Hotărârea nr. 152/2020

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Ion Cantacuzino, nr. 56

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe  str. Ion Cantacuzino, nr. 56

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.185674 din 18.02.2020 și Raportul de specialitate nr.185261 din 18.02.2020, întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata  impozitului pe clădiri şi teren pentru clădirile şi terenurile utilizate de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, situate în Oradea, str. Ion Cantacuzino, nr. 56 (Blocul DAR) ,

                Asociaţia Caritas Eparhial Oradea are sediul în Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, Nr. 4, cod de identificare fiscală 17085486, este persoană juridică română, constituită în baza OG nr. 26/2000 şi are scop exclusiv  umanitar, constând în acordarea unui sprijin eficient prin donaţii în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani, prestări servicii diferitelor categorii defavorizate, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, reprezentată legal de domnul Olimpiu Todorean în calitate de preşedinte.

Serviciile sociale furnizate de asociaţie sunt acreditate conf. Certificat de acreditare seria AF nr.00062 și nu sunt activități generatoare de profit.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. (2) lit. c şi art. 464 alin. (2) lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat,

 În baza H.C.L. nr. 915/2019, Anexa nr.46- privind procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren,  pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și intreprinderi sociale,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ a comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și c), art.139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat de Asociaţia Caritas Eparhial Oradea,  pentru clădirea şi terenul situat în Oradea,  str.Ion Cantacuzino, nr. 56 ( apartamentele nr : 2,3,4,5,6,7,8,9,10) pe perioada : 01.01.2020 – 31.12.2020.

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Directia Economică, Serviciul Impunere persoane juridice

·         Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, prin grija Direcției Economice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 152

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila