Hotărârea nr. 149/2020

privind aprobarea demarării de către APTOR a procedurilor legale privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent și depunerea acesteia la Ministerul Sănătății

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

17ddcd2c7b5a35e5075110279aec8eae3e39c66aa37724981a5b8e83e81e3d6e


 

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

            privind aprobarea demarării de către APTOR a procedurilor legale privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent și depunerea acesteia la Ministerul Sănătății

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.  199232/27.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 199240/27.02.2020  întocmit de Direcţia Economică- Serviciul Evidenţă Active - Delegări de Gestiune, Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea demarării de către APTOR a procedurilor legale privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent și depunerea acesteia la Ministerul Sănătății.

 

            În conformitate cu prevederile:

 

Ø  Actul Constitutiv şi Statutul Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune

Ø  OG 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare

Ø  Legii 343/2002 pentru aprobarea <LLNK 12000   109130 301   0 34>Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare

Ø  HG 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

Ø  HG 1154/2004 privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali

 

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. c), r), art. 139, alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

      Art.1. Se aprobă demararea de către APTOR a procedurilor legale privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent și depunerea acesteia la Ministerul Sănătății.

      Art.2. Se aprobă suportarea tuturor costurilor aferente întocmirii documentației privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent de către APTOR.

      Art.3. Se aprobă depunerea dosarului/documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent la Ministerul Sănătății, conform prevederilor OG 109/2000; Legii 343/2002;  HG 1016/2011 si HG 1154/2004, după îndeplinirea tuturor pașilor prevăzuți de reglementările legale amintite.

      Art.4. Se mandatează dl. Mihai Jurca - Director Executiv al Asociației  pentru promovarea turismului în Oradea și regiune (APTOR), să ia toate măsurile ce se impun și să îndeplinească toate demersurile necesare obținerii Titlului Stațiune Balneară cu caracter permanent pentru Municipiul Oradea.

      Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune prin dl. director executiv Mihai Jurca.

      Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

·         Direcţia Economică;

·         Direcţia Juridică;

·         Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune;

·         Se publică în M.O. al jud. și pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 149

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi „pentru”, 7 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila