Hotărârea nr. 178/2020

privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Nojorid și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru realizarea unui drum de legătură

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

9ab21efa5bb959e3f26b531ceaa419905c68714b2a3a23bc8f9094513bf34cb0


 

ROMÂNIA                                                                                                     

JUDEŢUL BIHOR                                                                                        

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

 privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Nojorid și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru realizarea unui drum de legătură

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 215338 din 11.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 215349 din 11.03.2020, întocmit de Direcția  Economică-Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune, Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului  Oradea  aprobarea încheierii Acordului de asociere  între municipiul Oradea, comuna Nojorid și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru realizarea unui drum de legătură.

 Luând în considerare prevederile art. 44 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice,

 În baza art. 35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ a comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) litera e), alin. (9) litera c), art. 139 alin.(3) litera f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de asociere între municipiul Oradea, comuna Nojorid și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru realizarea unui drum de legătură, conform anexei la prezenta hotărâre .

Art.2. Se împuternicește primarul Municipiului Oradea pentru a semna în numele și pe seama municipiului Oradea acordul de asociere prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Primarul Municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

·         Direcţia Tehnică

·         Direcția Economică

·         Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

·         Comuna Nojorid, prin grija Direcției Economice

·         Se afişează pe site-ul www.oradea.ro şi se publică în M.O. al judeţului Bihor

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 12  martie 2020

Nr. 178

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de  voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila