Hotărârea nr. 148/2020

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

15c89773f954c05c358d5b9f2b449d38de5cf1e66146ca0df7555c101bd068f6


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL                          

 

 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator,  înregistrat sub nr.197365 din 26.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 197367/26.02.2020 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea  aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

                Luând în considerare:

-       Hotărărea Consiliului Local nr.125/18.02.2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2020,

-       prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În vaza prevederilor  art. 129  alin. (2),  lit.b), alin. (4) lit. a),   alin. (7) lit. a), lit. c), lit. k), art.139 alin. (3) lit. a) și ale art.291 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform anexei nr.1  atașată prezentei hotărâri.

 Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr.2 ataşată prezentei hotărâri.

 Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe pentru anul 2020, conform anexei nr.3 ataşată prezentei hotărâri.

 Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pentru anul 2020, conform anexei nr.4 ataşată prezentei hotărâri.

 Art.5. Se aprobă noile obiective de investiții.

 Art.6. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare conform anexei nr. 3 atașată prezentei hotărâri.

Art.7. Se aprobă suplimentarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2020-2023, conform anexei nr.6 ataşate prezentei hotărâri.

Art.8. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de unităţile de învăţământ după cum urmează:

-        Colegiul Tehnic Traian Vuia”: de la Banca Comercială Română suma de 1.000 lei pentru susţinerea proiectelor educaţionale ale şcolii şi de la Fortech SRL suma de 900 lei pentru organizarea evenimentelor sportive

-       Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”: de la Ferlaino SRL Romania suma de 3.000 lei, de la Lorilemn SRL suma de 5.000 lei  şi de la Agro Kram SRL suma de  5.000 lei pentru secţia de baschet a şcolii.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Bihor
  • Primarul municipiului Oradea
  • Direcţia Economică
  • Direcția Patrimoniu Imobiliar
  • Direcţia  Management Proiecte cu Finanţare Internaţională
  • Administratia Domeniului Public
  • Muzeul oraşului Oradea - Complex Cultural
  • Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice
  • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 148

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi „pentru”, 7 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1la HCL 148 /2020
Rectificare buget local pe anul 2020
mii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCodSectiuneaPlanPropuneriDiferentefd
VENITURI"10,986.00""12,700.00""1,714.00"V-10.15"1,724.15""1,714.00"
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat11.02.09Functionare"5,286.00""5,299.00"13.00C-10.15"1,724.15""1,714.00"
Venituri din dividende30.02.08Functionare"3,700.00""5,401.00""1,701.00"0.000.000.00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03Functionare"-161,446.34""-163,170.49""-1,724.15"
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04Dezvoltare "161,446.34""163,170.49""1,724.15"
Taxa de reabilitare termică36.02.23Dezvoltare "2,000.00"0.00"-2,000.00"
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică36.02.31Dezvoltare 0.00"2,000.00""2,000.00"
CHELTUIELI"47,546.02""49,260.02""1,714.00"
CAP.51.02.01.03 Autoritati executive-14.73-37.16-22.43
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare-14.73-37.16-22.43
Cap.65.02 Invatamant"5,037.59""4,421.39"-616.20
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar8.796.31-2.48
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar PMO8.796.31-2.48
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat CES 55.01.63Functionare8.796.31-2.48
Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior"2,000.00""1,371.00"-629.00
Cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior PMO"2,000.00""1,371.00"-629.00
"Reabilitare Scoala Gimnaziala Szacsvay Imre, Str. Mihai Eminescu, nr. 28 "71.01.30Dezvoltare "2,000.00""1,371.00"-629.00
Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior24.5987.0262.43
Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO11.8027.6215.82
Ajutoare sociale în numerar57.02.01Functionare0.0020.5920.59
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat CES 55.01.63Functionare11.807.23-4.57
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare0.00-0.20-0.20
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ”Ady Endre”
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii20.30.30Functionare0.842.091.25
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ”Aurel Lazar”
Burse59.01Functionare0.0011.9111.91
Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă10.01.15Functionare3.003.940.94
Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național ”Emanuil Gojdu”
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii20.30.30Functionare8.9538.9530.00
Cap. 65.02.04.02 Liceul Greco Catolic ”Iuliu Maniu”
Burse59.01Functionare0.002.382.38
Cap. 65.02.04.02 Liceul Reformat ”Lorantffy Zsuzsanna”
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii20.30.30Functionare0.000.130.13
Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului"3,004.21""2,957.06"-47.15
Burse59.01Functionare507.00492.71-14.29
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii20.30.30Functionare"2,497.21""2,464.35"-32.86
Alte transferuri curente interne55.01.18Functionare0.000.00
" Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ""1,984.65""6,834.13""4,849.48"
"Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ""1,984.65""6,834.13""4,849.48"
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare0.00-0.52-0.52
Acoperire canal ANIF Piata 10055.01.12Dezvoltare 0.00"1,701.00""1,701.00"
"Reabilitare fatade si schimbare invelitoare Palat Rimanoczy Kalman str. Oradea, Parcul Traian nr.1 (execuție)"71.01.30Dezvoltare 581.64"1,101.64"520.00
Achizitie servicii studii geotehnice71.01.30Dezvoltare 72.00181.00109.00
"Aport la capitalul social ""ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare si inovare in domeniul geotermal, termo-mineral, al mineralelor terapeutice si naturale"""72.01.01Dezvoltare 0.000.500.50
"ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare si inovare in domeniul geotermal, termo-mineral, al mineralelor terapeutice si naturale"71.01.30Dezvoltare 0.00140.00140.00
Realizare documentatii tehnico economice aferente exercitiului de finantare 2021-202771.01.30Dezvoltare 771.01630.51-140.50
"Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession"""58.01.02Dezvoltare 25.00"2,735.00""2,710.00"
"Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural al obiectivului Muzeului Francmasoneriei din Oradea"58.01.03Dezvoltare 35.00185.00150.00
"Improve employment in Bihor County Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures Îmbunătățirea sectorului ocuparii fortei de muncă în jud Bihor-Oradea și Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potential local
(Piata Cetate) BL"58.01.01Dezvoltare 500.00160.00-340.00
"Cap. 80.02 - Actiuni generale economice,comerciale si de munca"5.00195.00190.00
Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala5.00195.00190.00
"Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul multicultural si multiconfesional european-etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice etapa III"58.01.03Dezvoltare 5.00 195.00 190.00
Cap.84.02 Transporturi"40,533.51""37,846.66""-2,686.85"
Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun"41,188.05""38,478.05""-2,710.00"
Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa I UE58.01.02Dezvoltare "41,188.05""38,478.05""-2,710.00"
Cap.84.02.03.03 Strazi-654.54-631.3923.15
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local85.01.02Dezvoltare (654.54) (631.39)23.15
Venituri"1,714.00"
venit din dividende"1,701.00"
invatam partic ces13.00
Cheltuieli"1,714.00"
adp"1,701.00"
redistribuirea sumelor alocate între obiectivele gestionate DPI
redistribuirea sumelor alocate între obiectivele gestionate DMPFI0.00
ces invatam partic-7.05
olimpiade31.38
invatam dual
burse IT14.29
naveta invatam0.94
PMO invatam-26.56
0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.2la HCL 148 /2020
Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020
Capitolul 6510 Învăţământmii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCodPlan PropuneriInfluente
Total cap.65.10 Invatamant
Total cap.65.10.03 Învatamânt prescolar -Gradinita cu Program Prelungit Nr. 30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.302.250.00-2.25
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.002.252.25
Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior-Liceul cu Program Sportiv Bihorul
Venituri4.3017.3013.00
Donatii si sponsorizari37.10.014.3017.3013.00
Cheltuieli219.77232.7713.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30219.77232.7713.00
Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior-Colegiul Tehnic Traian Vuia
Venituri0.001.901.90
Donatii si sponsorizari37.10.010.001.901.90
Cheltuieli10.0011.901.90
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.3010.0011.901.90
Total cap.65.10.11.03 Internate si cantine -Liceul Teoretic Aurel Lazar
Venituri0.000.000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.10.030.00-3.80-3.80
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.040.003.803.80
Cheltuieli65.3065.300.00
Alte obiecte de inventar20.05.3065.3061.50-3.80
"Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale"71.01.030.003.803.80
mii lei
Muzeul orasului Oradea -Complex Cultural
Nr.crtDenumirea indicatorilorCod PlanPropuneri Influenţe
Cap.67.10.03.03 Muzee-Muzeul orasului Oradea -Complex Cultural
Total Cheltuieli66.9066.900.00
Sporuri pentru conditii de munca10.01.0566.900.00-66.90
Alte sporuri10.01.060.0066.9066.90
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.3la HCL 148/2020
Bugetul creditelor externe pe anul 2020
mii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCodSectiuneaPlanPropuneriDiferente
Cheltuieli" 2,500.00 "" 2,500.00 " -
Cap. 84.06- Transporturi" 2,500.00 "" 2,500.00 " -
Cap. 84.06.03.03 - Strazi" 2,500.00 "" 2,500.00 " -
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) BL"580101Dezvoltare 500.00 20.00 -480.00
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) Bs"580101Dezvoltare - 130.00 130.00
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) UE"580102Dezvoltare - 850.00 850.00
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) ch neelig"580103Dezvoltare " 2,000.00 "" 1,500.00 "-500.00
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.4la HCL 148/2020
Bugetul creditelor interne pe anul 2020
mii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCodSectiuneaPlanPropuneriDiferente
Cheltuieli" 20,345.51 "" 20,345.51 " -
"Cap. 70.07 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica"" 2,708.88 " 8.88 "-2,700.00 "
"Cap. 70.07.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale"" 2,708.88 " 8.88 "-2,700.00 "
Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession UE580102Dezvoltare " 2,708.88 " 8.88 "-2,700.00 "
Cap. 84.07 - Transporturi" 17,636.63 "" 20,336.63 "" 2,700.00 "
Cap. 84.07.03.02 - Transport in comun" 13,636.63 "" 16,336.63 "" 2,700.00 "
Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa I BL580101Dezvoltare 960.00 " 1,060.00 " 100.00
Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa I BS580101Dezvoltare " 1,650.00 "" 2,050.00 " 400.00
Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa I UE580102Dezvoltare " 11,026.63 "" 13,226.63 "" 2,200.00 "
Cap. 84.07.03.03 - Strazi" 4,000.00 "" 4,000.00 " -
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze ch neelig"580103Dezvoltare " 4,000.00 "" 2,500.00 ""-1,500.00 "
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) BL"580101Dezvoltare - 500.00 500.00
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) ch neelig"580103Dezvoltare - " 1,000.00 "" 1,000.00 "
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.5la HCL 148/2020
Modificare repartizare credite bugetare pe trimestre
Buget Local
mii lei
Nr.crt.Denumirea indicatorilorCODTrim ITrim IITrim IIITrim IV
ITotal venituri"8,252.00""-6,732.00""-1,500.00"-20.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"8,252.00""-6,732.00""-1,500.00"-20.00
IITotal cheltuieli"8,252.00""-6,732.00""-1,500.00"-20.00
Cap.65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului10.00-10.00
Alte obiecte de inventar20.05.3010.00-10.00
Cap.67.02.05.01 - Sport"8,232.00""-8,232.00"0.000.00
"Sala de Sport Polivalenta cu capacitate 5000 de locuri, Str. Traian Blajovici – cota UAT"71.01.01"8,232.00""-8,232.00"0.00
"Cap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei""1,500.00""-1,500.00"
Asociatii si fundatii59.11"1,500.00""-1,500.00"
Cap.6802.11 Crese10.00-10.00
"Apa, canal si salubritate"20.01.0410.00-10.00
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.6 la HCL 148/2020
DIRECŢIA ECONOMICA
Credite de angajament pentru actiuni multianuale pentru perioada 2020-2023
mii lei
Nr. Crt. Cap. 65. - Invatamant Total credite de angajament ANUL 2020 ANUL 2021 ANUL 2022 ANUL 2023
Invatamant secundar superior
DMFPI 5 Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul Oradea"8,296.07""1,811.93""6,484.14"
Total " 8,296.07 "" 1,811.93 "" 6,484.14 " - -