Hotărârea nr. 163/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural al cladirii situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii din municipiul Oradea ”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie  Iluminat arhitectural al cladirii situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii din municipiul Oradea

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 194716 din 25.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 194728 din 25.02.2020, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea  aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Iluminat arhitectural al cladirii situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii din municipiul Oradea”,

            Luandu-se in considerare necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului,

            În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d) alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t a r a ș t e:

 

            Art. 1. Se aproba studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investiție  Iluminat arhitectural al cladirii situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii din municipiul Oradea” , cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………..................................... municipiul Oradea

 

1euro=4,7795  lei, din data de 10.01.2020

Valoarea totala a investiției (INV)            180.519,72  lei  inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M                    154.972,71  lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I : 182.039,72 / 154.972,71  lei inclusiv TVA

 

CAPACITATI:

            Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb rece 30gr (600mm)  pentru iluminat coloane laterale inguste stanga etaj

9 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb rece 30gr (600mm)  pentru iluminat zona colt

6 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 36 LED alb rece 30gr (900mm) pentru iluminat parter

1 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb rece 30gr (600mm) pentru iluminat coloane laterale inguste stanga etaj

14 buc

Corp de iluminat (CIL) tip RONDO 01 9X1W LED  pentru  iluminat coloane inguste parter

8 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb rece 30gr (600mm) pentru iluminat balcoane fatada lunga

2 buc

Corp de iluminat (CIL) tip RONDO 01 9X1W LED pentru iluminat turn

2 buc

Tablou  electric

1 buc

Bloc de masura si protective iluminat public

1 buc

 

Durata de executie: 2 luni

       Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Directia Tehnica.

       Art. 3.  Prezenta hotarare se comunica cu:

-        Institutia Prefectului judetului Bihor

-        Primarul municipiului Oradea

-        Directia Tehnică - Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari       

-        Directia Economica.

 

                                

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 163

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila