Hotărârea nr. 165/2020

pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “ Reabilitare pasarela hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între Strada Libertății și Aleea Emanuil Gojdu din municipiul Oradea”

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Reabilitare pasarela hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între Strada Libertății și Aleea Emanuil Gojdu din municipiul Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 198506 din 27.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 198534 din 27.02.2020, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Reabilitare pasarela hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între Strada Libertății și Aleea Emanuil Gojdu din municipiul Oradea”,

                În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), d), lit. e),  alin. (7) lit. m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiție

Reabilitare pasarela hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între Strada Libertății și Aleea Emanuil Gojdu din municipiul Oradeascenariul 2 recomandat de proiectant – reabilitare prin lucrări de reparații și reabilitări la elementele suprastructurii și infrastructurilor, strat de uzură cale din pavaj, refacere parapet pietonal și iluminat arhitectural,cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE  ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………..................................... municipiul Oradea

1euro=4,76 lei, din data de 11. 02. 2020

Valoarea totala a investiției (INV)                      5.720.019,70 lei  inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M 4.740.220,49 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I 5.720.019,70 / 4.740.220,49 lei inclusiv TVA

CAPACITATI:     

·         Suprafață totală reabilitată 708 mp, din care:

·         Suprafață rampe de acces pavate cu piatră cubică 80x80x80 mm            192,80 mp;

·         Suprafață scări de acces pavate cu plăci din granit fiamate        39,20 mp;

·         Suprafață cale pe pod pavată cu plăci din granit și sistem de degivrare   261,00 m;

·         Suprafață amprentă infrastructuri și racordări terasamente         215,00 mp

·         Realizare sistem de iluminat arhitectural – montare corp LED integrat la nivelul mâinii curente, iluminat hobane, iluminat pilon

Durata de execuție: 8 luni

Finanţarea investitiei Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-Primarul municipiului Oradea

-Direcţia Tehnică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări           

-Direcţia Economică

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 165         

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila