Hotărârea nr. 168/2020

pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 15 spații cu destinația de locuință, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

HO T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici

rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv

a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local

REGENERARE URBANĂ - AMENAJARE PARC ÎN ZONA STRĂZII

ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF - PĂUNULUI - ALEXANDRU D. XENOPOL

                                                               

            Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 195446 din 25.02.2020, prin care se supune spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Regenerare urbană - amenajare parc în zona străzii Ștefan Octavian Iosif - Păunului - Alexandru D. Xenopol”,

            Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 21096 din 24.02.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepţie nr. 50 din 24.02.2020,

            Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării acestui obiectiv în interés public;

            În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, respectiv cu prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), d), lit. e),  alin. (7) lit. k) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e

 

            Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Regenerare urbană - amenajare parc în zona străzii Ștefan Octavian Iosif - Păunului - Alexandru D. Xenopol cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 

Ordonatorul principal de credite: ………..………………....  primarul municipiului Oradea,

         Beneficiar: ……………..................................................................... municipiul Oradea,

 

 Valoarea totală a investiției (INV)                  1.513.391, 05 lei, inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M                 161.415, 17 lei, inclusiv TVA

 

Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I    =        1.513.391,05 / 161.415,17 lei, inclusiv TVA

 

CAPACITĂȚI:   

TOTAL SUPRAFAȚĂ: 4.432 mp (2.012 mp existenți și 2.420 mp propuși ca extindere)

din care:

 

1. ALEI: 74,6 mp din care:

- alee pietonală din bitum 6 cm grosime = 39,6 mp;

- alee pietonală existentă = 35 mp;

 

         2. LOC DE JOACĂ PENTRU COPII (existent) = 251 mp

TOTAL SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ = 325,6 mp (7,3% din superficia totală a parcului).

SPATII VERZI: 4.106,4 mp din care:

- suprafețe îngazonate cu rulou și irigate automatizat = 3.883,4 mp

- suprafețe cu zone florale, protejate cu folie și pietriș ornamental = 223 mp

Durata de execuție: 1 lună

Finanţarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

            Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor afectate, inclusiv cu cele ce urmează a se expropria pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: „Regenerare urbană - amenajare parc în zona străzii Ștefan Octavian Iosif - Păunului - Alexandru D. Xenopol”, identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 21096 din 24.02.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepţie nr. 50/24.02.2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

            Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-     Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor

-   Primarul municipiului Oradea

-     Direcţia Tehnică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări       

-     Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

-     Direcţia Economică

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 168         

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

din 28.02.2020


TABEL cu identificarea imobilelor afectate de amplasament, inclusiv

LISTA cu proprietățile private ce urmează a se expropria în vederea realizării proiectului de interes public local

“Regenerare urbană - Amenajare Parc în zona străzii Ștefan Octavian losif - Păunului - Alexandru D. Xenopol”

Nr. crt.

Nr cadastral /Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață afectată ____(mp)____

Suprafață totală (mp)

Construcții

Observații Adresa admistrativă

Lot 1

1.

Nr. cadastral 172640

CF 172640 Oradea

Municipiul Oradea

796 mp

1.460 mp

-

2

Nr. top 8797/97

CF 3174 Oradea

Municipiul Oradea

1 mp

4.678 mp

-

Lot 2

1

Nr. cadastral 172640

CF 172640

Oradea

Municipiul Oradea

535 mp

1.460 mp

-

2.

Nr. cadastral 194395

CF 194395 Oradea

Brindea Vasile - David

Brindea Vasilica - Daniela

169 mp

169 mp

str.

Ștefan

Octavian losif

3.

Nr. cadastral 202994

CF 202994 Oradea

societatea Imopark S.R.L.

1.476 mp

1.569 mp

str.

Ștefan

Octavian losif nr. 10

4.

Nr. cadastral 4296

CF 201280

Oradea

Brindea Vasile David

Brindea Vasilica - Daniela

406 mp

435 mp

-

str. Păunului

5.

Nr. top.

4555

CF 172837

Oradea

Municipiul Oradea

166 mp

655 mp

6.

Nr. top. 8768/97

CF 3174

Oradea

Municipiul Oradea

582 mp

4678 mp

7.

Nr. top.

8759

CF 3174

Oradea

Municipiul Oradea

9 mp

72 mp

-

8.

Nr. top.

8758

CF 154518 Oradea

Statul Român

12 mp

203 mp

-

9.

Nr. top.

4523

CF 173571 Oradea

Municipiul Oradea

171 mp

171 mp

10.

Nr. top.

4527

CF 20266 Oradea

Municipiul Oradea

109 mp

109 MP

PROPPRIETARI PRIVAȚI STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

2.051 mp

2.381 mp

3.635

+797 =

4.432 mp

PLAN DE SITUAȚIE

Privind coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiție

“regenerare urbana-amenajare parc zona străzii Ștefan Octavian losif - Păunului - Alexandru Dimitrie Xenopol "

SC4ft4 1:1500

Suprafața teren: =Lot 1 = 797 mp, Lot 2 = 3635 mp Total Lot 1+ Lot 2 = 4432 mp