Hotărârea nr. 15/2020

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare)

ROMÂNIA                                                                              

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare) 

                                                                               

 

              Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 17033 din 21.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 17.108 din 21.01.2020 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a  Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare), ora 16.00, şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 37 din 20.01.2020,

        Ţinând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societăţile,

         Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

                 În baza art. 129, alin. (2)  lit a), alin. (3) lit d),  art. 139 alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                         Art. 1.  Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare), ora 16.00, și în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

                      Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală S.A.

                      Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Juridică

·         Societatea Administraţia Domeniului Public S.A.

·         Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 15

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi voturi „pentru”  și 8 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

AGENȚIA DE DEZVOLTARE

LOCALĂ ORADEA S.A.

INTRARE Mr > '

IEȘIRE       ' ---

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA    \                 j fr, 7,

Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția Economică

în atenția: Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv

i ROMÂNIA municipiul oradea

Itir în


Subiectul: Acordarea mandatarii mandatului special al reprezentanților            h

Adunarea Generală a Acționarilor AGENȚIA Q^D^^^LTARE LOCALĂ

AM

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

Luând în considerare Decizia nr.12/17.01.2020 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 28 Ianuarie 2020, următorul PUNCT:

Aprobarea mandatarii reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale ORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 28.01.2020 ora 16,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 29.01.2020 ora 13,00 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

  • 1) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociaților în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.l-nr.4 reprezentând conținutul documentației-cadru (caietul de sarcini și formularele aferente) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, pe tot parcursul anului 2020, a parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, conform Anexelor nr.l, nr.2, nr.3 și nr.4 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și II.

  • 2) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociaților în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.5 și nr.6 reprezentând conținutul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi semnate cu ofertanții câștigători în vederea cesionării oneroase, pe tot parcursul anului 2020, a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, în forma prevăzută în Anexele nr.5 și nr.6 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I si II.

5

CUI RO 24734055 | J05/2814/12112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


BANCATRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

  • 3) Aprobarea modificării Hotărârii nr. 16/2015 a Adunării Generale a Acționarilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexei nr.l reprezentând documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2020 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness III.

  • 4) Diverse.

  • 5) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Cu mulțumiri,

SILAGHI TEODORA ALINA

Director General

ei

< » jEHȚIA DE „ \ ltare locala .

ORADEA / „ /

CUI RO 24734055 | J05/2814/12112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 28.01.2020, ORA 16,00

/DLQ

We open opportunlties


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA       , LOCALA ORADEA

~—2£__ I Ziua     .Luna Anu 1^2-3

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 16,019,328 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință9. Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 {Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.12/17.01.2020 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății {AGOA) pentru

data de 28.01.2020 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societății situat în Oradea,

CUI RO 247340551J05/2814/12112008

E contact@adlo.ro

T +4(0)0359.889389

F +4(0)0259.408.863


BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

1*


ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 28.01.2020, ORA 16,00

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

/DLO

We open opportunltles


strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.12.2019 (data de referință) pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I.

  • 1) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociaților în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.l-nr.4 reprezentând conținutul documentației-cadru (caietul de sarcini și formularele aferente) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, pe tot parcursul anului 2020, a parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, conform Anexelor nr.l, nr.2, nr.3 și nr.4 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și II.

  • 2) Aprobarea modificării Hotărârii nr.23/2013 a Adunării Generale a Asociaților în sensul modificării, completării și actualizării Anexelor nr.5 și nr.6 reprezentând conținutul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi semnate cu ofertanții câștigători în vederea cesionării oneroase, pe tot parcursul anului 2020, a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, în forma prevăzută în Anexele nr.5 și nr.6 care vor face parte integrantă din hotărâre și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentele de Funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și II.

  • 3) Aprobarea modificării Hotărârii nr.l6/2015 a Adunării Generale a Acționarilor în sensul modificării, completării și actualizării Anexei nr.l reprezentând documentația - cadru de atribuire (caietul de sarcini și formularele aferente) și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2020 și care vor avea ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților existente în Parcul Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness III.

  • 4) Diverse.

  • 5) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

CUI RO 247340551-105/2814/12112008                         2

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

E contact@adlo.ro

T +4(0)0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 28.01.2020, ORA 16,00

/IDLV

We open opportunities


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

HI. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. în cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.l 1 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 29.01.2020 cu începere de la ora 13,00, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.


Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008                          3

E contact@adlo.ro

T +4(0)0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx