Hotărârea nr. 164/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici

rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada MODERNIZARE STRADA AVIATORILOR TRONSON CUPRINS INTRE STRADA NICOLAE BOLCAS SI AVIATORILOR și pentru abrogarea

HCL nr. 751/26. 09. 2019

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 198487 din 27.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 198497 din 27.02.2020, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada MODERNIZARE STRADA AVIATORILOR TRONSON CUPRINS INTRE STRADA NICOLAE BOLCAS SI AVIATORILOR și abrogarea HCL nr. 751/26. 09. 2019,

Luându-se în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului,

                În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), d), lit. e),  alin. (7) lit. m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada MODERNIZARE STRADA AVIATORILOR TRONSON CUPRINS INTRE STRADA NICOLAE BOLCAS SI AVIATORILOR cu următoarele: CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite: …………..….........................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar: ……………...........................................................municipiul Oradea

Valoarea totala a investiției (INV)              283.098,46 lei  inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M 248.947,24 lei inclusiv TVA

2.             Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I 283.098,46 / 248.947,24 lei inclusiv TVA

CAPACITATI:      DRUMURI        stradă categoria a IV-a

¾  lungime stradă 85,34 m

¾  suprafata spatiu verde: 75,00 mp

                 CANALIZARE PLUVIALA Teava PVC SN8  DN 315 83,00 m

Durata de execuție: 1 lună

Finanţarea investiției Finantarea investiției se va face din bugetul local, sau din alte surse de finanțare legal constituite.

                Art. 2. Se abrogă HCL nr. 751/26. 09. 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada MODERNIZARE STRADA AVIATORILOR TRONSON CUPRINS INTRE STRADA NICOLAE BOLCAS SI AVIATORILOR.

                Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică.

                Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

                -    Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-       Primarul municipiului Oradea

-       Direcţia Tehnică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări           

-       Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

-       Direcţia Economică

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 164

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila