Hotărârea nr. 160/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii – Casa Darvaș la Roche”

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție  „Iluminat arhitectural al clădirii – Casa Darvaș la Roche”

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 194745 din 25.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 194750 din 25.02.2020, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea  aprobarea studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție Iluminat arhitectural al clădirii – Casa Darvaș la Roche”.

Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului;

                În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d) alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici,rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Iluminat arhitectural al clădirii – Casa Darvaș la Roche , cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite: ……………………………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………................................................................................. municipiul Oradea

 

1euro=4,7795 lei, din data de 10. 01. 2020

Valoarea totala a investiției (INVEST)  105.442,97 lei  inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M     86.068,58 lei inclusiv TVA

Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M) inclusiv TVA

Anul 1:                    105.442,97 lei / 86.068,58 lei

 

CAPACITĂȚI:             

-          Corp de iluminat (CIL) tip IMPACT 04 18LED 740 (3328lm; 35W)  -ptr. iluminat baza clădire (parter) =5 buc.;

-          Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 12 LED alb rece  30gr (300mm)  -ptr. iluminat coloane laterale stânga  =4 buc.;

-          Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb rece  30gr (600mm)  -ptr. iluminat zona steag   =2 buc.;

-          Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 48 LED alb rece  30gr (1200mm)  -ptr. iluminat zona steag   =1 buc.;

-          Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 36 LED alb rece  30gr (900mm)-ptr. iluminat intrare =2 buc.;

-          Corp de iluminat (CIL) tip RONDO 01 9X1W LED   -ptr. iluminat zona balcon   =4 buc.;

-          Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 12 LED alb rece  30gr (300mm)  -ptr. iluminat coloane laterale dreapta  =4 buc.

 

DURATA DE REALIZARE - 2 luni

Finanţarea investitiei

Finanţarea obiectivului de investiţie se va face conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Tehica

Art. 3.    Prezenta hotărâre se comunică cu:

                - Instituția Prefectului județului Bihor

                - Primarul Municipiului Oradea

                - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

                - Direcția Economică

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 160

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila