Hotărârea nr. 173/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare parcaje interioare în Piața 100, Oradea”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de  investiţie „Modernizare parcaje interioare în Piața 100, Oradea”

 

                Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr . 209143/06.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 209309/06.03.2020  intocmit de Directia Tehnica, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, privind realizarea obiectivului de investiție „Modernizare parcaje interioare în Piața 100, Oradea”.

                 Luându-se în considerare necesitatea şi oportunitatea promovarii obiectivului, astfel cum este justificată de către  SC Administratia Domeniului Public SA în calitate de titular si elaborator proiect, lucrare prezentată în Nota de fundamentare nr. 2029/24.02.2020

                În conformitate cu  prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanţele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a) alin. (7) lit. (k), respectiv art.139 alin.(3) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1.  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul  de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare parcaje interioare în Piața 100 Oradea” cu următoarele:

CARACTERISTICI  PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  AI INVESTIŢIEI

Ordonatorul principal de credite.....................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar : …………......................................Municipiul Oradea prin SC  Administrația Domeniului Public SA

FINANTAREA INVESTITIEI

                Valoarea totală a investiţiei este:

valoare cu TVA:                                                                   751.911,66 lei

valoare fără TVA                                                                  632.851,20 lei

din care C+M                                                                                                                       

valoare cu TVA                                                                    672.588,00 lei

valoare fără TVA                                                                  565.200,00 lei                                     

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) inclusiv TVA

Anul 1:                                    751.911,66 lei /632.851,20  lei

CAPACITĂȚI

-       Suprafață modernizată                                               6.055 mp

DURATA DE REALIZARE

- Durata de execuție a obiectivului de investiţii este de 3 luni

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza conform programului de investiții al SC Administrația Domeniului Public SA, aprobat potrivit legii.

                Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA

                Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului județului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;  

·         Direcția Economică

·         SC Administrația Domeniului Public SA.

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 173

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila