Hotărârea nr. 139/2020

privind aprobarea Listei actualizate de investiții aferentă Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

06b4225434e29332d5e502f8dbc6f598af9011104bad350061c2b9cde0830d23


 

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Listei actualizate de investiții aferentă Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.  199560/27.02.2020 și  Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 199559/27.02.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Listei detaliate de investiții aferentă Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea aprobată prin H.C.L. 124/12 martie 2010, conform Anexei 1 la prezenta și completarea anexelor aferente strategiei prin includerea Anexei 1 ca document actualizat de implementare a strategiei.

    Deoarece exista oportunitatea de finanțare în cadrul Programului Termoficare, pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a serviciului de alimentare cu energie termică a populației - componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza  art. 129, alin. (2) lit. b), lit. d),  alin. (4)  lit.e), alin. (7) lit. n),  art. 139 alin. (1)  din O.U.G.  57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art.1. Se aproba Lista detaliată de investiții aferentă Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea, conform Anexei 1 la prezenta.

                Art 2. Se aprobă completarea anexelor aferente Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea aprobate prin H.C.L. 124/12 martie 2010 prin includerea Anexei 1 la prezenta ca document actualizat de implementare a Strategiei.

                Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și SC Termoficare Oradea SA

                Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 

·         Instituția Prefectului județului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

·         Direcția Economică din cadrul Primăriei

·         Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

·         SC Termoficare Oradea SA

·         Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

                                                           

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 28  februarie 2020

Nr. 139

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Lista proiectelor propuse pentru actualizarea Strategiei de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Oradea

ANEXA 1

Lista actualizata de investiții aferentă Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea

Nr. crt.

Obiectivul de investiție

Stadiul fizic

Valori estimate [Lei fără TVA]

Termen

1

Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200mc/h,pentru degazarea apei de adaos termoficare

Lucrare în derulare

5,960,080.00

2020

2

Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic 849

Lucrare în derulare

19,800,000.00

2020

Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic 820

Lucrare în derulare

2020

Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic 604

Lucrare în derulare

2020

Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic 130

Lucrare în derulare

2020

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare 136

Lucrare în derulare

2020

Modernizarea rețelei termice de distribuție, a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic 875

Lucrare în derulare

2020

Modernizarea rețelei termice de distribuție, a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic 119

Lucrare în derulare

2020

3

Unitate de productie cogenerare de inalta eficiență pentru inlocuirea blocului 1 existent

Studiu de fezabilitate

70,205,417.00

2020

4

Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

Studiu de fezabilitate

1,040,534.03

2021

5

Dezafectare PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

Studiu de fezabilitate

2,997,521.61

2021

6

Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

Studiu de fezabilitate

3,292,934.99

2021

7

Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termica M 2 pe str. Cicero - Piata Cetatii, respectiv renuntarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice

Studiu de fezabilitate

5,986,516.00

2021

8

Modernizare retea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șaguna

Studiu de fezabilitate

3,930,992.49

2020

9

Echilibrare hidraulica a retelei secundare la nivel de consumator la 23 puncte termice

Studiu de fezabilitate

4,700,000.00

2021

10

Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertatii intre str. Iosiv Vulcan si Parcul Traian

Studiu de fezabilitate

3,920,000.00

2021

11

Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apa calda in cartierul Nufărul I - Oradea

Studiu de fezabilitate Aflat în procedură de achiziție publică -finanțare prin (POIM)

72,911,047.00

2023

12

Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente

Studiu de fezabilitate

15,654,142.00

2022

13

Reabilitare sistem secundar de distributie energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PT 113, PT 116

Proiect Tehnic - derulare în etape

900,000.00

2021

Lista proiectelor propuse pentru actualizarea Strategiei de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Oradea

Nr. crt.

Obiectivul de investiție

Stadiul fizic

Valori estimate [Lei fără TVA]

Termen

14

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a

Lucrare în derulare Aflată în procedură de achiziție publică -finanțare prin POIM

124,465,744.94

2023

15

Extindere retea primara pe str. Ciheiului

Lucrare în derulare

3,425,210.08

2022

16

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare

Studiu de fezabilitate

990,857.14

2020

17

Reabilitarea instalatiei tehnologice din statia de tratare chimică a apei

-

15,000,000.00

2021

18

Extindere retea termica primară pe str. Onestilor - 3 imobile

-

320,000.00

2022

19

Extindere retea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu

Studiu de fezabilitate în derulare

95,000.00

2020

20

Extindere retea termică primară pe str. Parcului si str. I.H. Rădulescu

-

85,000.00

2021

21

Dezafectare PT 721 si PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

Studiu de fezabilitate în derulare

3,200,000.00

2022

22

Modernizare retele secundare de distributie aferente PT 913

-

2,500,000.00

2022

23

Modernizarea PT 303 si a retelelor termice aferente

-

3,200,000.00

2023

24

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 100

-

1,800,000.00

2023

25

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 105

-

1,200,000.00

2025

26

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 117

-

3,600,000.00

2023

27

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 121

-

1,500,000.00

2023

28

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 124

-

2,400,000.00

2024

29

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 126

-

1,950,000.00

2024

30

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 127

-

2,100,000.00

2024

31

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 512

-

4,350,000.00

2023

32

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 514

-

3,850,000.00

2023

33

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 522

-

3,600,000.00

2025

34

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 612

-

1,860,000.00

2025

35

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 831

-

2,700,000.00

2026

36

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 833

-

2,975,000.00

2026

37

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 842

-

3,100,000.00

2026

38

Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea

-

80,000,000.00

2024

39

Extindere retea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piata Unirii

-

86,000.00

2021

40

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic

Studiu de fezabilitate în derulare

1,950,000.00

2022

41

Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului Seleuș

Studiu de fezabilitate în derulare

115,000.00

2020-2022

42

Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede

Studiu de fezabilitate în derulare

1,100,000.00

2021

43

Extindere rețea termică primară în zona parcului industrial str. Ion Mihalache

-

95,000.00

2023

Lista proiectelor propuse pentru actualizarea Strategiei de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Oradea

Nr. crt.

Obiectivul de investiție

Stadiul fizic

Valori estimate [Lei fără TVA]

Termen

44

Modernizare și extindere retea termică primară Thurzo Sandor

Studiu de fezabilitate în derulare

160,000.00

2020

45

Extindere retea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului

-

56,000.00

2020

46

Extindere retea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara pe str. Grigore Moisil si str. Romulus Guga

Studiu de fezabilitate în derulare

185,000.00

2020

47

Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga

-

4,500,000.00

2021-2025

48

Extindere rețea termică de transport pe str. Sf. Apostol Andrei

-

180,000.00

2022

49

Reabilitare si modernizare instalatii si retele aferente PT 702

-

1,500,000.00

2021

50

Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea Clujului si str. Alexandru Donici

-

1,200,000.00

2022

51

Extindere retea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borsului între camin C2 si SC Mobila Alfa

Studiu de fezabilitate

385,000.00

2020

52

Extindere retea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov

Studiu de fezabilitate

185,000.00

2022

53

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 104

Studiu de fezabilitate

5,681,162.92

2021

54

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610

Studiu de fezabilitate

11,146,553.47

2021

55

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871

Studiu de fezabilitate

4,974,431.89

2021

56

Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 872

Studiu de fezabilitate

5,426,734.47

2021

57

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

Studiu de fezabilitate

1,177,089.60

2021

58

Dezafectare PT 415 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic

-

1,650,000.00

2022

59

Bretea de legatura intre Magistrala 1 si Magistrala 3

-

2,100,000.00

2022

60

Modernizare instalații PT 605 și a rețelelor termice aferente

-

1,785,000.00

2023

61

Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii - Mestecănișului

-

2,500,000.00

2021

62

Bretea de legătură pe străzile Eroului Necunoscut, Păcii și Rozmarinului

-

1,650,000.00

2021

63

Extindere retea termică de transport în Parcul 1 Decembrie și str. Cele Trei Crișuri

-

85,000.00

2022

64

Modernizare instalații PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic

-

1,500,000.00

2021

65

Extindere retea termică pe str. Morii

-

60,000.00

2020

66

Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Vladimirescu

-

1,800,000.00

2021

67

Modernizare instalații PT 713 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic

-

2,500,000.00

2022

68

Modernizare rețele termice aferente PT 420

-

3,100,000.00

2022

69

Modernizare instalații PT 422 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic

-

1,985,000.00

2022

70

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a IV-a

-

150,000,000.00

2027