Hotărârea nr. 177/2020

pentru amânarea termenului de plată a taxelor și impozite cu bonificație, până la 30 aprilie 2020

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

ba17500a37ff02b1a12402d7e14cc8b35dbf8b2707616b9dec6a747fe797034d


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR                                                                                                              

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

 

pentru amânarea termenului de plată a taxelor și impozite cu bonificație, până la 30 aprilie 2020

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub  nr. 215007 din data de 11.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 215207/11.03.2020 întocmit de Direcţia Economică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea amânarea termenului de plată a taxelor și impozite cu bonificație, până la 30 aprilie 2020,

Pentru a reducere aglomerarea de persoane de la ghișeele Primăriei Oradea, determinate în principal de prima scadență de plată a impozitelor locale (31 martie 2020), data până la care,  pentru plata integrală a obligațiilor fiscale anuale, se acordă o bonificație fiscală (reducere).

În contextul măsurilor stabilite prin Hotărârea nr. 6/09.03.2020 a Guvernului României - Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Având în vedere cele prezentate mai sus şi ţinând cont de următoarele prevederi:

·         art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,

·         art. 185 (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală privind instituirea posibilității acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

        În baza art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. c), şi art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art.1. Se aprobă amânarea termenului de plată a taxelor și impozite cu bonificație, până la 30 aprilie 2020.

                Art.2.    Amânarea termenului menționat la art. 1 se aplică inclusiv pentru depunerea rapoartelor de reevaluare a clădirilor, depunerea declarațiilor fiscale modificate/rectificative, depunerea cerererilor pentru acordarea de facilități fiscale, etc.

                 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredințează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

                Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Instituția Prefectului Judeţului Bihor;

·         Direcţia Economică;

·         Se publică pe site-ul www.oradea.ro

                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 177

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila