Hotărârea nr. 179/2020

privind declararea interesului public și aprobarea unor măsuri premergătoare pentru realizarea unei arene sportive în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică din municipiul Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind declararea interesului public și aprobarea unor măsuri premergătoare pentru

realizarea unei arene sportive în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici,

Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică din municipiul Oradea, județul Bihor

 

 

Analizând  Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 214519/1 din 10.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 214519/10.03.2020  prin care se propune  Consiliului Local al Muncipiului Oradea proiectul de Hotărâre privind declararea interesului public și aprobarea unor măsuri premergătoare pentru realizarea unei arene sportive în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Gradina Zoologică din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea, ce a stabilit liniile directoare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor sportive, construirea/ reabilitarea / extinderea / îmbunătățirea dotărilor şi a infrastructurii sportive de la nivel local, precum și realizarea, în perioada de studiu 2017 - 2023, din fonduri proprii / guvernamentale / europene și prin parteneriate, de investiții în edificiile sportive existente, precum și în construirea unora noi.

Luând în considerare analiza efectuată, împreună cu Instituţia Arhitectului Şef, privind starea spațiilor în care se desfășoară activitățile sportive în municipiul Oradea, repartiţia teritorială și dispunerea acestora în cartierele orădene, s-a identificat pentru acest obiectiv amplasamentul situat în vecinătatea noii Săli Polivalente cu 5.000 de locuri, delimitat de str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică din Oradea.

Văzând că pentru a se putea finanța realizarea investiției prin Programul național de construcții de interes public sau social derulat prin Compania Națională de Investiții S.A. este necesară întocmirea documentației de urbanism la faza de Plan Urbanistic Zonal, a Studiului de Fezabilitate și reglementarea situației juridice a amplasamentului - apartenența acestuia la domeniul public al solicitantului;

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), d) și alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k) și art. 139 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1.  Se aprobă declararea interesului public pentru realizarea unei arene sportive în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică din municipiul Oradea, județul Bihor.

            Art.2.  Se aprobă întocmirea documentațiilor de urbanism / proiectare necesare:

Ø  pentru realizarea unui Plan de urbanism de regenerare urbană, în zona luată în studiu;

Ø  pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate în vederea edificării arenei sportive în perimetrul indicat.

            Art.3.  Prin cele 2 documentații de urbanism / proiectare menționate la art. 2 se vor stabili atât amplasamentul arenei sportive, precum și suprafetele necesare funcționării complexului sportiv, urmând să se facă demersurile legale de trecere a terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea.

            Art.4.  Se aprobă realizarea demersurilor pentru preluarea terenului necesar proiectului în proprietatea publică a Municipiului Oradea din patrimoniul Județului Bihor

            Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează primarul municipiului Oradea, Direcţia Patrimoniu Imobiliar și Instituția Arhitectului șef.

            Art.6.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul municipiului Oradea;

·         PMO - Instituția Arhitectului șef

·         PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar

·         Serviciul Terenuri

·         PMO - Direcţia Economică.

 

                                                           

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 179

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi  de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila