Hotărârea nr. 146/2020

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în scopul derulării proiectului “Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes ”

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

b3febdd951920edc080a871c8cdfba07253d6f51239f37e410c8c85a0ed68ef7


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL                                          

                                               

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea unor măsuri financiare  pentru acordarea unui împrumut  Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu  Oradea în scopul derulării proiectului “Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și

Spitalulul Central Județean Bekes ”

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator,  înregistrat sub nr. 197340 din 26.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 197342/26.02.2020 prin care Direcţia Economică propune aprobarea unor măsuri financiare  pentru acordarea unui împrumut  Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu  Oradea în scopul derulării proiectului “Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes ”

Luând în considerare:

 - Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020;

- prevederile art.2 alin. 4 din Normele metodologice din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 93 /2016

- prevederile art. 19 şi art.72 din Legea nr.273/2006 – Legea finanţelor publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b),  lit. d), alin. (4) lit. a),  alin.(7) lit. c), art.139 alin. (3),  lit.a) , din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri financiare  pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea, în scopul derulării proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes”:

1. Se aprobă acordarea din bugetul local al Municipiului Oradea a unui imprumut temporar în sumă de 2.000 mii lei.

2. Se aprobă convenţia de împrumut pentru asigurarea finanţării cheltuielilor ocazionate cu derularea proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes , conform anexei nr. 1 atașate prezentei hotărâri.

3. Împrumutul se acordă în limita disponibilităţilor băneşti şi a creditelor bugetare aprobate cu destinaţia menționată la art.1 și potrivit conventiei atașată prezentei hotărâri .

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Bihor
  • Primarul municipiului Oradea
  • Direcţia Economică
  • Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea
  • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 146

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de   voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Anexa nr.1

 

 

Municipiul Oradea                                             Spitalul Clinic Municipal  Dr. Gavril Curteanu Oradea

Nr. ..../...                                                                                                                Nr. . ../...

 

Convenţie de împrumut

 

În temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. .. . din data de …..... între:

 

I. Părţile contractante

 Municipiul Oradea, cu sediul în Loc.Oradea , str.Piaţa Unirii nr. 1, cod fiscal nr.4230487, cod IBAN RO20TREZ07624660251XXXXX, reprezentată legal prin Primar Ilie Bolojan  şi  director economic Eduard Florea, în calitate de împrumutător şi

 Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea cu sediul în Localitatea Oradea,  str.Corneliu Coposu nr.12, cod fiscal nr.4208463, cod IBAN ................................. reprezentată legal prin  manager Silaghi Maria şi  de director financiar Dance Nicolae Sebastian, în calitate de împrumutat, se încheie prezenta convenţie.

II. Obiectul convenţiei civile

(1)În baza art. 2 alin. (5) din Normele metodologice  de aplicare a prevederilor  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate  prin Hotărârea de Guvern nr. 93/2016 şi a art.72 din Legea finanţelor publice, Municipiul Oradea acordă Spitalului Clinic Municipal Dr . Gavril Curteanu  Oradea  un împrumut de maxim 2.000.000 lei, cu trageri şi rambursări multiple, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor ocazionate cu derularea proiectului ,,Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes’’.

(2) Suma acordată unităţii spitaliceşti cu titlu de împrumut  va fi utilizată exclusiv pentru destinaţia prevăzută în contractul de finanţare aferentă proiectului precizat la alin. (1).

(3) Suma împrumutată se restituie din sume rambursate de finanţatorul proiectului menţionat şi/sau din veniturile proprii ale împrumutatului.

III. Durata convenţiei civile

(1) Împrumutul se acordă pe durata contractului de finanţare, dar nu mai mult de ____________.

(2) Sumele împrumutate în cursul exerciţiului financiar se restituie împrumutătorului până cel târziu 27 decembrie a fiecărui an, la finele fiecărui exerciţiu bugetar neputând exista sume împrumutate.

(3) În 5 (cinci) zile lucrătoare de la data debitării contului de disponibilităţi al împrumutatului cu sumele rambursate de finanţator în cadrul proiectului Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes” , împrumutatul va restitui sumele acordate de împrumutător.

IV. Obligaţiile împrumutătorului

Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Municipiul Oradea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării scrise de către spital  în contul RO ................................„Disponibil din sume primite de la bugetul local’’ deschis pe numele Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea  la unitatea Trezoreriei Municipiului Oradea, în limita sumei prevăzute la art. II, alin. (1) şi a prevederilor bugetare ale anului respectiv.

V. Obligaţiile împrumutatului

(1)   Rambursarea împrumutului se efectuează până la data de 27 decembrie anul curent cu posibilitatea acordării la cerere, în anul 2021, a tranşei neutilizate din împrumut.  Noua tranşă a împrumutului va fi restituită, după rambursarea de către finanţator a tranşei finale aferente finanţării nerambursabile, dar nu mai târziu de 27 decembrie a anului 2021.

(2)   Imprumutul se va garanta cu veniturile proprii ale spitalului.

(3)    În situaţia nerambursării la termen a împrumutului, se vor aplica majorări de întârziere în

procent  de 1%  din valoarea  totală a imprumutului nerestituit, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

 (4)Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea virează sumele datorate reprezentând împrumut în contul RO77TREZ24A660601510103X, deschis pe numele Municipiului Oradea la Trezoreria Municipiului Oradea.

VI. Modificarea conventiei civile

 (1) Municipiul Oradea şi Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă.

(2) În cazuri justificate, modificarea prevederilor prezentei convenţii se va face prin act adiţional.

(3) Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi persoanele de contact menţionate mai jos:

- Pentru Municipiul Oradea, domnul Ilie Bolojan, în calitatea de primar şi domnul Eduard Florea, în calitate de director economic, telefon 0259/437000, fax, e-mail  primarie@oradea.ro

- Pentru Spitalul Clinic Municipal  Dr. Gavril Curteanu Oradea , doamna Silaghi Maria –în calitate de manager şi dl. Dance Nicolae în calitate de director financiar-contabil, e-mail  .............., telefon/fax ................., e-mail ... ..., telefon/fax ...

Pentru orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de  contract şi numerele de telefon, se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenţii.

 

VII. Clauze finale

Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de  către toate părţile implicate, ambele exemplare având aceeaşi valoare juridică.

 

 

   ÎMPRUMUTĂTOR                                                                                         ÎMPRUMUTAT                                                            

    MUNICIPIUL ORADEA                                    Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea

             Primar                                                                                                             Manager

        Ilie Bolojan                                                                                                      Silaghi Maria

 

 

 

Director Direcţia Economică                                                                        Director Financiar-Contabil

Control Financiar Preventiv                                                                            Dance Nicolae Sebastian

         Eduard Florea                                                                                              

 

 

 

Director Direcţia Juridică                                                                          

        Eugenia Borbei