Hotărârea nr. 162/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea”

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie  Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 194657 din 25.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 194674 din 25.02.2020, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea  aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie  Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea”,

           Luandu-se in considerare necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului, astfel cum este aceasta justificata de catre  SC Ritmoteh SRL, în calitate de proiectant,

            În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d) alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t a r a șt e:

 

Art. 1. Se aproba studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investiție Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea” , cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………..................................... municipiul Oradea

 

1euro=4,7795  lei, din data de 10.01.2020

Valoarea totala a investiției (INV)            184.606,02  lei  inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M                    158.845,83  lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I : 184.606,02  /  158.845,83  lei inclusiv TVA

 

CAPACITATI:

            Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 48 LED alb rece  30gr (1200mm) -montat pe fatada principala, orientata de jos in sus

1 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 12 LED alb rece  30gr (300mm)-coloane false turn principal, se vor monta  pentru a evidentia coloanele false

8 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 36 LED alb cald 30gr (900mm) -ferestre turn principal 

4 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb rece  30gr (600mm) -montate sub streasina, orientate de sus in jos, pentru punerea in evidenta a coloanelor false

13 buc

Corp de iluminat (CIL) tip RONDO 01 9X1W LED -montate deasupra ceasurilor,  orientate in sus – pentru evidentierea pe timp de noapte a elementelor arhitecturale ale acoperisului turnului 

4 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 36 LED alb cald 30gr (900mm)-montate la baza ferestrelor laterale, orientate de jos in sus pentru punerea in evidenta a ferestrelor si a boltelor acestora 

8 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 36 LED alb rece  30gr (900mm) , montate sub streasina, orientate de sus in jos, in partea din spatele bisericii, pentru iluminatul suprafetelor

3 buc

Tablou  electric

1 buc

Bloc de masura si protectie iluminat public

1 buc

 

Durata de executie: 2 luni

 

       Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Directia Tehnica.

       Art. 3.  Prezenta hotarare se comunica cu:

-        Institutia Prefectului judetului Bihor

-        Primarul municipiului Oradea

-        Directia Tehnică - Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari       

-        Directia Economica.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 162

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila