Hotărârea nr. 170/2020

pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradeaa construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentruasigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradea

a construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentru

asigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan”

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 197586/1 din 27.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 197586/2/27.02.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea  aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradea a construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentru asigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan”.

                Ținând cont de faptul că pentru realizarea lucrării „Coridor verde din strada Ion Bogdan” este necesară pregătirea amplasamentului pe care, în prezent, se găsesc constrcții reziduale ce nu sunt cuprinse în proiectul viitorului parc public.

Având în vedere O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale și prevederile art. 361, alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. n) și  art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1.    Se aprobă trecerea, din proprietate publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea a construcțiilor, situate în mun. Oradea, str. Ion Bogdan, înscrise în CF 177703 -  Oradea, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

                Art. 2. Se aprobă desființarea construcțiilor - C2, C3, C4 și C5 situate în mun. Oradea, str. Ion Bogdan, înscrise în CF 177703 - Oradea, având numerele de inventar 018443 (parțial, doar C5), 018444, 018445 și 018446 (parțial - exclusiv construcția).

                Art. 3.     Se aprobă scoaterea din inventarul Municipiului Oradea a bunurilor imobile desființate, având caracteristicile descrise la art. 2 din prezenta Hotărâre.

                Art. 4.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică. 

                Art. 5.      Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar

·         Serviciul Terenuri

·         PMO - Direcția Economică

·         O.C.P.I. Bihor

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 170

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de  voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila