Hotărârea nr. 174/2020

privind aprobarea schimbării destinaţiei de funcţiune a spaţiilor din corp J - Cetatea Oradea, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea schimbării destinaţiei de funcţiune a spaţiilor din corp J - Cetatea Oradea, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre

 

Analizând Referatul de specialitate al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 211753/09.03.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 211757 din 09.03.2020, prin care Direcția Juridică propune aprobarea schimbării destinaţiei spaţiilor din corp J - Cetatea Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, județul Bihor.

Tinând cont de faptul că prin înfiinţarea structurii ca instituţie publică subordonată Consiliului Local din anul 2018, Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural s-a dat în administrare domeniul public teren si spaţii aferente corpurilor de clădiri din Cetatea Oradea, în baza Contractului de administrare nr. 306189 din 01-08-2018

Astfel, spaţiile din corpul J - Cetatea Oradea, aferente Centrului de informare turistică nu mai sunt funcţionale fiind mutate în cadrul Muzeului Oraşului Oradea, corp A zona administrativă.

Prin propunerea de schimbare de destinaţie a spaţiilor din corpul J se are în vedere pe de o parte, atragerea unor investitori/operatori economici care să ofere servicii diversificate şi adaptate spaţiilor conexe operatorilor în turism, iar pe de altă parte, suplimentarea spaţiilor necesare şi obligatorii ca anexe la funcţiunea de restaurant/cafenea/bar/gelaterie etc.

Prin proiectul de reamenajare a spaţiilor se intenţionează şi aducerea la un standard mai performant a zonelor ce deservesc ca şi toalete publice, prin suplimentarea acestora în locaţii care sunt dotate cu utilităţi - apă, canal menajer şi care vor asigura pentru evenimentele din curtea cetăţii o mai bună organizare în oferirea acestor servicii.

Precizăm că prin iniţiativa de refuncţionalizare a spaţiilor se vor respecta următoarele aspecte:

1.         nu vor fi aduse modificări structurale ale spaţiilor;

2.     proiectele ce vor viza utilizarea spaţiilor vor respecta legislaţia de specialitate privind caracterul de monument istoric, modul de atribuire prin licitaţie şi efectuarea lucrărilor ce se impun în conformitate cu documentaţie tehnică şi autorizaţie de construire;

3.     corpul J, nu a fost cuprins în cadrul proiectelor finanţate prin intermediul Programului Operațional Regional etapa I şi II ce au vizat Cetatea Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. j) şi art. 139 alin. (3) lit. lit. g) din O.U.G. 57 din 2019 privind Codul Administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei de funcţiune a spaţiilor din corpul J - Cetatea Oradea, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural.

                Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcția Economica

·         Direcția Juridică

·         Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural.

                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 174

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila