Hotărârea nr. 144/2020

privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile – linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

e7d1aab588b2095144424b1c69805adcf532bd453fdbb399afe48d2582366364


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL          

                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile  linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 197.372 din 26.02.2020 ȘI Raportul de specialitate nr. 197385/26.02.2020 prin care Direcţia Economică propune aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile  –linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) şi g) şi ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 61, alin. (1) și art.63 alin 12) pct 5.^1  din această lege, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 41 alin. (4) și alin.(5)din această lege,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. b)  și alin 4) lit.b), lit. d) și art.139 alin.3) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

        Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei și completării acesteia cu următoarele  obiective:

-               Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea Construire Camine Studentesti Campus Universitar

-               Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea,

-               Extindere ambulatoriu Corp B Spitalul Clinic de Urgenta Oradea etapa I si Etapa II

-               Reabilitare termică blocului de locuinţe G6 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea   

-               Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri; Cresc Oradea Mare

-               Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Eamnuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului judeţului Bihor
  • Primarul municipiului Oradea
  • Direcţia Economică
  • Se publică în M.O. al. Jud. Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 144

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19  voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Anexa
Nr. Crt.Denumire proiectValoare totala a proiectului conform HCLPerioada contractului ( perioada de implementare)HCL de aprobare indicatori tehnico-economici
1.Restaurarea casei Darvas - La Roche in vederea valorificarii patrimoniului cultural Secesion"10,547,933.98"05.07.2017-05.01.2020338/27.04.2017
2."Restaurarea , conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului Muzeul Francmasoneriei din Oradea""5,568,260.08"26.07.2017-26.01.2020480/22.06.2017
3.Cresterea performantei energetice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea"34,603,060.22"01.10.2016-31.03.2020415/25.05.2017
4.Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale Dacia din Municipiul Oradea"8,856,959.30"10.01.2017-30.11.2020487/22.06.2017
5.Cresterea eficientei energetice a cladirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea"16,108,218.07"12.01.2017-30.11.2020483/22.06.2017
6.Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu program prelungit nr. 20 din Municipiul Oradea"3,372,840.04"10.01.2017-30.11.2020485/22.06.2017
7.Cresterea performantei energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea"35,944,654.74"01.10.2016-31.03.2020413/25.05.2017
8.Cresterea eficientei energetice a Clădirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea"7,185,166.44"10.03.2017-31.12.2020482/22.06.2017
9."Construirea Cresei si Gradinitei din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara in Municipiul Oradea""6,804,035.44"01.12.2017-31.10.2020303/27.03.2018
10."Extinderea Cresei si Gradinitei nr. 28, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara in Municipiul Oradea""4,566,243.10"03.10.2018-03.05.2020301/27.03.2018
11."Extinderea Cresei si Gradinitei nr. 53, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara in Municipiul Oradea""2,278,508.76"01.11.2017-31.12.2019300/27.03.2018
12.Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - etapa I"88,812,054.10"01.11.2015-29.02.2020146/15.02.2018
13.Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii in cadrul Colegiului tehnic Traian Vuia din Oradea"2,646,969.33"01.12.2017-31.03.2020302/27.03.2018
14."Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea inn vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multiculturalsi multiconfesional european -etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen, respectiv, a curtinei nordice si vestice ""10,888,636.90"15.08.2015-27.03.2021581/28.06.2018
15Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - etapa II"88,657,760.80"01.11.2015-31.12.2020146/15.02.2018
16Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea"70,435,089.12"01.10.2016-28.02.2021770/09.08.2018
17.Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori in Municipiul Oradea"91,887,606.21"01.04.2016-31.12.20211041/05.11.2018
18."Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piaţa Emanuil Gojdu - vasile Alecsandri, Oradea""111,161,126.17"27.01.2015-31.05.2022"934/01.10.2018, modificată de 1040/05.11.2018"
TOTAL hcl 1163/2018"600,325,122.80"
19.Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea"6,136,048.11"01.12.2017-30.11.2021778/31.08.2018
20.Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea"2,646,969.33"01.12.2017-31.03.2020767/09.08.2019
21.Extindere ambulatoriu Corp B Spitalul Clinic de Urgenta Oradea etapa I si Etapa II"45,441,322.48"01.02.2018-30.06.2022182/13.03.2019
22.Reabilitare termică blocului de locuinţe G6 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "2,843,610.05"01.08.2016-30.11.2020194/27.03.2019
23.Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri;Cresc Oradea Mare"16,747,152.33"01.03.2018-31.03.2023735/29.08.2019
24."Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Eamnuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze -""90,402,728.72"01.11.2017-31.12.2022935/01.10.2018 modificata de 1042/05.11.2018
TOTAL hcl 1163/2018+ includeri de obiective noi"764,542,953.82"