Hotărârea nr. 159/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ILUMINAT ARHITECTURAL CASA ROTH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 3” din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici

rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

ILUMINAT ARHITECTURAL CASA ROTH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 3 din municipiul Oradea

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 194748 din 25.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 194761 din 25.02.2020, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ILUMINAT ARHITECTURAL CASA ROTH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 3 din municipiul Oradea,

                Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d) alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ILUMINAT ARHITECTURAL CASA ROTH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 3 din municipiul Oradea, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………..................................... municipiul Oradea

1euro=4,7795 lei, din data de 10. 01. 2020

Valoarea totala a investiției (INVEST)              99.872,76 lei  inclusiv TVA 

     din care: constructii montaj C+M 78.533,13 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I 99.872,76 / 78.533,13 lei inclusiv TVA

CAPACITATI:     

·                     Corp de iluminat (CIL) tip FIPAD-06 ECO LED G2 4000K 1500 mm CON2  - pentru iluminat vitrine si intrados balcoane                         8 bucăți;

·                     Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb rece  30 gr (600 mm) - pentru iluminat coloane  12 bucăți;

·                     Corp de iluminat (CIL) tip RONDO 01 9X1W LED -  pentru iluminat arcade acoperis            6 bucăți;

Durata de execuție: 2 luni

Finanţarea investitiei Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

                Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică.

                Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-Primarul municipiului Oradea

-Direcţia Tehnică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări           

-Direcţia Economică

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 159

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila