Hotărârea nr. 150/2020

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică, pentru clădirile situate în Oradea, str. Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică, pentru clădirile situate în Oradea, str. Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.185814 din 18.02.2020 și Raportul de specialitate nr.185234 din 18.02.2020 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata  impozitului pe clădirile (spațiile) situate pe str.Șirul Canonicilor nr.15.21.23,25, imobile în care își desfășoară activitatea, Asociația Caritas Catolica și Asociația Viață cu Autism

                În spațiile menționate mai sus se desfăşoară activități sociale respectiv, un internat și cantină socială pentru elevi nevoiași, proveniți din familii defavorizate, precum și un centru de  îngrijire persoane cu dizabilități (autism).

                Serviciile sociale sunt furnizate de către Asociația Caritas Catolica, în baza certificatului de acreditare seria AF nr. 003741/14.04.2017 și de Asociația Viață cu Autism, în baza certificatului de acreditare seria AF nr. 005909/26.10.2018,

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. (2) lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat,

HCL 915/2019-Anexa nr.46 - privind procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri respectiv teren pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale si intreprinderi sociale

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și c), art.139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat de Episcopia Romano – Catolică pentru spațiile din imobilele situate în Oradea, str. Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25, astfel :

- sp.cantină- val. impozabilă: 278.406 lei,  Șirul Canonicilor, nr. 15

- sp.internat- val. impozabilă: 282.006 lei,  Șirul Canonicilor, nr. 21

- sp.cab. medicale- val. impozabilă: 271.205 lei, Șirul Canonicilor, nr. 23

- sp.internat- val.impozabilă: 271.205 lei,  Șirul Canonicilor, nr. 23

- sp. As. Viață cu Autism- val. Impozabilă: 67.801lei, Șirul Canonicilor, nr. 25,

 pe perioada: 01.01.2020 – 31.12.2020.

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Directia Economică, Serviciul Impunere persoane juridice

·         Episcopia Romano – Catolică, prin grija Direcției Economice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 150

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila