Hotărârea nr. 142/2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

b07edaebb621b9e2c685ce172fa64c30ab76f146aaaf518001aa6d98feb136a4


 

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

 MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T A R A R E

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect:

Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.  192604/24.02.2020 și  Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 192610/24.02.2020, prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţionala propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul: „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”

Având în vedere necesitatea și oportunitatea finanțării investiției Mobilitate policentrică in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”  în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa Aprioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cod apel: POR/2017/4/4.1/1

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  art. 129, alin. (2) lit. b), lit. d),  alin. (4) lit. a), lit.e), alin. (7) lit. k),  art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G.  57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART. 1. Se aprobă proiectul Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa Aprioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cod apel: POR/2017/4/4.1/1

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului” , în cuantum de 35,729,050.99 lei (inclusiv TVA).

ART. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 418,457.07 lei  (inclusiv TVA), cât și contribuția de de 706,211.89 lei (inclusiv TVA), reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului 35,310,593.92 lei inclusiv TVA, conform cererii de finanţare.

ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv cheltuieli conexe) ce pot apărea pe durata implementării proiectului: Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din Bugetul local al Municipiului Oradea.

ART. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management cu Finanțare Internațională.

ART. 7. Prezenta hotarare se comunica cu:

·        Primarul Municipiului Oradea

·        Institutia Prefectului Judetului Bihor

·        Directia Tehnica – Primaria Municipiului Oradea

·        Institutia Arhitectului Sef

·        Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

·        Se publică pe site-ul www.oradea.ro

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 142

Hotărârea a fost adoptată cu 18  voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila