Hotărârea nr. 14/2020

privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa II ”

  ROMÂNIA                                                                      

 JUDEŢUL BIHOR

 MUNICIPIUL ORADEA

 CONSILIUL LOCAL

 

 H O T Ă R Â R E 

 

privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa II

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 10061/16.01.2020 și  Raportul de specialitate nr. 10.084 din 16.01.2020 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea concesionarea către societatea Termoficare Oradea SA a bunurilor – active fixe, aparţinând domeniului public al Municipiului Oradea, în valoare de 116.120.663,91 lei, rezultate în urma finalizării proiectului ,,Reabilitarea Sistemului de Termoficare Urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II”,          

Având în vedere contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 potrivit căruia operatorul serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat  în municipiul Oradea este societatea Termoficare Oradea SA,

Ținând seama de art. 25, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

Luând în considerare procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 373.406/09.10.2018;

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza art. 129, alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7) lit. n) şi art. 139, alin (3), lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ş t e :

 

                Art.1. Se concesionează către societatea Termoficare Oradea SA bunurile – active fixe, aparţinând domeniului public al Municipiului Oradea, în valoare de 116.120.663,91 lei, rezultate în urma finalizării proiectului ,,Reabilitarea Sistemului de Termoficare Urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II”,conform anexei nr.1, prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013.

                Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi societatea Termoficare Oradea SA.

                Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Tehnică

·         Direcţia Juridică

·         Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

·         Societatea Termoficare Oradea SA

·         A.D.I. Termoregio

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 14

                                                                                                                                

Hotărârea a fost adoptată cu 20  de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

ORADEA

LISTA Mijloacelor fixe din evidenta Luna IANUARIE Anul 2020

Strict locul de folosința: Proiect SMIS 2014+108460 - Rețele Primare sistem Termoficare Etapa II Domeniul: PUBLIC

Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta

Exclusiv Mijloacele Fixe IEȘITE in luna curenta

Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

Nr. crt.

Denumire

Nr.

de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1

Ansamblu pompa epuisment-butelie de amestec

- proces verbal nr 373406/09.10.2018

015921

2.1.17.1.2.

01/12/2018

144

7259.34

2

Ansamblu pompa epuisment-butelie de amestec

- proces verbal nr 373406/09.10.2018

015922

2.1.17.1.2.

01/12/2018

144

7259.32

3

Ansamblu pompa epuisment-butelie de amestec

- proces verbal nr 373406/09.10.2018

015923

2.1.17.1.2.

01/12/2018

144

7259.32

4

Ansamblu pompa epuisment-butelie de amestec

- proces verbal nr 373406/09.10.2018

015924

2.1.17.1.2.

01/12/2018

144

7259.32

5

Ansamblu pompa epuisment-butelie de amestec

- proces verbal nr 373406/09.10.2018

015925

2.1.17.1.2.

01/12/2018

144

7259.32

6

Rețele termoficare - Tronson 1: B-CR1-F6.5-

F5.4-F5.5 str. Menumorut, M.Eminescu, Dunarea

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-2_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-2/1-001 Obiect 2

Lungimea traseu subteran 1085 m DN600

015926

1.9.2.2.

09/10/2018

288

9240981.82

7

Rețele termoficare - Tronson 2: F5.5-F5.5.1-F5.4.1(B1)-CV10.3 F45-N33(B3) str.

Dunarea, Republicii,G.Enescu,Magheru,G.Doja,B

.S.Delavrancea, Parcului,S

Proces verbal de recepție nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI M-2_2-001-00 Plan amplasare M-AsB-7-2/2-001 Obiect 2

Lungimea traseu subteran 1650 m DN600

015927

1.9.2.2.

09/10/2018

288

12391853.48

8

Rețele termoficare - Tronson 3: N33-F40-F39-F37-F34 str. Aleea Ștrandului,Codrilor,Calea M.A.Averescu, Barierei

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-2_3-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-2/3-001 Obiect 2

Lungimea traseu suprateran 940 m DN600, subteran 480 m DN600

015928

1.9.2.2.

09/10/2018

288

9374975.38

9

Rețele termoficare - Tronson : CV6.5 - F39 (CR3) str. Calea Mareșal Alexandru Averescu, str. Grădinarilor

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-3_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-3/1-001 Obiect 3

Lungimea traseu suprateran 8 m DN500, subteran 92 m DN500

015929

1.9.2.2.

09/10/2018

288

1054869.92

10

Rețele termoficare - Tronson 1: F21 - F20 - F5

015930

1.9.2.2.

09/10/2018

288

5506501.79

Nr. crt.

Denumire

Nr.

de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

10

- F6 str. Depozitului, P-ta Nucetului, str. Tiglarilor, Eforiei, C-tin Noica

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-4_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-4/1-001 Obiect 4

Lungimea traseu suprateran 134 m DN

500,subteran 893 m DN500

subteran 73 m DN400, subteran 387 m DN80

11

Rețele termoficare - Tronson 2: F20 - F6 str. Petei, Caii Ferate, in proximitatea caii ferate Oradea - Băile Felix, str. Ogorului (Centura Oradea)

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-4_2-001-00 Plan amplasare

D_1500x594

M-AsB-7-4/2-001 Obiect 4

Lungimea traseu suprateran 1574 m DN500, subteran 64 m DN500

015931

1.9.2.2.

09/10/2018

288

7623610.50

12

Rețele termoficare - Tronson 1: CET-CP1-F7 -Incinta CET, in proximitatea caii ferate industriale Zona de Vest

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-6_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-6/1-001 Obiect6

Lungimea traseu suprateran 1222 m DN800, suprateran 310 m DN400

015932

1.9.2.2.

09/10/2018

288

12486132.09

13

Rețele termoficare - Tronson 2: F7 - C1 - C2 in proximitatea caii ferate industriale Zona de Vest, str. Uzinelor

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-6_2-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-6/2-001 Obiect 6

Lungimea traseu suprateran 743 m DN800, suprateran 14 m DN700, subteran 10 m DN600 suprateran 14 m DN600, subteran 10 m DN600

015933

1.9.2.2.

09/10/2018

288

6516931.54

14

Rețele termoficare - Tronson : C53 - C54 - C55 str. Tudor Vladimirescu Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-7_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-7/1-001 Obiect 7

Lungimea traseu subteran 495 m DN700

015934

1.9.2.2.

09/10/2018

288

5019026.66

15

Rețele termoficare - Tronson : C55-CT1-CT2-

CT3-CT4 str. Tudor Vladimirescu

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-8_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-8/1-001 Obiect 8

Lungimea traseu subteran 820 m DN400

015935

1.9.2.2.

09/10/2018

288

5234494.38

16

Rețele termoficare - Tronson : C9.1 - C9.1 - F5 -

F5 - F6 str. S.Barnutiu, B-dul Decebal,

St.Octavian losif

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-9_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-9/1-001 Obiect 9

Lungimea traseu subteran 332 m DN500

015936

1.9.2.2.

09/10/2018

288

2248433.88

17

Rețele termoficare - Tronson : C55 - C25 - C15 -CD7 str. W.Shakespeare,Liceul

Fr.Schiller,Splaiul Crisanei, B-dul Decebal-Podul Decebal

Proces verbal de recepție

015937

1.9.2.2.

09/10/2018

288

2830601.86

Nr. crt.

Denumire

Nr.

de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

17

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-10_1-001-02 Plan amplasare

M-AsB-7-10/1-001 Obiect 10

Lungimea traseu suprateran 90 m DN400 subteran 540 m DN400

18

Rețele termoficare - Tronson 1: F16 - CS14

Parcul Nicolae Balcescu, Calea Matei Basarab, str. Evreilor deportați, Horea

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-11_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-11/1-001 Obiect 11

Lungimea traseu subtera 474 m DN500

015938

1.9.2.2.

09/10/2018

288

3124403.49

19

Rețele termoficare - Tronson 2: CS14 - CS16 str. Horea, Parcul 22 Decembrie

Proces verbal de recepție nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI M-11_2-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-11/2-001 Obiect 11

Lungimea traseu subteran 720 m DN500

015939

1.9.2.2.

09/10/2018

288

4324768.87

20

Rețele termoficare - Tronson 3: CS16 - CV14 -CV14.1 - F35 Parcul 22 Decembrie, str. Sextil Puscariu, Beiusului, Aleea Salca

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-11_3-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-11/3-001 Obiect 11

Lungimea traseu suprateran 340 DN500, subteran 665 m DN500

015940

1.9.2.2.

09/10/2018

288

5630505.33

21

Rețele termoficare - Tronson : CS14 - CV4.6.4 str. Horea, Alexandru Vlahuta, Evreilor deportați, M.Viteazu, Parcul 1 Decembrie

Proces verbal de recepție nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI M-12_1-001-01 Plan amplasare M-AsB-7-12/1-001 Obiect 12

Lungimea traseu subteran 751 m DN300 schimbat denumirea străzii conform hcl nr.235/27.03.2019

015941

1.9.2.2.

09/10/2018

288

3362027.85

22

Rețele termoficare - Tronson : CV7.4 - CV7.3 -CV7.2 - CV7.1 - CV.7 Parcul Traian

Proces verbal de recepție nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI M-13_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-13/1-001 Obiect 13

Lungimea traseu subteran 445 m DN300

015942

1.9.2.2.

09/10/2018

288

2147998.86

23

Rețele termoficare - Tronson : CV12 - CV11 -

CV9a str. Beiusului, Ariesului, Bd. D.Cantemir,

Cicero

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-14_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-14/1-001 Obiect 14

Lungimea traseu subteran 330 m DN250

015943

1.9.2.2.

09/10/2018

288

1740786.55

24

Rețele termoficare - Tronson : Fn9 - Fn8 - Fn8.1 - Fn8- PT875-Fn8.1-Fn8.3-Fn8.2-PT871 str.

Leonardo da Vinci, Liszt Ferenc,Jules Verne

Proces verbal de recepție nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI M-15_1-001-00 Plan amplasare M-AsB-7-15/1-001 Obiect 15

Lungimea traseu subteran 943 m DN300

015944

1.9.2.2.

09/10/2018

288

3610946.71

25

Rețele termoficare - Tronson : FE12 - F21 str.

Prieteniei, Mal Parau Petea

Proces verbal de recepție

015945

1.9.2.2.

09/10/2018

288

2226795.68

Nr. crt.

Denumire

Nr.

de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

25

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-16_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-16/1-001 Obiect 16

Lungimea traseu subteran 380 m DN500, suprateran 190 m DN200

26

Rețele termoficare - Tronson : FE12 - PT890 str. Alexandru Andritoiu Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-17_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-17/1-001 Obiect 17

Lungimea traseu subteran 298 m DN200

015946

1.9.2.2.

09/10/2018

288

848355.52

27

Rețele termoficare - Tronson : C1 -C1.1a-C2.1

-C3.1 str. Oneștilor, Calea Aradului, Aviatorilor Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-19_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-19/1-001 Obiect 19

Lungimea traseu subteran 900 m DN400, subteran 220 m DN200

015947

1.9.2.2.

09/10/2018

288

4131420.08

28

Rețele termoficare - Tronson : C3.1 - C4.1 -PT911-PT910 Calea Aviatorilor

Proces verbal de recepție nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI M-20_1-001-00 Plan amplasare M-AsB-7-20/1-001 Obiect 20

Lungimea traseu subteran 80 m DN200, subteran 235 m DN150

015948

1.9.2.2.

09/10/2018

288

959063.20

29

Rețele termoficare - Tronson : C3.1 - PT913 str.

Aviatorilor, Buzăului, Henric Ibsen, Aleea Calinului

Proces verbal de recepție nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI M-21_1-001-00 Plan amplasare M-AsB-7-21/1-001 Obiect 21

Lungimea traseu subteran 690 m DN150

015949

1.9.2.2.

09/10/2018

288

1551531.67

30

Rețele termoficare - Tronson : F5 - PT522 -PT523 str. St. Octavian losif, P.lspirescu, Al.Xenopol, H.Coanda, Richard Wagner Proces verbal de recepție nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI M-22_1-001-00 Plan amplasare M-AsB-7-22/1-001 Obiect 22

Lungimea traseu subteran 290 m DN250, subteran 450 m DN200, subteran 70 m DN150

015950

1.9.2.2.

09/10/2018

288

2420408.12

31

Rețele termoficare - Tronson : C9.1 - PT521 str.

Decebal , Simion Barnutiu, Roșiorilor

Proces verbal de recepție

nr.373406/09.10.2018+Anexe DMPFI

M-24_1-001-00 Plan amplasare

M-AsB-7-24/1-001 Obiect 24

Lungimea traseu subteran 205 m DN150

015951

1.9.2.2.

09/10/2018

288

476942.06

TOTAL GENERAL

116120663.91


Comisia de recepție


Sef birou administrativ,