a unei funcţii publice de conducere de şef birou

o   înfiinţarea a trei funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Control;

o   înfiinţarea a trei funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Parcări Supraetajate;

o   înfiinţarea unei funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Parcări de Domiciliu;

o   desfiinţarea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Control, conform art. 518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

o   transformarea gradului profesional pentru trei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control, în consilier, clasa I, grad profesional debutant;

o   transformarea gradului profesional al funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Parcări de Domiciliu în consilier, clasa I, grad profesional debutant;

o   înfiinţarea unei funcţii contractuale de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Dotări Parcări;

o   preluarea unei funcții pubice de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Parcări de Domiciliu în cadrul Compartimentului Control;

o   desfiinţarea Compartimentului Dispecerat Parcări şi a funcţiei contractuale de Consilier, grad profesional IA (S) din cadrul acestui compartiment;

h)      reorganizarea Direcției Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente, prin:

o   reducerea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului IT, conform art. 518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

o   reducerea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Gestionare Cheltuieli și Organizare Evenimente,  conform art.   518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

o   înființarea unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Logistic, Evidență și Dotări;

o   înființarea unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant  în cadrul Compartimentului Protecție Civilă și PSI;

o   preluarea a doua posturi contractuale de îngrijitor din cadrul Compartimentului Suport Investiții din Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, în cadrul Compartimentului Deservire;

o   redenumirea Compartimimentului Protecție Civilă, PSI si SSM în Compartiment Protecție Civilă și PSI;

o   reorganizarea Biroului Resurse Umane în Serviciul Resurse Umane, prin:

§  preluarea activităţii de planificare a personalului Direcţiei Poliţia Locală Oradea din cadrul Serviciului Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări prin înfiinţarea Compartimentului Planificare personal Poliţia Locală, subobrdonat  Serviciului Resurse Umane;

§  preluarea activităţii de sănătate şi securitate în muncă din cadrul Compartimentului Protecţie Civilă PSI şi SSM din Direcţia Monitorizare Cheltuieli de Funcţionare şi Organizare Evenimente, prin înfiinţarea Compartimentulului Sănătate şi Securitate în Muncă, subordonat Serviciului Resurse Umane;

i.                     reorganizarea Direcției Management Proiecte cu  Finanțare  Internațională  şi  înfiinţarea  a trei  funcţii

      publice: o funcţie publică de conducere de şef birou şi două funcţii publice  de  execuţie  de  consilier,

      clasa I, grad profesional debutant;

  1. reorganizarea Direcţiei Poliţia Locală Oradea şi înfiinţarea unei funcţii publice de conducere de şef birou, precum şi redenumirea Biroului Ordine Publică, Prevenire, Intervenţie şi Reglementare  Probleme Cetăţeneşti în Biroul Prevenire, Intervenţie şi Reglementare Probleme Cetăţeneşti;
  2. înfiinţarea unei funcţii publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Consiliul Local;

           

            Art.2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 14 aprilie 2020.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-       Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

-       Primarul municipiului Oradea;

-       Biroul Resurse Umane;

-       Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti prin grija Biroului Resurse Umane.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                       Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 180

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 

 

Anexa 1.2. HCL nr. /O# 2020

STAT DE FUNCȚII APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA

Funcții contractuale - Legea - cadru nr. 153/2017

Nr.crt.

Funcția

Studii

Grad

nr.posturi

1

Administrator public

S

1

Funcții contractuale de conducere

2

Sef serviciu

S

II

1

3

Sef birou

S

II

1

Total funcții contractuale de conducere

2

Funcții contractuale de execuție

Nr.crt.

Funcția

Studii

Grad prof.

T reapta prof.

nr.posturi

1

Consilier

S

IA

7

2

Consilier

S

I

2

3

Consilier

S

DEB.

1

4

Consilier juridic

S

IA

1

5

Referent

M

IA

1

6

Referent

M

II

1

7

Magaziner

M

1

8

îngrijitor

M;G

20

9

Portar

M;G

12

10

Șofer

M;G

11

11

Muncitor calificat

M;G

I

28

12

Muncitor calificat

M;G

II

3

13

Muncitor calificat

M;G

III

10

14

Muncitor calificat

M;G

IV

1

15

Muncitor necalificat

M;G

I

2

Total funcții contractuale de execuție

101

Total funcții contractuale

103

Anexa 1.1 HCL nr. M / IUL 2020

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA SI SPCLEP

L0JAI


Funcții publice - O.U.G. nr. 57/2019; Legea - cadru 153/2017

Nr. crt.

