Hotărârea nr. 151/2020

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 4 și 7

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 4 și 7

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.185764 din 18.02.2020 și Raportul de specialitate nr.185246 din 18.02.2020, întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata  taxei  pe  terenul situat în Oradea, str. Thurzo Sandor, nr. 4 și 7, proprietatea municipiului Oradea, utilizat de către Fundaţia Hospice Emanuel, s-a constatat faptul că pe terenul  menționat mai sus, fundația  construiește un Centru de îngrijire paliativă cu servicii integrate pentru adulți și copii.

                Fundaţia Hospice Emanuel are sediul în Oradea, str. Redutei, Nr. 1A, cod de identificare fiscala 15877676, este persoană juridică română, constituită în baza OG nr. 26/2000 şi are ca scop, promovarea îngrijirii bolnavilor cu boli active, progresive și/sau avansate prin metode caritabile, fără restricții de sex, rasă, vârstă, naționalitate sau religie, cu scopul îmbunătățirii calității vieții.

                Fundaţia Hospice Emanuel furnizează serviciile sociale în baza Certificatului de acreditare seria AF nr.000061/16.04.2014,

Luând în considerare prevederile art. 464, alin. (2), lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat, a HCL nr.915/2019 -Anexa nr.46 - privind procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale si intreprinderi sociale,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și c), art.139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata taxei pe teren datorat de Fundaţia Hospice Emanuel pentru terenul situat în Oradea, str. Thurzo Sandor, nr.4 și 7, pe perioada:  01.01.2020 – 31.12.2020.

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Directia Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice

·         Fundaţia Hospice Emanuel, prin grija Direcției Economice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 151

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila