Hotărârea nr. 143/2020

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 192423/24.02.2020 și   Raportul de specialitate nr. 192463 din 24.02.2020, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului “Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”,

Proiectul elaborat de Primăria Municipiului Oradea - Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”, are ca obiectiv de investiție asigurarea oportunităților de deplasare pentru pietoni, a mijloacelor de conectare la traseele transportului  în comun, precum și la traseele pistelor de biciclete existente în zona funcțională a Municipiului Oradea.

Ţinând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  art. 129, alin. (2) lit. b), lit. d),  alin. (4) lit. a), lit.e), alin. (7) lit. k),  art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G.  57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici centralizați la faza SF, precum și a  anexelor privind descrierea succintă a proiectului Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”:

                             Valoarea totală a invesției, inclusiv TVA:        35,729,050.99 lei

                                                                     din care C+M:        28,499,042,50 lei

 

Art. 2. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiție Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotrâri se abrogă H.C.L. 759/26.07.2018.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art. 5.  Prezenta hotarăre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea:

 • Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională
 • Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;
 • Direcţia Juridica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;
 • Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

·         A.D.I. Zona Metropolitană Oradea:

·         Instituția Prefectului Bihor

 • Se afişează pe pagina web a Municipiului Oradea.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 143          

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18  voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Proiectul intitulat Amenajarea zonei pietonale din strada Alexandru Cazaban, în municipiul Oradea are ca obiective impactul pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO? generate de transportul rutier si ridicarea calitatii zonei in studiu - din punct de vedere economic, social si urbanistic - prin realizarea unui centru de interes si de polarizare, ce urmărește sa atraga un public divers: turiști, dar si rezidenti ai urbei, adulti, copii si pensionari, pe toata durata unui an. Amplasamentul are din acte si din măsurătorile rectificate o suprafața totala de 10 397 mp.

Obiectivele principale ale prezentei investiții se refera la:

 • 1. dezvoltarea durabila a orașului Oradea din punct de vedere ecologic, economic si social, in special in ceea ce privește echilibrul si reducerea emisiilor de echivalent CO2, scăderea gazelor cu efect de sera din oraș.

 • 2. creșterea numărului de pasageri transportați in cadrul sistemelor de transport public, prin modernizarea si integrarea in proiect a statiei de autobuz existenta in zona de sud a amplasamentului, facilitând si legătură acesteia cu vecinătățile prin crearea, modernizarea si extinderea de noi trasee si legaturi/treceri pietonale

 • 3. ridicarea calitatii zonei in studiu - din punct de vedere economic, social si urbanistic - prin realizarea unui centru de interes si de polarizare

 • 4. realizarea unei comunicări funcționale si vizuale cu zonele adiacente si construcțiile existente, restructurând si refunctionalizand legaturile intre diversele trasee de circulație si zone verzi / plantate din împrejurimi

 • 5. amplasarea de panouri de informare si/sau indicatoare de orientare pentru traseele propuse si obiectivele (edificiile) de interes ale zonei

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:                 12,915,314.61 lei fără TVA

Din care C+M:                             10,174,604.39 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:              15 luni

Proiectul urmeaza a fi înaintat spre finanțare in cadrul apelului de proiecte P.O.R. 4.1. - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila incadrandu-se in obiectivul specific al axei prioritare/prioritatii de investita 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investita bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Oradea si a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Oradea - conform anexei actualizate prin HCL nr. 700/2017 si HCLnr. 701 / 2017.           ■ ..........,   1

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATE PRIN PROIECTUL

„Amenajarea zonei pietonale din Piața Magnolia, Municipiul Oradea”

prin P.O.R. 4.1. - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila

Prin reamenajarea parcului Magnolia, se urmărește punerea in valoare a unui spațiu cu o contribuție importanta la structura urbana a cartierului si a orașului, capabila sa ofere condiții imbunatite substanțial in materie de mobilitate si accesibilitate, dar si o atractivitate sporita in privința petrecerii timpului liber atat pentru adulti, cat si pentru copii. Se are in vedere obținerea unui spațiu urban contemporan, accesibil, sigur si prietenos pentru locuitorii orașului.

Intervenția propusa urmărește o reconfigure a pieței pentru a permite accesul facil al pietonilor si al vehiculelor nepoluante (biciclete), redarea trotuarelor circulației pietonale,eliminarea pe cat posibil a barierelor arhitecturale, realizarea unui ambient plăcut si contemporan, prin amenajarea spatiilor verzi in zone cu contur curb, cu linii fluide, care urmăresc intuitiv traseele de deplasare prin piața. ( Amenajarea va duce la crearea unui spațiu urban cu dubla valența de piața urbana si parc in același timp, pretandu-se atat la activitati organizate cat si la petrecerea timpului liber de maniera informala.

Topografia generata a locului urmeaza a fi menținută, cu platforma centrata coborâta fata de extermitati, dar parapetii existenti din piatra vor fi desființați. Forma in plan a spatiilor verzi va fi modificata.

Spatiile verzi:

Prin lucrările de amenajare ale Pieței Magnolia, suprafața spatiilor vegetalizate va creste de ta 2.609 mp (in prezent) ta 3.152 mp.

Vegetația existenta pe sit (arbori si arbuști) va fi menținută.

Este prevăzută plantarea de noi arbori si arbuști, pentru a da zonelor plantate un aspect complet si unitar. Se prevede plantarea de platani (35 buc.), pe zonele minerale si magnolii (35 buc.) in spatiile verzi, pentru a întări identitatea locului si pentru a imbunatati calitatile decorative ale vegetației pe sit.

Zonele circulare destinate jocului vor avea strat de uzura din tartan. In aceste zone vor fi trasate desene geometrice ce vor stimula imaginația copiilor.. Trotuarele către străzile Transilvaniei, Calugareni si pe zona de terase dinspre N-V vor fi pavate cu dale de piatra naturala antiderapante (granit).

Circulația bicicletelor:

Pentru încurajarea circulației cu bicicleta, a fost prevăzută o pista de-a lungul laturilor către străzile Transilvaniei si Calugareni. Piața Magnolia este rezervata exclusiv pietonilor. Pe latura de N-V au fost propuse suporturi ce permit legarea bicicletelor.

Acces auto:

Zona studiata va fi rezervata traficului pietonal si ai bicicletelor. Accesul auto se va putea face ocazional, pentru intervenție, întreținere si transport.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Valoarea investiție actualizata

conform OUG 114/2018: 11.681.119,66 RON cu TVA inclus din care C+M              9.528.395,55 RON cu TVA inclus

Durata de realizare a investiției              18 luni

Documentația de investiție face parte din P.O.R. 4.1. - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin, investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

întocmit:

arh lulius Cristea

CRISTEA ARHITECTURA SRL

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL

„AMENAJARE ZONA PIETONALA DIN STR. NUFĂRULUI,

MUNICIPIUL. ORADEA , PRIN P.O.R. 4.1 -REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN MUNICIPIILE REȘEDINȚA DE

JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANA DURABILA - FAZA S.F."

1) DATE GENERALE

 • 1. Informare generala privind obiectivul de investiții

 • •  Denumirea obiectivului de investiții

AMENAJARE ZONA PIETONALA DIN STR. NUFĂRULUI, MUNICIPIUL ORADEA , PRIN P.O.R. 4.1 -REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN MUNICIPIILE REȘEDINȚA DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANA DURABILA ■ FAZA S.F.

 • •  Ordonator principal de credite/investitor

PRIMĂRIA MUNICIPIUL ORADEA str. Piața Unirii nr. i,mun. Oradea, jud. Bihor

 • •   Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL ORADEA str. Piața Unirii nr. i,mun. Oradea, jud. Bihor

 • •  Elaboratorul Studiului de fezabilitate

S.C. K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

sediu: str. V. Fulicea nr. 5, ap. 1, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj punct de lucru: str. Victor Deleu nr. 2, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj NR.O.R.C./AN: J12/5230/2018;

C.U.I.: RO18659048 capital social: 300 RON tel: 004-0371-165-006, mobil: 004-0733-516-194 e- mail: studio@knkstudio.ro

Reprezentant legal: arh. Kulcsar Andras Levente

2)DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 2.1. Situația existentă $i necesitatea realizării lucrărilor de investiții

Amplasamentul studiat in suprafața totala de 5271 mp, se afla in intravilanul municipiului Oradea, are forma neregulata care se înscrie intr-un dreptunghi cu latura lunga de cca. 14401 si latura scurta de cca.68m, si este delimitat la nord est de strada Nufărului, la nord vest de str. Ciheiului si terenul nr cadastral 162954 , si la sud vest de blocul de locuințe colective de pe str Nottara 2-10.

Conform PUG Oradea aprobat cu HCL nr. 501 / 2016., amplasamentul se incadreaza in zona funcționala Va-Zona verde -scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat, parțial Lc A- Ansambluri de locuințe colective realizate înainte de anul 1990 , parțial Is- Zonă de instituții și servicii constituite în ansambluri independente , marcata ca "Reconfîgurare Centru de cartier cu dezvoltarea / extinderea componentei pietonale si ciclistice".

Amplasamentul studiat se compune din trei terenuri in suprafața totala de 5271 mp aflate în proprietatea publica a Municipiului Oradea , pe care se regăsește o construcție edilitara-un post electric de transformaree în regim de înălțime parter aflat în proprietatea extratabulara a Societății S.D.E.E. Electrică Transilvania Nord S.A.

Amplasamentul studiat este în proprietatea beneficiarului, Municipiului Oradea și se identifica astfel:

 • 1. Teren cu nr. cad. 201257 - S teren - 4807 mp - proprietate publica a mun. Oradea Pe teren exista un Post Electric de Transformare al SDEE Electrica Transilvania Nord, edificat in anul 1994, in suprafața de 26.00 mp, conform certificat de atestare nr. 368585 / 22.11.2017, eliberat de către Primarla mun. Oradea

 • 2. Teren nr. cad. 201196 in suprafața de 3i2mp(conform extras de plan cadastral nri9o834/UAT Oradea)

 • 3. Teren nr. cad. 201197 in suprafața de I52mp(conform extras de plan cadastral nri90834/UAT Oradea)

Amplasamentul este amenajat ca zona verde cu gazon si vegetație de talie mica, loc de joaca pentru copii, cu strat de uzura nisip si obiecte de joc diverse, alei cu dale din beton prefabricate, toate executate in ultimii ani. Aleile pietonale si trotuarele din jurul amplasamentului au suprafața de uzura îmbrăcăminte asfaltica, iar bordurile sunt prefabricate din beton. Intre trotuar si linia de tramvai exista o fasie de zona verde avand lățime variabila.ln prezent, aleile pietonale din jurul zonei verzi compacte, sunt utilizate pentru parcarea si circulația autoturismelor, componenta pietonala fiind sufocata de aceasta destinație arogata parțial, in mod abuziv, de către locuitorii zonei

Pe amplasament exista un punct de măsurare noxe (statle trafic) apartinand Ministerului Mediului, administrat de APM Bihor si un post trafo, amplasate pe domeniul public. Postul trafo dinspre blocuri, este locat in mijlocul unei zone verzi pe care exista vegetație de talie mare. Punctul de măsurare noxe, dinspre unitatea de alimentație publica Mc Donald's capteaza atentia prin poziție si aparenta inestetica. In spatele acestuia exista o zona împrejmuita cu gard metalic transparent, orientata către zona de joaca si str. Nufărului, in care unitatea de alimentație publica sus-mentionata si-a poziționat rezervoarele subterane de apa - rezerva incendiu - si isi depozitează surplusurile de materiale rezultate din activitatile periodice de mentenanta a amenajărilor si dotărilor din Interiorul proprietății sale.

Calitatea spațiilor publice, peisajele urbane antropice, arhitectura și dezvoltarea urbană, joacă un rol important în condițiile de viață ale cetățenilor orașelor. Crearea și păstrarea în siguranță a unor spații urbane, infrastructuri și servicii funcționale și bine proiectate, reprezintă o cerință ce trebuie abordată în comun de către autorități locale, regionale și naționale precum și de către cetățeni și companii.

Cerințele esențialele ale locuitorilor municipiului Oradea se refera Ia creșterea calitatii vieții, prin amenajarea de spatii pietonale, amenajarea de spatii verzi de calitate si extinderea rețelei de biciclete si trasee pietonale destinate persoanelor cu deficiente.

Se identifica necesitatea găsirii de alternative la nevoile actuale ale locuitorilor,ale modului actual de raportare la spațiul fizic si percepția spațiului urban public care trebuie sa devină o parte integranta a orașului cu care locuitorii sa se poata identifica, ducând astfel la creșterea calitatii vietii.Cresterea calitatii vieții este posibila prin crearea unor spatii urbane interconectate,care prin amenajările specifice sa duca la crearea de factori favorabili dezvoltatii economice , sociale si culturale. Calitatea spatiilor urbane poate fi asigurată printr-un transport urban durabil, accesibil , cu legături coordonate către rețelele de transport in comun urban și regional, cu îndreptarea unei atentii deosebite asupra infrastructurii pentru cicliști și pietoni.Reorganizarea circulației auto se poate face prin eficientizarea mobilității si reducerea numărului de mașini prin folosirea cu preponderenta a mijloacelor de transport in comun.

Calitatea vieții se bazeaza pe sanatatea populației, care este in stransa legătură cu calitatea aerului si existenta spatiilor verzi amenajaje.Zonele critice sub aspectul poluării atmosferice sunt situate în apropierea unor artere rutiere intens circulate CUM este cazul pentru amplasamentului studiat. în anul 2016, rețeaua automată de monitorizare a calității aerului din Municipiul Oradea, a preluat și prelucrat datele furnizate de la stația de monitorizare- BH 3 (stație de trafic) amplasata pe terenul pe care se propune realizarea investiției,care monitorizează on-line următorii poluanți: CO, SOa, NO, NO2, NOX, O3, PM10 (pulberi) determinare nefelometrică, BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii meteo . Conmform măsurătorilor calitatea aerului în zonă este, în general, bună, nefîind surse de poluare ale aerului majore în apropiere, iar valorile indicatorilor specifici încadrându-se în limite normale.

 • 2.2. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea Investiției publice Propunerile de dezvoltare la nivelul ansamblului urban studiat au ca scop obținerea următoarelor rezultate:

 • •  Realizarea unui proiect integrat de spațiu urban

 • •  Dezvoltarea unei rețele verzi de spații publice care sa ajute la reducerea emisiilor de carbon

 • •  Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete care sa ajute la diminuarea traficului generat de autoturismele proprietate personala

 • •  Crearea unor trasee si spatii exterioare pentru pietoni care sa ajute la diminuarea traficului generat de autoturismele proprietate personala

 • •  Dezvoltarea unor proiecte de amenajare peisageră și a unei strategii de mediu. Creșterea mixajului funcțional respectiv a atractivitatil ansamblului urban

Prin realizarea investiției publice se dorește respectarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Oradea si a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Oradea prin atingerea următoarelor obiective: -Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră -creșterea suprafețelor pietonale din municipiul -creșterea suprafețelor spatiilor verzi amenajte in municipiul -creșterea numărului de arbori si arbuști plantați -reducerea locurilor de parcare in favoarea spatiilor pietonale si a zonelor verzi -Creșterea numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete -Creșterea numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pletonale/seml* pietonale

-creșterea numărului de persoane care utilizează transportul in comun in interiorul municipiului

-crearea unul centru polarizatoar al vieții urbane, de calitate, atat din punct de vedere al actlvitatilor atrase, cat sl a imaginii spațiului public.

- extinderea zonelor exclusiv pietonale ale municipiului prin amenajarea de spatii cu acces auto restricționat - cu excepția autospecialelor de urgențe;

-Amplasarea de panouri de informare și/sau indicatoare de orientare pentru traseele pietonale si traseele pentru biciclete

-Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone -adaptarea spațiului existent unor multiple tipuri de activitati festive, comerciale si sociale, punctuale sau permanente ca perioada de desfășurare

- amenajarea unui spațiu relaxant si prietenos, atat pentru adulti, cat si pentru copii, atat pentru rezidentii urbei, cat si pentru vizitatorii acesteia.

-dotarea spațiului cu mobilier urban cu caracter antivandalism(banci,platforme cu dubla functiune:de ședere sau scena in cazul desfășurării unor evenimente tip spectacol,panouri info si de orientare, stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, parcari pentru biciclete).

Conceptul spațiului trebuie sa fie unul unitar, la scara umana, dar sculptural si impresionant in ansamblul sau.

-accesibilizarea spațiului pentru persoanele cu handiocap

-degajarea amplasamentului de construcții parazitare si îngrădiri improprii

-integrarea intr-o amenajare unitara a construcții edilitare existente pe amplasament care nu pot sa fie relocate

-amenajarea peisagistica a spatiior verzi, integrata in amenajarea urbanistica;se vor îngloba zone verzi amenajate cu gazon si arbori de talie mare, cu coroana mare, decorativi si urbani, pastrandu-se exemplarele valoroase de arbosri protejati(doua exemplare de nuc)

-utilizarea unor materiale de calitate, fiabile, combinate in mod armonios

Identificarea, propunerea șl prezentarea a minimum doua scenarii/opțiuni tehnlco-economice pentru realizarea obiectivului de Investiții

Investiția, avand ca obiectiv principal reducerea de emisii de CO2, urmărește ridicarea calitatii zonei in studiu - din punct de vedere economic, social si urbanistic - prin realizarea unui centru de interes si de polarizare, ce urmărește sa atraga un public divers: turiști dar si rezidenti ai urbei, adulti, copii si pensionari, pe toata durata unui an. Conceptul de ansamblu are in vedere posibilitatea desfășurării unor activitati variate si complexe, destinate activitatilor culturale (festivități, spectacole, evenimente etc), de comerț permanent sau ocazional (târguri), ce se vor desfasura in spatii adaptabile si atragatoare, atat din punct de vedere a imaginii spațiului urban, cat si a calitatii activitatilor propuse.

Proiectul detaliaza trei scenarii tehnico economice pentru realizarea obiectivului de investiție, după cum urmează:

Scenariu 1- fără fara proiect

In acest scenariu, pe terenul studiat se mențin amenajările , construcțiile si echipamentele edilitare actuale, fara sa se aduca îmbunătățiri situației existente.

Scenariu 2 - cu proiect-amenajare zona pietonala cu pastrarea parțiala a vegetației existente si refacerea integrala a amenajărilor existente

Se propune reamenajarea integrala a zonei studiate cu desfacerea tuturor imbracamintilor existente, defrișarea vegetației înalte existente(cu excepția speciilor protejate si a exemplarelor care fac parte din aliniamentul de protecție spre strada Nufărului) si amenajarea unei zone pletonale cu pardoseli din piatra naturala antiderapanta cu grosime variabila, dispusa după un model de pardoseala care sa evidențieze zone distincte de circulatie/sedere/terase/ circulații destinate persoanelor cu deficiente de vedere.Se propune amplasarea de mobilier urban, refacerea iluminatului public si plantarea de vegetație joasa, medie si înalta .

Scenariu 3 — amenajare zona pietonala cu pastrarea parțiala a vegetației existente slrefacerea integrala a amenajărilor existente, dotări și echipamente inteligente

Scenariul 3 diferă de scenariul 2 prin dotări si echipamente Inteligente, finisaje diferite ale pardoselilor si anumitor elemente de mobilier urban, relocarea unei porțiuni mai mari a rețelei de apa pentru amplasarea iluminatului pietonal, scurtarea traseelor de circulație destinate persoanelor cu deficiente de vedere.

Astfel se propune reamanajarea integrala a zonei studiate cu desfacerea tuturor imbracamintilor existente, defrișarea vegetației existente ( cu excepția speciilor protejate si a exemplarelor care fac parte din aliniamentul de protecție spre strada Nufărului) si amenajarea unei zone pietonale cu pardoseli din piatra cubica de dimensiuni 15x15x15 cm si 10x10x10 cm, dispusa un funcție de zonele distincte de circulatie/terase. Pe limita nord vestica a piațetei in zona aliniamentului vegetal. Se propune o zona verde (comparativ cu Scenariul 2 unde aveam vegetație joasa intercalata cu lespezi de piatra destinate circulațiilor pietonale), astfel nu vor mai fi prezente accese dinspre zona de terase inspre unitatea McDonalds sau inspre pieteta. Traseele pentru persoane cu deficiente de vedere vor fi mai scurte ca urmare a acestui fapt.

Se propune amplasarea unui Ecran Media LED,amplasarea de mobilier urban(SOLAR TREE, banei de șezut inteligente, gradene din lespezi de piatra cu erhitectura minimalista), refacerea iluminatului public pe toate cele patru laturi ale pieței create si introducerea Iluminatului ambiental. Plantarea de vegetație joasa, medie si înalta.

23. Selectarea $1 justificarea scenariului/opțiunli optim(e) recomandat(e)

Scenariul recomandat și detaliat în cadrul studiului de fezabilitate de către elaboratorul documentației este Scenariul 2, deoarece comparativ cu Scenariul 1: presupune eliminarea tuturor locurilor de parcare de pe amplasament și amenajarea unui spațiu public exclusiv pietonal pe întreaga suprafața.Prin amenajările propuse se dorește crearea unor spații pietonale de calitate, confortabile pentru pieton,extinderea și modernizarea unei rețele coerente de piste de biciclete, asigurând astfel condițiile necesare pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos. în acest mod, se vor diminua semnificativ traficul rutier și emisiile de echivalent CO2 în municipiul Oradea.

Comparativ cu Scenariul 3, scenariul recomandat implica costuri mult mal scăzute de mai multe puncte de vedere: dotări și echipamente tehnologice, devieri de rețele pe trasee mai scurte, iluminat pietonal doar pe 3 laturi ale piațetei, platforme de odihnascena din materiale accesibile șl mai puțin costisitoare. Finisajele pardoselilor din lespezi de piatra naturala se integrează și se muleaza mult mai bine spațiului urban rezultat. Traseele pietonale destinate persoanelor cu deficiente de vedere sunt mal lungi, facilitând accesul în diverse zone ( McDonalds, piateta) prin scurtarea traseelor de parcurs.

Scenariul propus presupune o restructurare totala a amplasamentului și oferă soluții integrate care vor transforma zona studiata într-un nucleu atractiv pentru pietoni și biciclist!, reducând astfel nivelul ridicat de utilizarea a autoturismelor personale în municipiul reședința de județ.

3) PRINCIPAL» INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de Investiții, exprimata în lei, cu TVA șl, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

INDICATORI MAXIMALI

VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE INVESTIT»

(FARA TVA)

TVA

VALOAREA

TOTALA A

OBIECTIVULUI DE INVESTIT»

(CU TVA)

TOTAL GENERAL

7,332,170.85

1,381,058.62

8,713,229.47

DIN CARE C+M

5,767,115-73

1,095,752-00

6,862,867.73

b) indicatori minimali, respectiv Indicatori de performanță -elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de Investiții -și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

CAPACITAT1 FIZICE

NR. CRT.

DENUMIRE

S

(MP)

LUNGIME

(M)

CANTI TATE

(BUC)

%

1

SUPRAFAȚA TEREN AMENAJAT

5271

100

2

SUPRAFAȚA CIRCULAT» PIETONALE CU LESPEZI DIN PIATRA NATURALA ANTIDERAPANTA, TIP GRANIT/ANDEZIT, GROSIME 5 CM, AȘTERNUTE PE PAT DE NISIP, LĂȚIME 45 CH, LUNGIME VARIABILA INTRE 6O-15OCM(DIMENSIUNI MINIME30X60CM)

2389.155

45.326

3

PISTE DE BICICLETE CU LESPEZI DIN PIATRA NATURALA ANTIDERAPANTA, TIP GRANIT/ANDEZIT, GROSIME 5 CM, AȘTERNUTE PE PAT DE NISIP, LĂȚIME 45 CH, LUNGIME VARIABILA INTRE 60-15OCM(DIMENSIUN1 MINIME 30X60CM)

177.684

115.75

3.371

4

SUPRAFAȚA SPAȚIU VERDE AMENAJAT

1593-632

30.23

5

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII SEMICAROSABILE,DIN LESPEZI DE PIATRA NATURALA ANTIDERAPANTA,REZ. LA INGHET/DEZGHET, TIP GRANIT/ANDEZIT, GROSIME 10CM, AȘTERNUTE PE PAT DE NISIP, LĂȚIME 45 CM, LUNGIME VARIABILA INTRE 6o-15oCM(DIMENSIUNI MINIME 3oX6oCM).STRAT SUPORTiBALAST 15 CM, PIATRA SPARTA 15 CM

707.753

13.313