Funcția publică

Grad

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Secretar general al municioiului Oradea

funcție publică specifică

1

2

Arhitect șef

funcție publică specifică

1

3

Director executiv

I

2

II

5

4

Director executiv adjunct

I

3

II

4

5

Șef serviciu

II

24

6

Șef birou

II

9

Total funcții publice c

e conducere

49

Funcții pu

blice de execuție

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Număr posturi

1

Auditor

I

superior

2

2

Consilier

I

superior

203

3

Consilier

I

principal

26

4

Consilier

I

asistent

45

5

Consilier

I

debutant

26

6

Consilier achiziții publice

I

superior

4

7

Consilier achiziții publice

I

principal

3

8

Consilier juridic

I

superior

15

9

Consilier juridic

I

principal

2

10

Consilier juridic

I

asistent

3

11

Referent de specialitate

II

superior

2

12

Referent

III

superior

25

13

Referent

III

principal

1

14

Referent

III

asistent

5

15

Polițist local

I

superior

25

16

Polițist local

I

principal

11

17

Polițist local

I

asistent

5

18

Polițist local

I

debutant

3

19

Polițist local

II

superior

1

20

Polițist local

III

superior

18

21

Polițist local

III

principal

4

Total funcții publice de execuție

429

Total funcții publice

478

*

\ Pri Iile BC

Șef Birou, Rodica FUNAR

Anexa IDe Mon.Chelt/unct OrpEv

T .|-C I -E-52 | 2 |   50

din care funcții publice 22 | 2 |   20


Servaubord. Adm.Pubkc T   |  C  I

21  |  2  |

din cere funcții public» 21  I  2  IArhitect Sef:

T  I  Ș._l.j

30  |   4 [ 26

din care funcții publice:

30  |   4 | 26


POLI

FIA LOCALĂ

t I E

74

4 I 70

din care funcpi publice:

74 | 4 |   70
Șef Birou Resurse Umane, Rodica FunarStat de funcții - anexa 1.3 la H.C.L. nr.          din Zt ^3 2020

STAT DE FUNCȚII CENTRALIZATOR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Nr. crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

1

1

DEMNITARI

PRIMAR

2

2

VICEPRIMAR

3

3

VICEPRIMAR

4

1

SECRETAR

GENERAL

MUNICIPIU

S

5

1

S

ADMIN.

PUBLIC

6

1

CABINETUL PRIMARULUI

CONSILIER

IA

S

7

2

CONSILIER

IA

S

8

3

CONSILIER

IA

S

9

4

CONSILIER

IA

S

10

1

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

AUDITOR

I

SUPERIOR

s

11

2

AUDITOR

I

SUPERIOR

s

12

1

COMPARTIMENT DE PRESA

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

13

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

14

1

SERVICIUL RESURSE UMANE

SEF SERVICIU

II

s

15

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

16

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

17

3

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

18

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

19

5

REFERENT

III

SUPERIOR

M

20

1

COMPARTIMENT PLANIFICARE PERSONAL POLITIA LOCALA

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

21

1

COMPARTIMENT SĂNĂTATE Șl SECURITATE IN MUNCĂ

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

22

1

POLIȚIA LOCALĂ ORADEA

DIRECTOR

EXECUTIV

I

s

23

1

COMPARTIMENT DISPECERAT POLIȚIA LOCALĂ

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

s

24

2

POLIȚIST LOCAL

I

ASISTENT

s

25

3

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

s

26

4

POLIȚIST LOCAL

I

ASISTENT

s

27

5

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

s

28

1

POLIȚIA LOCALĂ ORADEA

DIRECTOR

EX.ADJ.

II

s

29

1

SEF BIROU

II

s

30

1

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

s

Nr. crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

31

2

BIROUL PREVENIRE, INTERVENȚIE Șl REGLEMENTARE PROBLEME

CETĂȚENEȘTI

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

S

32

3

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

33

4

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

34

5

POLIȚIST LOCAL

l

SUPERIOR

s

35

6

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

36

7

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

37

8

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

S

38

9

POLIȚIST LOCAL

III

PRINCIPAL

M

39

10

POLIȚIST LOCAL

III

PRINCIPAL

M

40

1

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICĂ Șl RUTIERĂ

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

41

2

POLIȚIST LOCAL

I

ASISTENT

S

42

3

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

43

4

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

s

44

5

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

45

6

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

46

7

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

47

8

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

48

9

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

49

10

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

50

11

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

S

51

12

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

s

52

13

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

s

53

14

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

54

15

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

55

16

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

56

17

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

57

18

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

58

19

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

59

20

POLIȚIST LOCAL

III

PRINCIPAL

M

60

21

POLIȚIST LOCAL

III

PRINCIPAL

M

61

22

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

62

23

POLIȚIST LOCAL

I

DEBUTANT

S

63

1

COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

s

64

2

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

s

65

3

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

66

4

POLIȚIST LOCAL

I

DEBUTANT

s

67

1

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

s

Nr. crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

68

2

COMPARTIMENT PATRULĂ

DE SERVICIU

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

69

3

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

70

4

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

71

1

BIROUL REGENERARE URBANĂ

ȘEF BIROU

II

S

72

1

COMPARTIMENT DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII Șl AFIȘAJ STRADAL

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

73

2

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

s

74

3

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

s

75

4

POLIȚIST LOCAL

II

SUPERIOR

ss D

76

5

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

s

77

6

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

s

78

7

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

79

1

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI (POLIȚIA ECOLOGICĂ)

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

80

2

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

81

3

POLIȚIST LOCAL

I

PRINCIPAL

S

82

4

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

83

5

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

84

6

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

85

7

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

86

8

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

M

87

9

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

88

10

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

89

11

POLIȚIST LOCAL

I

DEBUTANT

S

90

12

POLIȚIST LOCAL

I

ASISTENT

S

91

13

POLIȚIST LOCAL

I

ASISTENT

S

92

14

POLIȚIST LOCAL

I

SUPERIOR

S

93

1

COMPARTIMENT

REGISTRATURA SI AVIZARE DOCUMENTE

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

94

2

REFERENT

III

SUPERIOR

M

95

3

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

96

1

INSTITUȚIA ARHITECTULUI SEF

ARHITECT SEF

s

97

1

BIROUL GIS

SEF BIROU

II

s

98

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

99

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

100

1

COMPARTIMENT GESTIONARE DATE

REFERENT

III

SUPERIOR

M

101

2

REFERENT

III

SUPERIOR

M

102

3

REFERENT

III

SUPERIOR

M

103

1

COMPARTIMENT AUTORIZĂRI PUBLICITATE

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

Nr. crt

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

104

1

INSTITUȚIA ARHITECTULUI SEF

DIRECTOR

EXECUTIV ADJ.

I

S

105

1

COMPARTIMENT URBANISM SI AVIZE

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

106

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

107

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

108

4

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

109

1

SERVICIUL AUTORIZĂRI CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU

II

s

110

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

111

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

112

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

113

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

114

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

115

6

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

116

7

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

117

8

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

118

9

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

119

1

COMPARTIMENT AUTORIZĂRI REȚELE

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

120

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

121

1

COMPARTIMENTUL FINALIZĂRI CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

122

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

123

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

124

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

125

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

126

1

DIRECȚIA PATRIMONIU

IMOBILIAR

DIRECTOR

EXECUTIV

II

s

127

1

SERVICIUL PARCĂRI

SEF SERVICIU

II

s

128

1

COMPARTIMENT PARCĂRI

SUPRAETAJATE

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

129

2

CONSILIER

I

ASISTENT

s

130

3

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

131

4

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

132

5

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

133

1

COMPARTIMENT PARCARI DE DOMICILIU

REFERENT

III

ASISTENT

M

134

2

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

135

3

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

136

1

CONSILIER

IA

S

137

2

ȘOFER

I

138

3

ȘOFER

I

Nr. ctț.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

139

4

COMPARTIMENT RIDICĂRI

ȘOFER

I

140

5

ȘOFER

I

141

6

MUNCITOR

CALIFICAT

III

142

7

ȘOFER

I

143

1

BIROUL PARCARI STRADALE

SEF BIROU

II

S

144

1

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ ÎNCASĂRI SI PARCOMETRE

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

145

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

146

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

147

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

148

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

149

6

REFERENT

III

ASISTENT

M

150

1

COMPARTIMENT CONTROL

REFERENT

III

SUPERIOR

M

151

2

REFERENT

III

PRINCIPAL

M

152

3

CONSILIER

I

ASISTENT

S

153

4

REFERENT

III

ASISTENT

M

154

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

155

6

CONSILIER

I

ASISTENT

S

156

7

REFERENT

III

SUPERIOR

M

157

8

CONSILIER

I

ASISTENT

S

158

9

CONSILIER

I

ASISTENT

S

159

10

REFERENT

III

SUPERIOR

M

160

11

REFERENT

III

ASISTENT

M

161

12

CONSILIER

I

ASISTENT

S

162

13

REFERENT

III

ASISTENT

M

163

14

REFERENT

III

SUPERIOR

M

164

15

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

165

16

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

166

17

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

167

18

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

168

19

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

169

20

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

170

1

COMPARTIMENT DOTĂRI PARCARI

CONSILIER

IA

S

171

2

MUNCITOR

CALIFICAT

I

172

3

MUNCITOR

CALIFICAT

III

173

4

MUNCITOR

CALIFICAT

II

Nr.

crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

174

5

MUNCITOR

CALIFICAT

l

175

6

MUNCITOR

CALIFICAT

l

176

1

BIROUL ÎNTREȚINERE

SEF BIROU

I

S

177

1

MUNCITOR

CALIFICAT

I

178

2

MUNCITOR

CALIFICAT

I

179

3

MUNCITOR

CALIFICAT

l

180

4

MUNCITOR

CALIFICAT

l

181

5

MUNCITOR

CALIFICAT

I

182

6

MUNCITOR

CALIFICAT

l

183

7

MUNCITOR

CALIFICAT

I

184

8

MUNCITOR

CALIFICAT

I

185

9

MUNCITOR

CALIFICAT

I

186

10

ȘOFER

I

187

11

MUNCITOR

CALIFICAT

IV

188

12

MUNCITOR

CALIFICAT

I

189

13

MUNCITOR

CALIFICAT

I

190

14

MUNCITOR

CALIFICAT

I

191

15

MUNCITOR

CALIFICAT

III

192

16

MUNCITOR

CALIFICAT

I

193

17

MUNCITOR

CALIFICAT

I

194

1

SERVICIUL TEHNIC

SEF SERVICIU

II

S

195

1

BIROUL INVESTIȚII, URMĂRIRE LUCRĂRI

SEF BIROU

ll

S

196

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

197

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

198

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

199

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

200

5

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

201

1

COMPARTIMENTUL REPARAȚII IMOBILE SI OBȚINERE AVIZE

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

202

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

203

3

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

204

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

205

5

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

206

1

SEF

SERVICIU

II

S

207

1

MUNCITOR

CALIFICAT

I

208

2

MUNCITOR

CALIFICAT

II

Nr. crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

209

3

SERVICIUL ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE SI AGREMENT

MUNCITOR

CALIFICAT

II

210

4

MUNCITOR

CALIFICAT

I

211

5

ÎNGRIJITOR

212

6

CONSILIER

l

S

213

7

PORTAR

214

8

PORTAR

215

9

PORTAR

216

10

PORTAR

217

11

PORTAR

218

12

ÎNGRIJITOR

219

13

ÎNGRIJITOR

220

14

îngrijitor

221

15

îngrijitor

222

16

îngrijitor

223

17

îngrijitor

224

18

MUNCITOR

CALIFICAT

III

225

19

MUNCITOR

CALIFICAT

III

226

20

MUNCITOR

CALIFICAT

III

227

21

MUNCITOR

CALIFICAT

lll

228

22

MUNCITOR

CALIFICAT

lll

229

23

PORTAR

230

24

PORTAR

231

25

MUNCITOR

CALIFICAT

I

232

26

MUNCITOR

CALIFICAT

i

233

27

MUNCITOR

NECALIFICAT

I

234

28

MUNCITOR

CALIFICAT

lll

235

29

MUNCITOR

NECALIFICAT

I

236

30

MUNCITOR

CALIFICAT

lll

237

31

CONSILIER

l

s

238

32

MUNCITOR

CALIFICAT

l

239

33

CONSILIER

IA

s

240

34

MUNCITOR

CALIFICAT

I

241

1

DIRECȚIA PATRIMONIU

IMOBILIAR

DIR. EX.

ADJUNCT

II

S

242

1

SEF SERVICIU

II

S

243

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

244

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

Nr. crt

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

245

3

SERVICIUL TERENURI

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

246

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

247

5

CONSILIER

I

ASISTENT

s

248

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

249

7

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

250

8

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

251

9

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

252

1

SERVICIUL CADASTRU, EVIDENTA PATRIMONIU

SEF SERVICIU

II

s

253

1

CONSILIER

I

ASISTENT

s

254

2

CONSILIER

I

ASISTENT

s

255

3

CONSILIER

I

ASISTENT

s

256

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

257

5

CONSILIER

I

ASISTENT

s

258

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

259

7

CONSILIER

I

ASISTENT

s

260

8

CONSILIER

I

ASISTENT

s

261

9

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

262

1

SERVICIUL LOCUINȚE, SPATII COMERCIALE

SEF SERVICIU

II

s

263

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

264

2

CONSILIER

I

ASISTENT

s

265

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

266

4

CONSILIER

1

SUPERIOR

s

267

5

CONSILIER

1

ASISTENT

s

268

6

CONSILIER

1

ASISTENT

s

269

7

CONSILIER

1

SUPERIOR

s

270

8

CONSILIER

1

SUPERIOR

s

271

9

CONSILIER

1

SUPERIOR

s

272

10

CONSILIER

1

PRINCIPAL

s

273

11

CONSILIER

1

ASISTENT

s

274

12

REFERENT DE SP.

II

SUPERIOR

ss D

275

13

CONSILIER

1

SUPERIOR

s

276

14

CONSILIER

1

SUPERIOR

s

277

1

ÎNGRIJITOR

278

1

COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

CONSILIER JURIDIC

1

SUPERIOR

s

Nr. crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

279

1

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL

SEF SERVICIU

II

S

280

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

281

2

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

282

3

CONSILIER

I

ASISTENT

s

283

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

284

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

285

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

286

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

287

8

REFERENT

III

SUPERIOR

M

288

9

REFERENT

III

SUPERIOR

M

289

10

REFERENT

III

SUPERIOR

M

290

11

REFERENT

III

SUPERIOR

M

291

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

II

s

292

1

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I

SUPERIOR

S

293

2

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I

SUPERIOR

S

294

3

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I

SUPERIOR

S

295

4

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I

SUPERIOR

S

296

5

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I

PRINCIPAL

S

297

6

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I

PRINCIPAL

s

298

7

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I

PRINCIPAL

s

299

1

DIRECȚIA MONITORIZARE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE Șl ORGANIZARE EVENIMENTE

DIRECTOR

EXECUTIV

I

s

300

1

SERVICIUL LOGISTIC. GESTIUNE EVIDENȚĂ Șl DOTĂRI

SEF SERVICIU

II

301

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

302

2

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

303

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

304

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

305

5

REFERENT

III

SUPERIOR

M

306

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

307

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

308

1

COMPARTIMENT GESTIONARE CHELTUIELI Șl ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

309

2

REFERENT

III

SUPERIOR

M

310

3

REFERENT

III

SUPERIOR

M

311

4

REFERENT

II

M

Nr. crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

312

5

REFERENT

IA

M

313

1

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILA SI PSI

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

314

2

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

315

1

COMPARTIMENT DESERVIRE

MAGAZINER

316

2

ȘOFER

I

317

3

ȘOFER

I

318

4

ȘOFER

I

319

5

ȘOFER

I

320

6

ȘOFER

I

321

7

MUNCITOR

CALIFICAT

I

322

8

MUNCITOR

CALIFICAT

I

323

9

MUNCITOR

CALIFICAT

I

324

10

MUNCITOR

CALIFICAT

I

325

11

MUNCITOR

CALIFICAT

I

326

12

PORTAR

327

13

PORTAR

328

14

PORTAR

329

15

PORTAR

330

16

PORTAR

331

17

ÎNGRIJITOR

332

18

ÎNGRIJITOR

333

19

ÎNGRIJITOR

334

20

ÎNGRIJITOR

335

21

ÎNGRIJITOR

336

22

ÎNGRIJITOR

337

23

îngrijitor

338

24

ÎNGRIJITOR

339

25

ÎNGRIJITOR

340

26

ÎNGRIJITOR

341

27

ÎNGRIJITOR

342

28

ÎNGRIJITOR

343

1

COMPARTIMENT IT

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

344

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

345

3

CONSILIER

I

ASISTENT

s

346

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

347

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

348

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

Nr. crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

349

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

350

8

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

351

1

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR

EXECUTIV

II

s

352

1

DIRECTOR

EXECUTIV

II

s

353

1

SERVICIUL DECONTĂRI

CONTRACTE

SEF SERVICIU

II

s

354

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

355

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

356

3

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

357

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

358

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

359

6

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

360

7

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

361

1

SERVICIUL BUGET-ORDONANTARI

SEF SERVICIU

II

s

362

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

363

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

364

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

365

4

CONSILIER

I

ASISTENT

s

366

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

367

6

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

368

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

369

1

SERVICIUL CONTABILITATE

PUBLICA, SITUAȚII FINANCIARE

SEF SERVICIU

II

s

370

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

371

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

372

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

373

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

374

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

375

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

376

7

CONSILIER

I

ASISTENT

s

377

8

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

378

1

SERVICIUL EVIDENTA ACTIVE, DELEGĂRI DE GESTIUNE Șl DATORIE PUBLICĂ

SEF SERVICIU

II

s

379

1

REFERENT

III

SUPERIOR

M

380

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

381

3

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

382

4

CONSILIER

I

ASISTENT

s

383

5

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

384

6

CONSILIER

I

ASISTENT

s

385

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

Nr.

crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

386

8

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

387

1

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR

EXECUTIV ADJ.

I

S

388

1

SERVICIUL IMPUNERE

PERSOANE JURIDICE

SEF SERVICIU

II

s

389

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

390

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

391

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

392

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

393

5

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

394

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

395

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

396

8

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

397

9

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

398

10

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

399

1

SERVICIUL INCASARI -COMPENSĂRI

SEF SERVICIU

II

s

400

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

401

2

REFERENT

III

SUPERIOR

M

402

3

CONSILIER

I

ASISTENT

s

403

4

CONSILIER

I

ASISTENT

s

404

5

CONSILIER

I

ASISTENT

s

405

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

406

7

REFERENT

III

SUPERIOR

M

407

8

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

408

9

CONSILIER

I

ASISTENT

s

409

10

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

410

11

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

411

12

CONSILIER

I

ASISTENT

s

412

13

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

413

1

SERVICIUL IMPUNERE

PERSOANE FIZICE

SEF SERVICIU

II

s

414

1

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

415

2

CONSILIER

I

ASISTENT

s

416

3

CONSILIER

I

ASISTENT

s

417

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

418

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

419

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

420

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

421

8

CONSILIER

I

ASISTENT

s

422

9

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

Nr. crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

423

10

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

424

11

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

425

12

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

426

13

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

427

14

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

428

1

SERVICIUL EXECUTARE SILITA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

SEF SERVICIU

II

s

429

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

430

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

431

3

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

432

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

433

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

434

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

435

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

436

8

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

437

9

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

438

10

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

439

11

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

440

12

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

441

13

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

442

14

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

443

1

DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

DIRECTOR

EXECUTIV

II

s

444

1

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE

SEF SERVICIU

II

s

445

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

446

2

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

447

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

448

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

449

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

450

6

CONSILIER

i

SUPERIOR

s

451

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

452

1

SERVICIUL ELABORARE SI DEZVOLTARE PROIECTE

SEF SERVICIU

II

s

453

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

454

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

455

3

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

456

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

Nr. crt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

457

5

CONSILIER

I

PRINCIPAL

S

458

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

459

7

CONSILER

I

SUPERIOR

s

460

1

BIROUL DEZVOLTARE DURABILĂ

SEF BIROU

II

s

461

1

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

462

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

463

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

464

4

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

465

5

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

466

1

DIRECȚIA JURIDICA

DIRECTOR

EXECUTIV

II

s

467

1

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

SEF SERVICIU

II

s

468

1

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

s

469

2

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

S

470

3

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

s

471

4

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

s

472

5

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

s

473

6

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

S

474

7

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

S

475

8

CONSILIER

JURIDIC

I

PRINCIPAL

s

476

9

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

s

477

10

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

s

478

11

CONSILIER

JURIDIC

I

ASISTENT

s

479

1

COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARA

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

480

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

481

3

REFERENT

III

SUPERIOR

M

482

1

BIROUL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

SEF BIROU

II

s

483

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

484

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

485

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

486

4

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

487

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

488

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

489

1

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE

PUBLICA LOCALA

SEF SERVICIU

II

s

490

1

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

s

491

2

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

s

492

3

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

s

Nr.

CJ1.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

493

4

COMPARTIMENT CONTESTAȚII FALIMENTE

CONSILIER

JURIDIC

I

ASISTENT

S

494

5

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

S

495

6

CONSILIER

JURIDIC

I

PRINCIPAL

s

496

7

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

s

497

1

COMPARTIMENT AGRICOL -FOND FUNCIAR

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

498

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

499

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

500

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

501

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

502

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

503

7

CONSILIER

I

ASISTENT

s

504

1

DIRECȚIA TEHNICA

DIRECTOR

EXECUTIV

II

s

505

1

DIRECTOR

EXECUTIV ADJ.

II

s

506

1

COMPARTIMENT INVESTIȚII SI AVIZARE LUCRĂRI

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

507

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

508

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

509

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

510

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

511

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

512

1

COMPARTIMENT EFICIENTA ENERGETICA

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

513

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

514

3

REFERENT DE SPECIALITATE

II

SUPERIOR

ss

D

515

1

BIROUL DRUMURI PUBLICE

SEF BIROU

II

s

516

1

CONSILIER

I

ASISTENT

s

517

2

CONSILIER

I

ASISTENT

s

518

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

519

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

520

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

521

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

522

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

523

8

CONSILIER

I

ASISTENT

s

524

9

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

525

10

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

526

11

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

527

1

DIRECȚIA TEHNICA

DIRECTOR

EXECUTIV ADJ.

I

s

Nr.

crț.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Funcția contractuală

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

528

1

COMPARIMENT GESTIUNE DATE

REFERENT

III

SUPERIOR

M

529

2

CONSILIER

I

ASISTENT

S

530

1

COMPARTIMENT TRANSPORT PUBLIC LOCAL

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

531

2

REFERENT

III

SUPERIOR

M

532

1

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

CONSILIER

I

ASISTENT

S

533

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

534

1

SERVICIUL LUCRĂRI SI SERVICII

PUBLICE

SEF SERVICIU

II

s

535

1

COMPARTIMENTUL LUCRĂRI SI SERVICII PUBLICE

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

536

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

537

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

538

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

539

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

540

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

541

7

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

542

8

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

543

9

CONSILIER

I

DEBUTANT

s

544

10

CONSILIER

I

ASISTENT

s

545

1

COMPARTIMENT SPATII VERZI

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

546

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

547

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

548

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

549

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

550

6

CONSILIER

I

ASISTENT

s

551

7

CONSILIER

I

ASISTENT

s

552

1

COMPATIMENT CONSILIUL LOCAL

REFERENT

III

SUPERIOR

M

553

2

REFERENT

III

SUPERIOR

M

554

3

CONSILIER

JURIDIC

I

ASISTENT

s

555

1

COMPARTIMENT SECRETARIAT

CONSILIUL LOCAL

CONSILIER

DEB

s

556

2

CONSILIER JR.

IA

s

557

1

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI ORADEA

SEF SERVICIU

II

s

558

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

559

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

560

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

561

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

Funcția publică


Funcția contractuală

Nr.

cjEt.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

de conducere

de execuție

CLASA

Grad/Grad profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Grad/Treapta prof.

Nivelul studiilor

562

5

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILA

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

563

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

S

564

7

CONSILIER

I

ASISTENT

S

565

8

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

566

9

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

567

10

REFERENT

III

SUPERIOR

M

568

1

BIROUL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

SEF BIROU

II

s

569

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

570

2

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

571

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

572

4

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

573

5

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

574

6

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

575

7

CONSILIER

I

ASISTENT

s

576

8

CONSILIER

I

PRINCIPAL

s

577

9

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

578

10

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

579

11

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

580

12

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

581

13

CONSILIER

I

ASISTENT

s

582

14

CONSILIER

I

ASISTENT

s

583

15

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

584

16

CONSILIER

I

ASISTENT

s

585

17

CONSILIER

I

SUPERIOR

s

Nr. total funcții de demnitate publica

3

Nr. total funcții publice de conducere

49

Nr. total funcții publice de execuție

429

Administrator public

1

Nr. total funcții contractuale de conduci

2

Nr. total funcții contractuale de execuție

101

Nr. total posturi din instituție

585