Hotărârea nr. 140/2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul–Cantemir”

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

0801db0d436213de11e2764290a583b1160417b1573e80834bf2eb5dcb302abd


 

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                             H O T A R A R E

 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect:

„Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul–Cantemir”

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.  195606/25.02.2020 și  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 195608/25.02.2020, prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţionala propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul: “Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir".

Având în vedere necesitatea si oportunitatea investitiei "Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir"

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legeanr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  art. 129, alin. (2) lit. b), lit. d),  alin. (4) lit. a), lit.e), alin. (7) lit. k),  art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G.  57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. Se aprobă proiectul „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir" în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa Aprioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cod apel: POR/2017/4/4.1/1

ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir", în cuantum de 59,626,979.72 lei (inclusiv TVA).

ART.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 509,595 lei  (inclusiv TVA), cât și contribuția de 1,182,348 lei (inclusiv TVA), reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului 59,117,384,86 lei inclusiv TVA, conform cererii de finanţare.

ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusive cheltuieli conexe) ce pot apărea pe durata implementării proiectului: "Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din Bugetul local al Municipiului Oradea.

ART.5.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă HCL 66/18.02.2020.

ART.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management cu Finanțare Internațională.

ART.8. Prezenta hotarare se comunica cu:

·        Primarul Municipiului Oradea

·        Institutia Prefectului Judetului Bihor

·        Directia Tehnica – Primaria Municipiului Oradea

·        Institutia Arhitectului Sef

·        Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

·        Se publică pe site-ul www.oradea.ro

                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 140

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi „pentru”, 7 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila