Hotărârea nr. 147/2020

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A Palatul Stern

ROMÂNIA                                                                                                                                                                    

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                   

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL                             

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A Palatul Stern

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.199217 din 27.02.2020 și Raportul de specialitate nr.199197 din 27.02.2020, întocmit de către Direcţia Economică – Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A, palatul Stern,

Imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 10-10A, denumit Palatul Stern, clasat ca  monument istoric, cod LMI BH-II-m-B-01076, a fost cuprins în Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”, aprobat prin HCL 649/2014, iar lucrările de reabilitare sunt în curs de realizare.

Lucrările de restaurare faţade Palatul Stern şi realizare iluminat arhitectural sunt realizate în baza Autorizaţiei de Construire nr. 465/06.04.2015 si 2615/17.11.2017 obținute prin Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin (2), lit.a, respectiv art. 464 alin (2) lit.q din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

               În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și d, alin (6) lit. a, alin. (7) lit. q  si art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea pentru imobilul situate în Oradea, pe str. Republicii nr. 10 – 10A, denumit Palatul Stern, pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, pentru proprietarii deţinători care semnează cu Primăria Municipiului Oradea, până la data de 31.03.2020, contracte de finanţare, respectiv contracte subsecvente de execuţie, după caz, conform Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”.

Art. 2. Facilitatea acordată conform Art.1 din prezenta hotărâre este condiţionată de plata la zi de către proprietarii în cauză a sumelor datorate către bugetul local al Municipiului Oradea pentru anul 2020. În cazul  întârzierii la plată, facilitatea se anulează pentru întreg anul 2020.

Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Directia Economică.

                Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primăria Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor

·         Proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10-10A, prin grija Direcţiei Economice

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 147

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila