Hotărârea nr. 176/2020

privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale TRADECENTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale TRADECENTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 212002 din 09.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 199319 din 09.03.2020 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2020 pentru cladirile utilizate în domeniul IT aflate în proprietatea S.C. TRADECENTER SRL.

S.C. TRADECENTER SRL are sediul social în municipiul Oradea, str. Nufarului, nr. 28E, jud. Bihor, este reprezentată legal de către d-na Bora Diana, în calitate de administrator, având cod unic de inregistrare 2589884 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J05/2634/1992.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. 2, lit. l), din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal,

În baza HCL nr. 1282/2018, prin care se aprobă schema locala de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiaza de reducerea impozitului pe cladirilie utilizate de entitati din domeniul IT,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ a comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) și c), art.139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a  impozitului pe clădire pe anul 2020, cu suma de 39.957 lei, pentru cladirea utilizata în domeniul IT proprietate a  S.C. TRADECENTER SRL în Oradea, str. Nufarului nr. 28E.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică,

·         S.C. TRADECENTER SRL, prin grija Directiei Economice

·         Inspectoratul de  Concurenţă Bihor, prin grija Direcţiei Economice

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 12  martie 2020

Nr. 176

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru” și 4 „abțineri”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila