Hotărârea nr. 175/2020

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de munca în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de munca în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 209215 din 06.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 200336 din 04.03.2020, întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii  impozitului pe clădire pe anul 2020 pentru investiţia realizată de S.C. CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL.

S.C. CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL are sediul social în municipiul Arad, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 14, jud. Arad, este reprezentată legal de către d-nul Sherzad-Asad Fatah, în calitate de administrator, având cod unic de inregistrare 13404817 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J2/503/2000.

  Luând în considerare prevederile art. 456 alin. 2, lit. l, din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal,

  În baza HCL nr. 908/2014, prin care se aprobă schema locala de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin creșterea locurilor de muncă în municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ a comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și c), art.139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a  impozitului pe clădire pe anul 2020, cu suma de 54.234 lei, pentru investiţia realizată de către S.C.CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL în Oradea, str. Ceyrat nr. 29.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         S.C.CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL, prin grija Directiei Economice

·         Inspectoratul de  Concurenţă Bihor, prin grija Direcţiei Economice

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 12  martie 2020

Nr. 175

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de  voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila