Hotărârea nr. 17/2020

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare)

ROMÂNIA                                                                                          

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare)

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub  nr. 17.846/21.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 17.855/21.01.2020 întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a  Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare), ora 15.30, şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 33 din 20.01.2020,

         Ţinând cont de prevederile Legea 31/1990 privind societăţile,

          Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

        În baza art. 129, alin. (2)  lit a), alin. (3) lit d),  art. 139 alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                         Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

                      Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală S.A..

                      Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Juridică

·         societatea Administraţia Domeniului Public S.A.

·         societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A..

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 17

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocata pentru data de 28.01.2020, ORA 15,30

AGENȚIA DE DEZVOLTARE

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA         j LOCALĂ ORADEA S.A.

h,._3o___

Ziua, 2Q Luna

2DLQ

We open opportunltles


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

» »

(Convocatorul) cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 16,019,328 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință'. Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

In conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.10/17.01.2020 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 28.01.2020 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea,

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocata pentru data de 28.01.2020, ORA 15,30

/DLQ

We opsn opportunltles


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.12.2019 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I.

  • 1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea P & H INDUSTRIAL EQUIPMENT S.R.L. și autentificat sub nr.1465/31.08.2018 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea P & H INDUSTRIAL EQUIPMENT S.R.L a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, până cel târziu la data de 01.08.2020.

Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea P & H INDUSTRIAL EQUIPMENT S.R.L. și autentificat sub nr. 1465/31.08.2018.

  • 2) 1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 3.647 m.p. de sub numărul cadastral 206332 - Oradea, în favoarea Societății SIGMAPACK S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

  • a) durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea SIGMAPACK S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei (“Redevența”) este de 11,5 (unsprezecevirgulăcinci) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,46 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

  • b) suportarea de către Rezidentul Societatea SIGMAPACK S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea SIGMAPACK S.R.L.

1.2. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.647 m.p. de sub numărul cadastral 206332 - Oradea să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale

CUI RO 24734055 I J05/2814/1211 2008                           2

E contact@adlo.ro


T +4(0) 0359.889.389 F +4(0)0259.408.863 W www.adlo.ro


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocata pentru data de 28.01.2020, ORA 15,30

/DUO

We opon opportunities


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

  • 3) Diverse.

  • 4)  împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

IH. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. în cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.l 1 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 29.01.2020 cu începere de la ora 1230la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.


Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI RO 24734055 |J05/2814/12 112008                         3

E contact@adlo;ro _ ~

T +4(0)0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178XX