Hotărârea nr. 145/2020

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei Atletic Club Oradea CAO 1910 pentru sezonul competiţional 2019-2020 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

0a2b4179a322f9aa76e7259666caeb9125c00a391e84f831f5861426df9152ec


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL
                                                                               

                                                                                                                               

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei Atletic Club  Oradea CAO 1910 pentru sezonul competiţional 2019-2020 şi a  cotizaţiei  anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020 

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator,  înregistrat sub nr.197337 din 26.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 197338/26.02.2020 prin care Direcţia Economică solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei Atletic Club  Oradea CAO 1910 pentru sezonul competiţional 2019-2020 şi a cotizaţiei  anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020 

  Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020;

Luând în considerare prevederile  OUG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile

Ținând seama de prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului

În considerarea proiectului  de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit.b), lit. d), alin. (4) lit.a) și alin. (7), lit. e), lit. f), art.139 alin. (3) lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Atletic Club  Oradea CAO 1910 aferentă sezonului competiţional 2019-2020, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

 Bugetul va fi actualizat la finele anului competiţional în funcţie de obiectivele propuse pentru următorul sezon competiţional.

Art.2. Se aprobă cotizaţia Municipiului Oradea pentru Asociaţia Atletic Club  Oradea CAO 1910 pentru anul 2020 în sumă de 184.000 lei şi alocarea acesteia din bugetul local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociaţia Atletic Club  Oradea CAO 1910.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcţia Economică

·         Asociaţia Atletic Club  Oradea CAO 1910

·         Se  pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 145

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21  voturi „pentru”, 1 vot „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Anexa nr.1
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU SEZONUL COMPETITIONAL 2019-2020
ASC CAO 1910
Lei
Nr.crt.Denumire IndicatoriBuget sezon 2019-2020Realizat sezon 2019-2020Buget partial retur 2020
IVENITURI"452,000""230,615""241,400"
1Cotizatii membri asociati"96,000""65,298""30,702"
2Cotizatii membri suporteri"7,000""1,200""5,800"
3Sponsorizari/donatii atrase"150,000""160,237""-10,237"
4Vanzari bilete meciuri"15,000""3,880""11,120"
5Contributie PMO"184,000"0"184,000"
6 Sume din excedent"20,015"
IICHELTUIELI"452,000""210,600""241,400"
1Fond de salarii (inclusiv contributii la stat)"242,800""131,573""111,227"
2Fond prime de joc"106,500""44,791""61,709"
3"Indemnizatii arbitri, medic, organizare meciuri,transport""45,000""19,926""25,074"
4Echipamente sportive"15,000"500"14,500"
5Marketing"5,000""5,000"
6Vize AJF"8,000""4,590""3,410"
7"Contabilitate, resurse umane""1,700"888812
8Neprevazute"3,000""4,207""-1,207"
9Juniori"25,000"215"24,785"
10CAO20"3,910""-3,910"
IIIEXCEDENT"20,015"