Hotărârea nr. 153/2020

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale QUBIZ SRL pentru cladirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale QUBIZ SRL pentru cladirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.196334 din 26.02.2020 și Raportul de specialitate nr.176745 din 26.02.2020 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii  impozitului pe clădire pe anul 2020 pentru cladirile utilizate in domeniul IT de catre  S.C. QUBIZ SRL.

S.C. QUBIZ SRL are sediul social în municipiul Oradea, str. Facliei, nr. 1, jud. Bihor, este reprezentată legal de către d-na Anghel Ioana, în calitate de administrator, având cod unic de inregistrare 24049362 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J05/1563/2008.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. 2, lit. l, din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal,

În baza HCL nr. 1282/2018, prin care se aprobă schema locala de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiaza de reducerea impozitului pe cladirilie utilizate de entitati din domeniul IT,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ a comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și c), art.139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădire pe anul 2020, cu suma de 260 lei, pentru cladirea utilizata în domeniul IT de catre S.C. QUBIZ SRL în Oradea, str. Doctor Louis Pasteur nr. 165.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică,

·         S.C. QUBIZ SRL, prin grija Directiei Economice

·         Inspectoratul de  Concurenţă Bihor, prin grija Direcţiei Economice

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 153

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila