Hotărârea nr. 18/2020

privind aprobarea achitării parţiale a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL          

                                                                                               

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea  achitării parţiale a cotizației datorate  de Municipiul Oradea,  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio  pentru  anul 2020

 

 

               Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator,  înregistrat sub nr. 19911 din 22.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1991/22.01.2020 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea  aprobarea achitării parţiale a cotizației datorate  de Municipiul Oradea,  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio  pentru  anul 2020

 

 Luând în considerare:

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 812/26.09.2019 prin care s-a aprobat majorarea cotizației anuale datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Transregio de către Municipiul Oradea la nivelul de 1 leu/locuitor/an,
  • prevederile art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
  • prevederile art.40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederile art. 89, art. 90,  art.129 alin.(2) lit. b) și lit. e), alin. (4) lit. a) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

 

Art.1. Se aprobă achitarea sumei de 50.000 lei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, reprezentând cotizaţie parţială pe anul 2020. Diferenţa până la limita maximă a  cotizaţiei cuvenite, conform Hotarârii Consiliului Local nr.812/2019 se va achita după aprobarea bugetului  consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020.

           Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică  .

           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Bihor
  • Primarul municipiului Oradea
  • Direcţia Economică
  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 18

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila