Hotărârea nr. 141/2020

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir”

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

 MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                 

H O T A R A R E

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului  „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir”

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.  192772/24.02.2020 și  Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 192776/24.02.2020, prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţionala propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului: „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir".

Având în vedere necesitatea si oportunitatea investitiei "Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir"

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  art. 129, alin. (2) lit. b), lit. d),  alin. (4) lit. a), lit.e), alin. (7) lit. k),  art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G.  57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici centralizați la faza SF, precum și a  anexelor privind descrierea succintă a proiectului “Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir":

             Valoarea totală a invesției, fără TVA:             50,144,704.10 lei

                                                     din care C+M:        39,665,052.10 lei

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție “Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. 1058/2018.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art. 5.  Prezenta hotarăre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea:

 • Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională
 • Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;
 • Direcţia Juridica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;
 • Direcţia Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

·         A.D.I. Zona Metropolitană Oradea:

·         Instituția Prefectului Bihor

·         Se afişează pe pagina web a Municipiului Oradea

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 141

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi „pentru”, 7 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

ANEXA DESCRIEREA INVESTIȚIEI la Hotărârea de Consiliu Local nr.

Informații generale privind obiectivul de investiții:

Contract: 238.709/380/2018

Denumirea obiectivului de investiții: Creșterea mobilității urbane din zona Nufarul-Cantemir Beneficiarul investiției: Primăria Municipiului Oradea

Elaboratorul studiului de fezabilitate: S.C. AQUACONS S.R.L.

 • 1. Durata de execuție estimata

24 luni calendaristice,

- din care proiectare 4 luni si execuție 20 luni

 • 2. Elementele investiției

Străzile propuse pentru reabilitare se situează in intravilanul municipiului Oradea. în zona cartierelor Nufărul si Cantemir.Cele doua străzi sunt cuprinse in inventarul străzilor municipiului aprobat prin Hotararea Guvernului României nr.970/05.09.2002.Ele sunt amplasate pe traseul drumului național DN76, in traversarea municipiului, unde capata caracter de străzi. Linia de tramvai cu cale dubla este amplasata in ampriza celor doua străzi, desfasurandu-se in paralel cu carosabilul acestora.

Strada Nufărului fiind situată în cartierul Nufărul, amplasata pe relația Deva -Oradea, tronsonul propus pentru intervenție in cadrul obiectivului de investiție are o lungime de cca. l,6km, o cale de tramvai dubla, cu un carosabil cu cate doua benzi de circulație pe sens, respectiv

2 x 2 x 3,50m lățime banda carosabila, iar pe partea dreapta, pe sensul de intrare in localitate, exista spatii de parcare, un trotuar variabil intre 3m lățime si respectiv maxim 5m lățime si de asemenea un spațiu verde variabil.

Strada Dimitrie Cantemir amplasata in continuarea străzii Nufărului ajunge pana in Centrul Istoric al municipiului. Tronsonul propus pentru execuția lucrărilor de intervenție are o lungime de cca. 1,0km, avand de asemenea o cale de tramvai dubla, un carosabil cu cate doua benzi de circulație pe sens, respectiv 2x2x3,50m lățime; exista spatii de parcare in zonele unde configurația terenului a permis, cu trotuar variabil intre 2m si respectiv 4m si cu spatii verzi variabile.

Soluția propusa:

Străzi

Lucrările de intervenții la străzi se vor realiza in baza expertizei elaborate, analizandu-se posibilitatea asigurării circulației in condiții de siguranța, asigurarea fluentei in traficul rutier, inlaturarea punctelor de conflict la intersecții / treceri peste linia de tramvai cale dubla etc.

In urma inspectării stării tehnice a străzilor ce fac obiectul prezentului proiect, se formulează următoarele concluzii:

-Partea carosabila se va incadra cu borduri denivelate noi pe o fundație din beton de ciment. -Partea carosabila, in plan, in profil longitudinal si transversal va fi proiectata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare,cu amenajarea corespunzătoare a racordărilor în plan și spațiu. -Reproiectarea în totalitate a profilurilor transversale, cu amenajarea unitară a elementelor cuprinse în platforma drumului expertiza! pe întreaga lungime

-Se vor amenaja intersecțiile cu straziile laterale si de capat, precum si accesele la proprietăți. -Scurgerea apelor de suprafață din zona străzilor proiectate se va studia șicorela în profil transversal, profil longitudinal și plan de situație, funcție de situațiaconcretă din teren;

-Se vor adopta masurile necesare asigurării securității rutiere

Cale de tramvai

Lucrările de intervenții la linia de tramvai se vor realiza in baza expertizei elaborate, analizandu-se posibilitatea asigurării circulației tramvaielor in condiții de siguranța, pe calea de rulare prin asigurarea fluentei in circulația acestora, inlaturarea punctelor de conflict la intersecții.

In urma inspectării stării tehnice a străzilor ce fac obiectul prezentului proiect, se formulează următoarele concluzii:

 • - lucrări de intervenții la calea de rulare a liniei de tramvai cale dubla prin înlocuirea firului de contact in totalitatea lui, inlocuirea stâlpilor si a sistemului de susținere a firului de contact, inclusiv cu inierbarea terasamentului caii de rulare a liniei de tramvai.

 • - linia de tramvai expertizată necesită lucrări de întreținere și reparații urgente pentru eliminarea celor mai grave deficiențe constatate, astfel încât să poată fi asigurat traficul de călători în condiții de siguranță deplină și de confort; în acest sens trebuie urgent eliminate acele deformații ale geometriei căii care depășesc cu mult abaterile maxime admise, prioritate având porțiunile de linie unde torsionarea are valori mai mari de 1:200; ca primă măsură se va putea restricționa viteza maximă de circulație pe sectoarele cu cele mai grave deformații;

 • - materialele de cale (șine, traverse, material mărunt) defecte, lipsă sau cu uzuri foarte mari trebuiesc înlocuite;

-trebuie efectuate completări de piatră spartă curată și ciuruirea sau înlocuirea prismei căii existente;

 • - trecerile la nivel trebuie întreținute iar unele chiar reamenajate;

 • - structura rutieră adiacentă șinelor trebuie reparată.

Pentru realizarea suprastructurii căilor de rulare înglobate în carosabil expertiza recomandă următoarele:

-utilizarea șinelor cu canal având caracteristicile mecanice, chimice și de rezistență minimale corespunzătoare șinelor tip Ri60N;

-șinele să fie sudate aluminotermic și/sau electric cap la cap fără adaos de plăci metalice, eclise, bare, etc.;

-la utilizarea antretoazelor să se țină seama de efectele acestora asupra părții carosabile dintre șine -în consecință se recomandă ca acestea să fie așezate la distanțe cât mai mari, să aibă formă cât mai rotunjită, să fie cât mai îndepărtate de nivelul superior al părții carosabile;

-în același context se recomandă ca fixarea șinelor pe placa de beton armat să nu permită jocuri transversale mai mari de 1 ...2 mm;

-pentru reducerea zgomotului, diminuarea șocului și vibrațiilor provocate de tramvaiele în circulație și pentru izolarea electrică a șinelor vor fi utilizate sisteme de suspensie elastică și izolare electrică, șinele fiind acoperite pe toate fețele (excepție făcând cele în care se produce contactul roată-șină) cu materiale elastice și electroizolante;

-etanșarea rosturilor între carosabil și șine se va face cu materiale cât mai elastice și rezistente în timp.

Suporții folosiți pentru suspendarea rețelei de contact tramvai vor fi stâlpi de țeavă tubulari tip 8 tfm montati lateral fata de cele doua sensuri de circulație a tramvaielor, in zona trotuarului. Pe partea opusa de drum se vor monta stâlpi pe care se vor amplasa lămpi de iluminat public. Aceștia vor fi dimensionați inferior, in comparație cu stâlpii pe care se va monta rețeaua de contact tramvai,

Pe străzile Nufărului si Cantemir suspendarea firului de contact tramvai se va realiza cu console orizontale izolate - din rășină armată cu fibra de sticlă, lungi de 8-10 m, GRP 0 55 mm, care vor avea 3 ancorări de sutinere pe stâlp.

Trotuare si pista de biciclisti

In profil transversal, alaturat pârtii carosabile se vor realiza doua fasii de zone verzi. Cea de pe partea dreapta consta din platforma de tramvai inierbata, iar cea de pe partea stanga va avea latimea variabila, in funcție de configurația străzii. Alaturat zonei verzi de pe partea dreapta a străzii se va executa pista de biciclete, cu latimea constanta de 2 x l,50m, cu doua sensuri.

Intre pista de biciclete si zona verde adiacenta blocurilor, pe partea dreapta, sau intre zona verde si clădiri, pe partea stanga se vor realiza trotuare pietonale. La proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale de la capetele traseului sau de la străzile laterale. Trotuarele vor avea latimea de minim 1,50 m (variabile, in funcție de configurația străzii).

Atât pista cat si trotuarele vor avea aceeași îmbrăcăminte, de beton asfaltic fin de tip BA8. Delimitarea optica a celor doua suprafețe alaturate se va realiza prin culorile diferite adoptate: la trotuare se va utiliza asfaltul obișnuit negru, iar in cazul pistelor de biciclete se va utiliza asfaltul colorat in masa sa cu pigment roșu, ceea ce ii va permite sa-si păstreze culoarea pe toata durata de viata. Delimitarea fizica intre suprafața trotuarului si cea a pistei de biciclete se va realiza prin folosirea unei borduri ingropate despărțitoare, prin care se va realiza si despărțirea pe nivele a celor doua suprafețe: pista va fi situata mai jos cu 5cm fata de trotuar. Ca borduri despărțitoare se vor folosi borduri vibrofinisate din beton cu secțiunea de 10xl5cm, cu fata văzută teșita sau rotunjită, pentru a crea o tranziție nepericuloasa intre cele doua suprafețe, fara apariția unor muchii vii, cauzatoare de accidente.

Amenajări peisagistice

In cadrul amenajărilor peisagistice s-a propus realizarea de suprafețe pietonale dotate cu mobilier urban de odihna. Aceste suprafețe urmeaza a fi imbracate cu un pavaj bitonal, realizat cu dale de beton. Suprafața totala insumata a acestor zone dalate va fi de 3.342 mp. Pentru pavare se vor folosi dale mici, patrate cu dimensiunile 100x100x80 mm, confecționate din beton vibrofinisate, pentru pavaje pietonale, in doua culori in proporții egale: gri antracit (Ral-7016) si alb-crem (Ral-9016).

Accesele la imobilele existente se vor realiza prin intermediul unor suprafețe de legătură intre partea carosabila noua si platforma carosabila din curtea imobilelor, care va traversa peste zona verde, pista si trotuar. Prin borduri prefabricate înclinate se va face racordarea carosabil - trotuar. La execuția acceselor se va utiliza aceasi structura rutiera adoptata la trotuare.

Spatii verzi

In afara de inierbarea platformei de tramvai, care aduce o suprafața verde noua in spațiul construit de 17.886mp, mai exista si alte surse insemnate de sporire a spatiilor verzi.

Prin proiect s-a decis desființarea tuturor spatiilor de parcare amenajate in prezent in fata blocurilor, pe foste zone verzi, devenite ulterior parcari de domiciliu. Aceste spatii de parcare care utilizau ca si cai de acces trotuarele existente au constituit de nenumărate ori cauze ale accidentelor grave de circulație, produse mai ales prin manevrele de ieșire cu spatele din parcare, fara o prealabila si temeinica asigurare, urmata de accidentarea pietonilor care circulau pe trotuar.

Irigarea spatiilor verzi si a arborilor si arbuștilor se va realiza prin introducerea unui sistem de irigații complet automatizat. Zonele verzi situate pe partea dreapta a străzii se vor imparti in sectoare unitare, a cărui gestiune in privința udării se va face printr-un automat dotat cu procesor, care va aprecia momentul si durata udării, in funcție de umiditate. Alimentarea sistemului se va face de la rețeaua publica de apa potabila, in mai multe puncte, pentru a putea asigura o presiune in sistem de cel puțin 4 bari. Udarea se va face prin aspersoare rotative, care vor avea o zona de udare de 4-1 Om diametru, urmarindu-se sa nu existe zone neacoperite de acțiunea acestora.

Iluminat public

Se va moderniza iluminatul public prin realizarea unui iluminat modem la parametri calitativi superiori.Stâlpii de iluminat public existenți se vor inlocui cu stâlpi de iluminat public metalici, având înălțimea utilă Hu=12m.

Stâlpii existenți de susținere a firului de contact aferent tramvaielor, se vor înlocui cu stâlpi de iluminat de susținere pe care se vor monta corpuri de iluminat cu LED, având înălțimea utilă Hu=12m.Pe fiecare stâlp se vor monta trei prize FASTUM. O priză FASTUM pentru alimentarea facilă a sistemelor de iluminat festiv / ghirlandelor luminoase și / sau decorațiunilor aferente.

Două prize FASTUM vor fi disponibile pe fiecare stâlp pentru a putea racorda orice alta utilitate de tip „smart city”, senzori, CCTV, echipamente WI-FI, etc. .

Corpurile de iluminat nou proiectate vor fi cu LED cu puterea între 100W și 25OW având durata estimată de viață egală sau mai mare de 100.000 ore.

Toate corpurile de iluminat nou proiectate vor fi echipate cu modul de comunicație wi-fi, puțind fi astfel integrate într-un sistem de telegestiune inteligent, care va facilita / permite / realiza reglajul individual sau în grup, de flux luminos și / sau orar, al fiecărui corp de iluminat, individual sau în grup.

Au fost prevăzute și sisteme de tip SHUFFLE, constând în module de WI-FI, Camere Video și corp de iluminat cu o putere cuprinsă între 40W și 60W, integrabile în sistemul de telegestiune.

Pentru alimentarea cu energie electrică a eventualelor echipamente utilitare (camere de supraveghere video, senzori, echipamente WI-FI, etc) ce se vor monta pe stâlpi, se va realiza o rețea electrică subterană, de forță, cu cablu de tip CYY-F 5x35mmp. Cablul se va monta în canalizația subterană existentă /realizată / aparținând R.CS-RDS / PMO. De aici se vor executa ramificații / derivații din căminele existente pentru alimentarea eventualelor echipamente utilitare (camere de supraveghere video, echipamente WI-FI, etc).

Lucrări de semaforizare

Datorita modificărilor apărute în desfășurarea traficului rutier, determinate de creșterea indicelui de mobilitate a parcului auto existent și a creșterii numărului de autovehicule ce tranzitează municipiul Oradea, ținând cont si de mijlocele de transport local, cat și de zonele pietonale, planurile de dezvoltare a localității, s-a considerat necesar a se realiza acest proiect pentru a încerca să se îmbunătățească condițiile de trafic. Apariția aglomerărilor pune în evidenta faptul ca se tinde spre atingerea limitei de capacitate a rețelei, modificând-se intensitatea traficului, influențând negativ calitatea infrastructurilor pana în momentul apariției imposibilității de deplasare, deci a blocajului

Se va institui prioritatea de trecere prin toate intersecțiile a tramvaiului.

Se va realiza “unda verde” pentru autovehicule, pe ambele sensuri de mers, prin interconectarea automatelor de semaforizare.

Se va reglementa durata ciclul de semaforizare diferita (diferite variante de program), cu programe sincrone sau asincrone diferite, cu fazele de circulație a unui ciclu de semaforizare diferit

Se vor monta semafoare noi cu tehnologie de tip LED, acestea având și o vizibilitate mai buna, și costuri de întreținere mai mici și o durata mult mai mare de viată decât semafoarele convenționale cu becuri cu incandescenta

Se vor monta stâlpi noi pentru semafoare care vor fi dotati cu elemente reflectorizante pentru o mai buna vizibilitate, cu o estetica unitara de-alungul arterelor principale si a străzilor secundare și reducerea costurilor de întreținere.

Lucrări de apa - canal

Lucrările de apa - canal proiectate reprezintă intervenții asupra capacelor căminelor de vizitare ale instalațiilor edilitare subterane: rețele de canalizare menajera si meteorica, cutii de vane, rasuflatoare de gaz, guri de scurgere, hidranti subterani, etc.

Se vor executa o serie de lucrări privind realizarea legăturilor a rețelelor existente laterale in rețeaua magistrala de pe str.Nufarului si Cantemir.

Se vor curata rețelele de canalizare menajera si meteorica cu autocuratatorul mecanic cu jet de apa sub presiune.

Mobilier urban

Având in vedere necesitatea imbunatatirii calitatii spațiului studiat atat din punct de vedere urbanistic cat si din punct de vedere estetic, mobilierul ales este un mobilier ce se integrează in caracterul zonei, răspunzând totodată la cerințele si mediul in care vor fi amplasate.

Urmeaza a fi amplasate in ampriza străzii uramatoarele tipuri de mobilier urban:

Banei pentru spațiu urban, bolarzi (fixi pentru blocarea accesului cu autovehicule si mobili pentru a permite accesul controlat in anumite spatii), parapete pietonale, balustrade, coșuri de gunoi si standuri pentru biciclete.

 • 3. Valoarea totala a investiției faza SF actualizata conf. OUG 114/2018 :

50,144,704.10 Lei fara TVA din care C+M

39,665,052.10 Lei fara TVA

întocmit:

S.C.Aquacons


Oradea