Hotărârea nr. 172/2020

privind aprobarea unei sponsorizari din partea Romsilva – Directia Silvica Bihor cu un numar de 6000 de puieti de arbori din speciile: stejar rosu, frasin si mesteacan, care se vor planta pe domeniul public al Municipiului Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

ad21b46c95fa3cfc916943bb9c0b2ee59bb61c82eb654af6d0e9805b643051c7


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

                                                                                 

        

H O T Ă R Â R E

 

 

privind aprobarea unei sponsorizari din partea Romsilva – Directia Silvica Bihor cu un numar de 6000       de puieti de arbori din speciile: stejar rosu, frasin si mesteacan, care se vor planta pe domeniul public al Municipiului Oradea

 

 

                Analizand Referatul de specialitate al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 210939/09.03.2020 și  Raportul de specialitate nr.  210941/09.03.2020  intocmit de Directia Tehnica - Serviciul Lucrari Servicii Publice, prin care se propune Consiliului Local  al Municipiului Oradea, aprobarea unei sponsorizari din partea Romsilva – Directia Silvica Bihor cu un numar de 6000 de puieti de arbori din speciile: stejar rosu, frasin si mesteacan care se vor planta pe domeniul public al Municipiului Oradea.

                Ținând seama de  adresa nr. 204677 din data de 03.2020 transmisă de către Primaria Municipiului Oradea către Romsilva-Directia Silvica Bihor, privind aprobarea repartizarii catre Municipiul Oradea a unui numar de 6000 bucati puieti cu inaltimea de minim 1,5 m, din speciile stejar rosu, frasin si mesteacan, in vederea plantarii acestora pe domeniul public al municipiului.

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a) alin. (7) lit. (i),  respectiv art.139 alin.(3) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1. Se aprobă sponsorizarea efectuată de către Romsilva - Directia Silvica Bihor, cu un numar de 6000 de puieti de arbori din speciile: stejar rosu, frasin si mesteacan, care se vor planta pe domeniul public al Municipiului Oradea.

                Art.2. Se mandateaza domnul Ilie Bolojan - Primarul Municipiului Oradea, să semneze Contractul de sponsorizare înceiat între Municipiul Oradea și Romsilva - Directia Silvica Bihor.

                Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Tehnică.

                Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

§  Institutia Prefectului Judetului Bihor

§  Primarul Municipiului Oradea

§  Direcţia Tehnică

§  Direcţia Economică

§  Se afiseaza site-ul institutiei www.oradea.ro

 

 

                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 172

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila