Hotărârea nr. 169/2020

pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradeaa construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentruasigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan”

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

3737e2968a3a27378d89f7a90dae40f0868a2493ce05b524cc1f17b10548d60b


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 15 spații cu destinația de locuință, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 186666/1 din 19.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 186682/2/26.02.2020  prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 15 spații cu destinația de locuință, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar.

                Având în vedere propunerile Comisiei de Analiză a Solicitărilor de Locuinţe gestionate de Municipiul Oradea, prin Direcţia Patrimoniu Imobiliar (conform Proceselor Verbale nr. 298707 din 21.08.2019 și nr. 365829 din 15.10.2019),

                 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 859 din 31.10.2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a locuințelor gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract,

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Consiliului Local al Municipiului Oradea,

                 Luând în considerare prevederile art. 333 alin. (5), coroborate cu art. 362, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (7) lit. q), respectiv art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a 15 spații cu destinația de locuință devenite libere de contract, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar, astfel cum sunt cuprinse în Anexa 1 la prezenta Hotărâre;

             Art. 2Se aprobă Documentația de atribuire, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei Hotărâri;

                Art. 3. Prețul de pornire al licitației pentru închirierea acestei locuințe, se calculează potrivit tarifelor stabilite prin H.C.L. nr. 362 din 2000, modificată și actualizată prin H.C.L. nr. 67 din 26.01.2017, precum și H.C.L. nr. 503 din 13.06.2019;

                Art. 4. Contractele de închiriere vor fi încheiate pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților, materializată printr-un act adițional la contractul de închiriere inițial.

                Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar. 

                Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Direcția Economică – Biroul Decontări Contracte;

·         Direcția Patrimoniului Imobiliar -  Serviciul Locuințe, Spații Comerciale

·         Se publică pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 169

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de  voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila