Hotărârea nr. 157/2020

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 acordată societății comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 acordată societății comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.194256 din 25.02.2020 și Raportul de specialitate nr.166652 din 24.02.2020, întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii  impozitului pe clădire pe anul 2020 pentru investiţia realizată de S.C. LECHPOL ELECTRONIC SRL.

S.C. LECHPOL ELECTRONIC SRL are sediul social în municipiul Resita, B-dul Republicii, nr. 5, ap. 4, jud. Caras – Severin, este reprezentată legal de către d-nul Teudan Petru, în calitate de administrator, având cod identificare RO 22976532 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J11/1142/2007.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. 2, lit. l, din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal,

În baza HCL nr. 908/2014, prin care se aprobă schema locala de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin creșterea locurilor de muncă în municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și c), art.139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădire pe anul 2020, cu suma de 7.898 lei, pentru investiţia realizată de către S.C. LECHPOL ELECTRONIC SRL în Oradea, Calea Santandrei, nr. 64B.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică,

·         S.C. LECHPOL ELECTRONIC SRL, prin grija Directiei Economice

·         Inspectoratul de  Concurenţă Bihor, prin grija Direcţiei Economice

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 157

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila