Hotărârea nr. 136/2020

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2020

ROMANIA                                                                               

JUDETUL BIHOR                                                                                                              

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                          

                                                        

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2020

 

                    Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrată sub nr. 179.151/13.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 179.168/13.02.2020, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi a anexelor de fundamentare a acestuia la societatea Termoficare Oradea SA,

                    Având în vedere adresa și nota de fundamentare nr. 1.820/12.02.2020 înregistrate la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 177.993/12.02.2020 înaintate de către  societatea Termoficare Oradea SA,

                    În temeiul prevederilor:

·         Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

·         Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

·         Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

·         Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată,

 

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În baza art. 129 alin. (2), lit. a) şi b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1.

                Art. 2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA.

                Art. 3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Termoficare Oradea SA.

                Art. 4. Se aprobă anexele nr. 4 și 4.1 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2020 la  societatea Termoficare Oradea SA.

                Art. 5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA.

                Art. 6. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA să voteze ”pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a anexelor aferente conform art. 1-5.

                Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează societatea Termoficare Oradea S.A.

                Art. 8. Prezenta hotărâre se comunica cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Tehnică

·         societatea Termoficare Oradea SA

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 136

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de  voturi „pentru”, 9 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA Sedlul/Adresa: Oradea, Șoseaua Borșului 23 Cod unic de înregistrare: 31952982


Anexa nr. 5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Cap.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

an 2020

an 2021

Influențe (+/-)

Influențe (♦/-)

Influențe

(♦/-)

Influențe (♦/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut >1 reducere a plăților restante

26.253

1

creșterea cantitatii de energie electrica vanduta pe PZU

12/31/2020

2.000

0

2

creșterea cantitatii de energie electrica calificata pentru bonus si a bonusului de cogenerare

12/31/2020

7.167

0

3

anulare provizioane constituite in 2019 pentru achiziția de certificate de co2 si al 13-lea salariu, cheltuieli cu mediu Santau

1/4/2021

17.086

TOTAL Pct. 1

0

Pct. II

Caute care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

26.228

1

creșterea cheltuielilor cu întreținerea si reparațiile

12/31/2019

3.873

0

2

creșterea cheltuielilor cu personalul ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie si a altor maiorari

12/31/2019

3.355

3

creșterea cheltuielilor cu redeventa sl Impozitele si taxele locale

12/31/2019

8.000

4

creșterea cheltuielilor cu energia si apa

12/31/2019

1.800

5

creșterea cheltuielilor cu mediul si certificate de CO2

12/31/2019

9.200

TOTAL Pct. II

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 - Pct. II

2.190

0

23

0


DIRECTOR GENERAL STANEL IONELDIRECTOR FINANCIAR

NADIA HA$


<095/.?a

-1-


TERMOFICARE

« ORADEA

8XPagina 1


owuxatw- 4

Anexa nr.4

Programul de Investiții, dotări $1 sursele de finanțare

DIRECTOR GENERAL Ing. STĂNEL IONEL NECULADIRECTOR FINANCIAR Ec.NADIA HAȘmii lei

CAP.

INDICATORI

Data finalizării Investiției

2019

Valoare

Aprobat

Realizat preliminat

2020

2021

2022

0

1

2

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

25.343,32

16.619,15

31.566,70

5.961,99

0,00

1

Surse proprii:

5.663,59

2.864,03

4.767,99

0,00

0,00

a) - amortizare

5.311,59

2.864,03

4.767,99

b) - profit

352,00

0,00

2

Alocații de la buget:

16.065,61

11.041,00

7.371,71

5.961,99

0,00

3

Credite bancare:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)- interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse:

3.614,12

2.714,12

19.427,00

0,00

0,00

cota de dezvoltare

2.714,12

2.714,12

2.500,00

0,00

fond IID

900,00

16.927,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

25.343,32

16.619,15

31.566,70

5.961,99

0,00

1

Investiții în curs, din care:

9.590,00

8.393,22

12.960,71

797,93

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

9.590,00

8.393,22

12.960,71

797,93

0,00

anexa 4.1 Oradea

9.590,00

8.393,22

12.960,71

797,93

0,00

oentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Investiții noi, din care:

7.232,27

2.526,21

4.080,00

5.164,06

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

7.232,27

2.526,21

4.080,00

5.164,06

0,00

anexa 4.2 Oradea

7.232,27

2.526,21

4.080,00

5.164,06

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^.otări/alte achiziții de Imobilizări corporale și necorporale

8.521,05

5.699,71

14.525,99

0,00

0,00

anexa 4.3

8.521,05

5.699,71

14.525,99

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)- externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1- CA

«OFICARE£\ o ORADEA */ S.A.

^0 3196^

2/12/202010:44 AM

Anexa nr.4.1Investiții in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

sume cu tva

INDICATORI

2019

Valoare

Aprobat

2020

2021

2022

Investiții in curs pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

9.590,00

8.393,22

12.960,71

797,93

0,00

Municipiul Oradea

9.590,00

8.393,22

12.960,71

797,93

0,00

Comuna Sînmartin

0

0

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării Investiției

Valoare

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

TOTAL

12.960,71

797,93

0,00

total Oradea

12.960,71

797,93

0,00

1

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PTIU, PT113.PT 116

2020

900,00

2

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în •in. Oradea (PT+executie)

2020

5.538,00

0,00

0,00

3X

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PT+Executie)

2020

100,00

4

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (Execuție)

2020

18,71

5

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu (Execuție)

2020

144,00

6

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (PT+executie)

2020

26,00

7

Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. 1A (PT + execuție)

2020

3,00

8

Extindere rețea termica primară pe str. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei, AD Xenopol (PT+executie)

2020

15,00

9

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT +executie)

2021

240,00

196,67

10

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str.

Făgărașului nr.5 (PT+execuție)

2020

240,00

11

Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane (PT + Execuție)

2020

730,00

12

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (PT + Execuție)

2020

213,00

13

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (PT + Execuție)

2020

73,00

14

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extindere a rețelei de transport pe str. T Vladimirescu nr. cad 203005 (PT + Execuție)

2020

146,00

15

Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr. 43 (PT + ecuție)

2020

97,00

16

Keabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu si creșterii eficientei energetice - Et. a

2020

1.037,00

0,00

17

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (PT + Execuție)

2021

3.000,00

601,26

0,00

18

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom - Etapa 2 (Actualizare DG + Execuție)

2020

440,00

total Sinmartin

Anexa nr.4.2


Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

sume cu tva

INDICATORI

2019

Valoare

Aprobat

2020

2021

2022

Investiții noi pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

7232,27

2526,21

4.080,00

5.164,06

0,00

Municipiul Oradea

7232,27

2526,21

4.080,00

5.164,06

0,00

Comuna Sînmartin

0

0

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2020

2021

2022

1

2

6

7

8

TOTAL

4.080,00

5.164,06

0,00

total Oradea

4.080,00

5.164,06

0,00

1

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (Actualizare DG+PT+Execuție)

2020

1.080,00

2

Construire magazie de materiale si piese de schimb (PT + Execuție)

2021

2.500,00

2.900,00

paratii capitale la acoperiș 48 de puncte termice (PT + Execuție)

2021

500,00

2.264,06

1—                                         total Sînmartin

0,00

0,00

0,00

_


DIRECTOR FINANCIAR

Ec.NADIA HAȘ

Anexa nr.4.3

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

INDICATORI

2019

Valoare

Aprobat

ncaiuai

2020

2021

2022

Dotări/alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale

8.521,05

5.699,71

14.525,99

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

2020

2021

2022

1

2

6

7

8

TOTAL

14.525,99

0,00

0,00

1

Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (SF)

2020

45,00

2

Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producțiilor si consumurilor de energie electrica (SF)

2020

30,00

3

Reabilitarea instalației tehnologice din statia de tratare chimică a apei (SF)

2020

50,00

4

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 3 imobile (SF)

2020

12,61

5

Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (SF)

2020

12,61

6

Extindere rețea primara pe str. Branului (SF)

2020

12,61

Ktindere rețea termică primară pe str. Parcului si str. I.H. Rădulescu (SF)

2020

8,40

8

Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Clujului nr. 106 (SF)

2020

8,40

9

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Episcop luliu Hossu nr. 37 (SF)

2020

8,40

10

întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)

2020

50,00

11

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (DALI)

2020

42,05

12

Dezafectare PT 721 si PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

2020

20,00

13

Modernizare rețele secundare de distribuție aferente PT 913 (DALI)

2020

12,61

14

Modernizarea PT 303 si a rețelelor termice aferente (SF)

2020

12,61

15

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 100 (SF)

2020

12,61

16

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)

2020

12,61

17

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 117 (SF)

2020

12,61

18

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 121 (SF)

2020

12,61

19

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)

2020

12,61

20

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)

2020

12,61

21

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 127 (SF)

2020

12,61

22

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF)

2020

12,61

23

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 514 (SF)

2020

12,61

2'

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)

2020

12,61

2x_ Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 612 (SF)

2020

12,61

26

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SF)

2020

12,61

27

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 833 (SF)

2020

12,61

28

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)

2020

12,61

29

Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea (SF)

2020

200,00

30

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii (SF)

2020

12,61

31

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)

2020

12,61

32

Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului Seleuș (SF)

2020

12,61

33

Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede (SF)

2020

12,61

34

Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sânmartin

2020

42,02

35

Extindere rețea termică primară în zona parcului industrial str. Ion Mihalache

2020

14,29

36

Modernizarea sistemului de termoficare în corn. Sânmartin (SF)

2020

42,02

37

Racord termic primar la Spitalul Pelican

2020

12,61

38

Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Sandor (SF)

2020

12,61

39

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului (SF)

2020

12,61

40

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara pe str. Grigore Moisil si str. Romulus Guga (SF)

2020

12,61

41

Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (SF)

2020

12,61

42

Extindere rețea termică de transport pe str. Sf. Apostol Andrei (SF)

2020

12,61

43

Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nrl 88-193 si str. J. Gutenberg nr. 6-8 (SF)

2020

12,61

44

Reabilitare si modernizare instalații si rețele aferente PT 702 (SF)

2020

20,00

45

Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea Clujului si str. Alexandru Donici (SF)

2020

25,00

46

Concurs de soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului Termoficare Oradea de pe amplasamentul Calea Borșului nr. 23 - Faza SF

2020

200,00

47

Extindere rețea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borșului între cămin C2 si SC Mobila Alfa (reactualizare SF)

2020

8,40

48

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov (reactualizare SF)

2020

6,72

49

Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor (SF)

2020

8,40

50

Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr. 2A (SF)

2020

8,40

51

Reamenajări alei pietonale, parcări și spații verzi și reabilitare clădiri la sediul Termoficare Orarea, Calea Borșului nr. 23 (DAL1)

2020

100,00

52

Reactualizare SF "Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

2020

5,00

53

Reactualizare SF "Dezafectare PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

2020

5,00

54

Reactualizare SF "Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini inctelor termice"

2020

5,00

55

Reactualizare SF "Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șaguna"

2020

5,00

56

Reactualizare SF "Echilibrare hidraulica a rețelei secundare la nivel de consumator la 23 puncte termice"

2020

3,00

57

Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății intre str losiv Vulcan si Parcul Traian"

2020

5,00

58

Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termica M 2 pe str. Cicero - Piața Cetatii, respectiv renunțarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice"

2020

5,00

59

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (PT + Execuție)

2020

1,00

60

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610 (SF)

2020

1,00

61

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (PT + Execuție)

2020

1,00

62

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (PT + Execuție)

2020

1,00

63

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (PT + Execuție)

2020

1,00

64

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (DALI)

2020

230

65

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (DALI)

2020

2,50

66

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2017

2020

21,00

67

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2018

2020

21,00

6&"

Dezafectare PT 415 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic - SF

2020

20,00

69

Demolări construcții neutilizate situate pe platforma Calea Borșului nr.23 și aflate în domeniul public (PT)

2020

15,00

70

Realizarea punctului de racordare a viitorilor consumatori la magistrala Magistrala 7 in zona Poarta 2 CET

2020

10,00

71

Bretea de legătură intre Magistrala 1 si Magistrala 3

2020

25,00

72

Audit energetic complex al SACET Oradea pe anul 2019

2020

100,00

73

Modernizare instalații PT 605 și a rețelelor termice aferente (SF)

2020

15,00

74

Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural. (SF)

2020

130,00

75

Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii - Mestecănișului (SF)

2020

15,00

76

Studiu cadastral pentru clădiri puncte termice aflate în exploatarea Termoficare Oradea

2020

15,00

77

Bretea de legătură pe străzile Eroului Necunoscut, Păcii și Rozmarinului (SF)

2020

15,00

78

Extindere rețea termică de transport pe str. Ceyrat - Etapa 2 (SF)

2020

15,00

79

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului - Etapa 2 (SF)

2020

15,00

80

Extindere rețea termică de transport în Parcul 1 Decembrie și str. Cele Trei Crișuri (SF)

2020

15,00

81

Modernizare instalații PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)

2020

15,00

82

Extindere rețea termică pe str. Morii (SF)

2020

12,00

83

Extindere rețea termică de transport pe str. Sf. Apostol Andrei nr.24B (SF)

2020

12,00

84

Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Vladimirescu (SF)

2020

15,00

85

Reabilitare clădiri puncte termice (50 buc.) (DALI)

2020

350,00

86

Modernizare instalații PT 713 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic (SF)

2020

15,00

87

Modernizare rețele termice aferente PT 420 (SF)

2020

15,00

88

Modernizare instalații PT 422 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic (SF)

2020

15,00

89

Pietonalizare zona Libertății, mun. Oradea - racordarea mini-punctelor termice la rețeaua de transport și montarea acestora (reactualizare DALI)

2020

15,00

90

înlocuire secțiune caldă ITG

2020

9680,00

91

Sistem supraveghere video

2020

146,00

92

Minipunct termic cu acumulare, 360 kW încălzire si 400 kW apa calda de consum (3 buc)

2020

61,00

93

Aparate de laborator chimic

2020

177,00

94

Extindere centrala telefonica

2020

44,00

95

Stație dc încărcare electrică (1 buc. - furnizare cu montaj)

2020

25,00

96

Achiziție active Electrocentrale Oradea SA

2020

200,00

97

Sistem integrat de managementul intreprinderii

2020

154,22

98

implementarea unui sistem intormationai geogratic pentru rețelele de transport și distribuție pnproir fprmiră

2020

25,00

99

Sistem software pentru managementul tipăririi

2020

64,60

100

Trusa echipamente fibra optica (sudura, testare, depanare fibra optica)

2020

38,40

101

Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.

2020

5,00

102

Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură

2020

29,41

103

Echipament pentru postizolări termice

2020

9,00

104

Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură

2020

40,00

105

Mașina de găurit cu carotă umedă si uscată de la 50 la 110 mm

2020

4,20

106

Contor de energie termică (100 buc.)

2020

200,00

!('

ebitmetre ACC cu releu reed

2020

40,00

10b

rSursa reglabila

2020

2,10

109

Stand calibrare traducătoare presiune

2020

34,45

110

Calibrator pentru manometre si traducătoare presiune portabile

2020

18,49

111

Calibrator termorezistenta si termocuple

2020

8,82

112

Cititor optic

2020

2,50

113

Aparat de sudura

2020

10,00

114

Pompa de zugrăvit

2020

9,00

115

Schela metalica (suprafața)

2020

12,00

116

Trusa PEX

2020

8,00

117

Convertizoare frecventa (2 buc)

2020

40,00

118

Aparat de aer condiționat (5buc)

2020

20,00

119

Mobilier la laborator

2020

40,00

120

Achiziția si montajul unei instalații de stocare si transvazare a acidului clorhidric

2020

70,00

121

Sursa de tensiune reglabila

2020

5,00

122

Reinoire licența software trianuale Veeam backup and replication+ Veeam One

2020

30,00

123

Reinoire licența anuala aplicarie software INTERSOFT DEVIZ PROFESIONAL

2020

5,00

124

Licențe Microsoft Windows 10 PRO

2020

15,00

125

Licențe Microsoft Office

2020

55,00

126

Reinoire licențe software trianuale VMWare vSphere

2020

50,00

127

Echipamente IT

2020

200,00

128

Autoturism 5 locuri (2 buc)

2020

80,00

129

Debitmetru apă uzată DN 150 (1 buc)

2020

5,00

r

leghohmetru digital

2020

3,00

1K-

Masa de ridicat hidraulic

2020

15,00

132

Dispozitiv de manipulat sarcini

2020

10,00

133

Debitmetru ultrasonic portabil

2020

35,00

134

Minibuldoexcavator

2020

230

135

Autobasculanta 5,5t

2020

265

136

Cameră cu termoviziune

2020

35

Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, Calea Borșului nr. 23 Cod unic de înregistrare: 31952982


otauxoiW Director Gț ing. Secula St: ? jf-a' ° V

ral

Ț Ionel


PLAN DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2020 - Propus

Surse d< finanțare ‘mii leii

Surse TMFO (faraTVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond UD (cu TVA)

0

1

2

3

4

5

1 Otal Generai________________________________________

___________31.566. "0

7267,99

....... ... ..... 7371.71

16,927.00

__________________A. Lucrări in continuare_________________

________________12.960.71

_______ _______ 0.00

7293.71

5.667.00

1

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111, PT 113. PI 116

900.00

0.00

0.00

900.00

2

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PTt execuție)

5,538.00

0.00

5.538.00

0.00

3

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă -Tancodrom (PT+Executic)

100.00

0.00

100.00

0.00

4

Extindere rețea termică de transport si montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (Execuție)

18.71

0.00

18.71

0.00

5

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu (Execuție)

144.00

0.00

144.00

0.00

6

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Avcrcscu nr. 1 și 3, (PT+execuție)

26.00

0.00

26.00

0.00

7

Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. 1A (PT + execuție)

3.00

0.00

3.00

0.00

8

Extindere rețea termica primară pe str. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei, AD Xenopol (P P execuție)

15.00

0.00

15.00

0.00

9

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT t execuție)

240.00

0.00

240.00

0.00

10

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5 (PT+execuție)

240.00

0.00

240.00

0.00

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2020 - Propus

______________Surse de fin.mtarc.imii kd______________

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond 1ID

(cu TVA)

0

1

2

3

4

5

11

Modernizare rețea termică primară in zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane (PT + Execuție)

730.00

0.00

0.00

730.00

Racord termic si punct termic ia imobilul situat pe str.

0.00

12

Uzinelor nr. 4 (PT + Execuție)

213.00

0.00

213.00

13

Realizare racord termic primar 1a imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (PT + Execuție)

73.00

0.00

73.00

0.00

14

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extindere a rețelei de transport pe str. T Vladimircscu nr. cad 203005 (PT + Execuție)

146.00

0.00

146.00

0.00

15

Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr. 43 (PT + Execuție)

97.00

0.00

97.00

0.00

16

Reabilitarea sistemului de terrnoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - El. a lll-a

1,037.00

0.00

0.00

1.037.00

17

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (PT + Execuție)

3.000.00

0.00

0.00

3,000.00

18

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă -Tancodrom - Etapa 2 (Actualizare DG + Execuție)

440.00

0.00

440.00

0.00

__________B. Lucrări noi______________________

4.080.00

2.500.00

0.00

1.580,00

1

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de terrnoficare (Actualizare DG+PT+Execuție)

1,080.00

0.00

0.00

1,080.00

2

Construire magazie de materiale si piese de schimb (PT + Execuție)

2.500.00

2,500.00

0.00

0.00

3

Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice (PT + Execuție)

500.00

0.00

0 00

500.00

C. Alte cheltuieli - Studii și proiecte

2,269.80

2,191.80

78.00

0.00

1

Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (SF)

45.00

45.00

0.00

0.00

2

Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producțiilor si consumurilor de energie electrica (SF)

30.00

30.00

0.00

0.00

3

Reabilitarea instalației tehnologice din statia de tratare chimică a apei (SF)

50.00

50.00

0.00

0.00

4

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 3 imobile (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2020 - Propus

Surse

de finanțare 1 mii leii_________________

Surse TMFO

(faraTVA)

Buget Local Oradea ...... (cu TVA)

Fond IID

(cu TVA)

0

1

2

3

4

..........5......

5

Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

6

Extindere rețea primara pe str. Branuiui (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

7

Extindere rețea termică primară pe str. Parcului si str. I.H. Rădulescu (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

8

Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Clujului nr. 106 (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

9

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Episcop luliu Hossu nr. 37 (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

10

întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)

50.00

50.00

0.00

0.00

il

Reabilitare cămine de racodare, cămine dc compensatori la rețea termică dc transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipătescu. Depoului și Izvorului (DAL1)

42.05

42.05

0.00

0.00

12

Dezafectare PT 721 si PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

20.00

20.00

0.00

0.00

13

Modernizare rețele secundare de distribuție aferente PT 913 (DAU)

12.61

12.61

0.00

0.00

14

Modernizarea PI'303 si a rețelelor termice aferente (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

15

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 100 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

16

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

17

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 117 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

18

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 121 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

19

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

20

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

21

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PI 127 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 20211 - Propus

de finanțare Im ii leii_____________

Surse T.MFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TV A)

Fond UD (cu TVA)

0

1

2

3

4

5

22

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

23

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice

12.61

12.61

0.00

0.00

aferente PI 514 (SF)

24

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

25

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PI 612 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

26

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

27

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente P I 833 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

28

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

29

Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea (SF)

200.00

200.00

0.00

0.00

30

Extindere rețea termica primara si racorduri Ia consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

31

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

32

Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului Scleuș (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

33

Extinderea rețelei termice de transport pe strada Szigligeti Ede (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

34

Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sânmartin

42.02

42.02

0.00

0.00

35

Extindere rețea termică primara în zona parcului industrial str. Ion Mihalache

14.29

14.29

0.00

0.00

36

Modernizarea sistemului de termoficare în corn.

Sânmartin (SF)

42.02

42.02

0.00

0.00

37

Racord termic primar la Spitalul Pelican

12.61

12.61

0.00

0.00

38

Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Sandor (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

39

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2020- Propus

- Surse

Surse TMFO (faraTVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond HD

(cu TVA)

0

1

2

3

4

5

40

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara pe str. Grigore Moisil si str. Romulus Guga (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

41

Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. OctavianGoga(SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

42

Extindere rețea termică de transport pe str. Sf. Apostol Andrei (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

43

Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nr 188-193 si str. J. Gutenberg nr. 6-8 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

44

Reabilitare si modernizare instalații si rețele aferente PT 702 (SF)

20.00

20.00

0.00

0.00

45

Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea Clujului si str. Alexandru Donici (SF)

25.00

25.00

0.00

0.00

46

Concurs de soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului Termoficare Oradea de pc amplasamentul Calea Borșului nr. 23 - Faza SF

200.00

200.00

0.00

0.00

47

Extindere rețea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borșului între cămin C2 si SC Mobila Alfa (reactualizare SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

48

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov (reactualizare SF)

6.72

6.72

0.00

0.00

49

Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

50

Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr. 2A (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

51

Reamenajări alei pietonaie, parcări și spații verzi și reabilitare clădiri la sediul Fermoficare Orarea, Calea Borșului nr. 23 (DALI)

100.00

100.00

0.00

0.00

52

Reactualizare SF "Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

5.00

0.00

5.00

0.00

Nr.

Crt

Denumire lucrare

Plan 2020 - Prepus

________________Surse de finanțate 1 mii leii________________

Surse TMFO

(fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond HD leu TVA)

0

1

2"

'j"

4

5

53

Reactualizare SE "Dezafectare PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

5.00

0.00

5.00

0.00

54

Reactualizare SF "Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

5.00

0.00

5.00

0.00

55

Reactualizare SF "Modernizare rețea termică primară pe sti. Aurel Lazăr si Andrei Saguna”

5.00

0.00

5.00

0.00

56

Reactualizare SF "Echilibrare hidraulica a rețelei secundare la nivel de consumator la 23 puncte termice"

3.00

0.00

3.00

0.00

57

Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății intre str. losiv Vulcan si Parcul Traian"

5.00

0.00

5.00

0.00

58

Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termica M 2 pe str. Cicero - Piața Cetatii, respectiv renunțarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice"

5.00

0.00

5.00

0.00

59

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (PT + Execuție)

1.00

1.00

0.00

0.00

60

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610 (SF)

1.00

1.00

0.00

61

Modernizare relele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (PT + Execuție)

1.00

1.00

0.00

0.00

62

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (PT t- Execuție)

1.00

1.00

0.00

0.00

63

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (PT r Execuție)

1.00

1.00

0.00

0.00

64

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (DAU)

2.50

2.50

0.00

0.00

65

Reabilitare cămine de racodare. cămine de compensatori pe str. Branului. circuit intermediar (DAU)

2.50

2.50

0.00

0.00

66

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2017

21.00

21.00

0.00

0.00

67

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2018

21.00

21.00

0.00

0.00

68

Dezafectare PT 415 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic - SF

20.00

20.00

0.00

69

Demolări construcții neutilizate situate pe platforma Calea Borșului nr.23 și aflate în domeniul public (PT)

15.00

0.00

15.00

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2020 - Propus

______________Stov. k-fuiantart Imit leii_______________

Surse TMFO (faraTVA)

Buget Loca! Oradea (cu TVA)

Fond UD

(cu TVA)

0

1

2

3

4

5

70

Realizarea punctului de racordare a viitorilor consumatori la magistrala Magistrala 7 in zona Poarta 2 CE 1

10.00

10.00

0.00

71

Bretea de legătura intre Magistrala I si Magistrala 3

25.00

25.00

0.00

72

Audil energetic complex al SACE1 Oradea pe anul 2019

100.00

100.00

0.00

73

Modernizare instalații PT 605 și a rețelelor termice aferente (SF)

15.00

15.00

0.00

74

Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz. natural. (SF)

130.00

100.00

30.00

75

Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii -Mestecănișului (SF)

15.00

15.00

0.00

76

Studiu cadastral pentru clădiri puncte termice aflate în exploatarea Termoficare Oradea

15.00

15.00

0.00

77

Bretea de legătură pe străzile Eroului Necunoscut. Păcii și Rozmarinului (SF)

15.00

15.00

0.00

78

Extindere rețea termică de transport pe str. Ceyrat - Etapa 2 (SF)

15.00

15.00

0.00

79

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului - Etapa 2 (SF)

15.00

15.00

0.00

80

Extindere rețea termică de transport în Parcul 1 Decembrie și str. Cele Trei Crișuri (SF)

15.00

15.00

0.00

81

Modernizare instalații PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)

15.00

15.00

0.00

82

Extindere rețea termică pe str. Morii (SF)

12.00

12.00

0.00

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Plan 2020 - Propus

______________Sune de Gnaolarc Imii Ici!______________

Surse TMFO

. . (fora TVA)

Buget Local Oradea (eu TVA)

Fond IID (cu I VA)

0

1

2

3

4

5

83

Extindere rețea termică de transport pe str. Sf. Apostol Andrei nr.24B (SF)

12.00

12.00

0.00

84

Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Vladimirescu (SF)

15.00

15.00

0.00

85

Reabilitare clădiri puncte termice (50 buc.XDALI)

350.00

350.00

0.00

86

Modernizare instalații PT 713 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic (SF)

15.00

15.00

0.00

87

Modernizare rețele termice aferente PI 420 (SF)

15.00

15.00

0.00

88

Modernizare instalații PT 422 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic (SF)

15.00

15.00

0.00

89

Pietonulizare zona Libertății, mun. Oradea - racordarea mini-punctelor termice la rețeaua de transport și montarea acestora (reactualizare DAU)

15.00

15.00

0.00

C. Alte cheltuieli - Dotări

12,256.19

2.576.19

0.00

9,680.00

1

înlocuire secțiune caldă ITG

9,680.00

0.00

0.00

9,680.00

2

Sistem supraveghere video

146.00

146.00

0.00

0.00

3

Minipunct termic cu acumulare, 360 kW încălzire si 400 kW apa calda de consum (3 buc)

61.00

61.00

0.00

0.00

4

Aparate de laborator chimic

177.00

177.00

0.00

0.00

5

Extindere centrala telefonica

44.00

44.00

0.00

0.00

6

Stație de încărcare electrică (1 buc. - furnizare cu montaj)

25.00

25.00

0.00

0.00

7

Achiziție active Electrocentrale Oradea SA

200.00

200.00

0.00

0.00

8

Sistem integrat de managementul întreprinderii

154.22

154.22

0.00

0.00

9

Implementarea unui sistem informațional geografic pentru rețelele de transport și distribuție energie termică

25.00

25.00

0.00

0.00

10

Sistem software pentru managementul tipăririi

64.60

64.60

0.00

0.00

11

Trusa echipamente fibra optica (sudura, testare, depanare fibra optica)

38.40

38.40

0.00

0.00

12

Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.

5.00

5.00

0.00

0.00

13

Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură

29.41

29.41

0.00

0.00

14

Echipament pentru postizolări termice

9.00

9.00

0.00

0.00

15

Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură

40.00

40.00

0.00

0.00

16

Mașina de găurit cu carotă umedă si uscată de la 50 la 110 mm

4.20

4.20

0.00

0.00

Nr.

Crt.

Denumire Intrare

Plan 2020 Propus

‘-ursv dt finanțare 1 mii lei*

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond IID (cu TVA)

0

1

2

3

4

5

17

Contor de energie termică (100 buc.)

200.00

200.00

0.00

0.00

18

Debitmetre ACC cu releu reed

40.00

40.00

0.00

0.00

19

Sursa reglabila

2.10

2.10

0.00

0.00

20

Stand calibrate traducătoare presiune

34.45

34.45

0.00

0.00

21

Calibrator pentru manomelre si traducătoare presiune portabile

18.49

18.49

0.00

0.00

22

Calibrator termorezistenta si termocuple

8.82

8.82

0.00

0.00

23

Cititor optic

2.50

2.50

0.00

0.00

24

Aparat dc sudura

10.00

10.00

0.00

0.00

25

Pompa dc zugrăvit

9.00

9.00

0.00

0.00

26

Schela metalica (suprafața)

12.00

12.00

0.00

0.00

27

Trusa PEX

8.00

8.00

0.00

0.00

28

Convertizoare frecventa (2 buc)

40.00

40.00

0.00

0.00

29

Aparat de aer condiționat (5buc)

20.00

20.00

0.00

0.00

30

Mobilier la laborator

40.00

40.00

0.00

0.00

31

Achiziția si montajul unei instalații de stocare si transvazare a acidului clorhidric

70.00

70.00

0.00

0.00

32

Sursa de tensiune reglabila

5.00

5.00

0.00

0.00

33

Reinoire licența software trianuale Veeam backup and replicat ion + Veeam One

30.00

30.00

0.00

0.00

34

Reinoire licența anuala aplicație software INTERSOFT DEVIZ PROFESIONAL ANTREPRENOR

5.00

5.00

0.00

0.00

35

Licențe Microsoft Windows 10 PRO

15.00

15.00

0.00

0.00

36

Licențe Microsoft Office

55.00

55.00

0.00

0.00

37

Reinoire licențe software trianuale VMWare vSphere

50.00

50.00

0.00

0.00

38

Echipamente 1T

200.00

200.00

0.00

0.00

39

Autoturism 5 locuri £2 buc)

80.00

80.00

0.00

0.00

40

Debitmetru apă uzată DN 150 (1 buc)

5.00

5.00

0.00

0.00

41

Meghohmetru digital

3.00

3.00

0.00

0.00

42

Masa de ridicat hidraulic

15.00

15.00

0.00

0.00

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Han 2920 - Propus

______________Surse k Onantare imii leii_______________

Surse TMFO (fara TVA)

Buget Local Oradea (cu TVA)

Fond 1ID

(cu TVA)

0

. 1

2

3

4

________5.....

43

Dispozitiv de manipulat sarcini

10.90

10.00

0.00

0.00

44

Debitmetru ulțrasonic portabil

35.00

35.00

0.00

0.00

45

M i n i bu Idoexca vator

230.00

230.00

0.00

0.00

46

Autobasculanta 5.5t

265.00

265.00

0.00

0.00

47

Cameră c.u terfflgYiâuro_________________________________

35.00

_

0.00

___im

Director Financiar Ec. Haș Nadia Ramona


Șef Biroul Investiții ing. Gireadă loan


Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, Șoseaua Borșului 23 Cod unic de înregistrare: 31952982

Anexa nr.3Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

CAP.

INDICATORI

Prevederi an 2018

%   4=3/2

Prevederi an 2019

%   7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.l+rd.2), din care:

250.579

253.801

101,29%

267.801

260.228

97,17%

1

Venituri din exploatare

250.534

253.757

101,29%

267.751

260.226

97,19%

2.

Venituri financiare

45

43

96,46%

50

2

3,38%Pagina 1 din 1


Data 2/12/2020 Oral 0:03 AM

Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, Șoseaua Borșului 23 Cod unic de înregistrare: 31952982


oMxacnx. 2


anexa 2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mll lei

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri 2020

%

%

Aprobat HCL 882/2019

Realizat preliminat

din care:

Trim.l

Trim.il

Trlm.lll

an

0

1

2

3

3a

4

5

6.a

6.b

6.c

6

7=6/5

8=5/3a

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

1

253.801

267.801

260.228

102.515

158.780

197.235

266.810

103%

103%

1

Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

253.757

267.751

260.226

102.513

158.776

197.227

266.800

103%

103%

a)

din producția vândută (R3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

180.036

200.770

192.718

77.993

116.996

146.252

195.000

101%

107%

al)

vânzarea produselor

4

180.036

53.750

52.905

21.980

32.970

41.213

54.950

104%

29%

a2)

din servicii prestate

5

0

146.500

138.994

55.600

83.400

104.250

139.000

100%

4DIV/0I

a3)

redevențe si chirii

6

0

0

35

13

26

39

50

a4)

alte venituri

7

0

520

785

400

600

750

1.000

127%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

6

200

193

80

120

150

200

104%

3140%

0

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.lO+Rd.ll). din care:

9

29.676

28.716

27.880

6.800

15.200

17.750

27.500

99%

94%

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

11.416

9.516

9.516

0

5.000

5.000

10.500

110%

83%

C2

transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare

11

18.260

19.200

18.364

6.800

10.200

12.750

17.000

93%

101%

d)

din producția de Imobilizări

12

0

0

33

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

72

0

0

0

0

n

alte venituri din exploatare (Rdl4=Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.2O+Rd.21), din care:

14

44.039

38.065

39.331

17.640

26.460

33.075

44.100

112%

89%

fl)

din amenzi șl penalități

15

258

759

775

320

480

600

800

103%

301%

n>

din vânzarea activelor șl aite operații de capital (Rd.184-Rd.19), din care:

16

0

556

565

0

- active corporale

17

0

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

f3)

din subvenții pentru Investiții

19

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

16.067

2.250

2.073

0

0%

fS)

alte venituri (bonus de cogenerare)

21

27.714

34.500

35.918

17.320

25.980

32.475

43.300

121%

2

Venituri financiare (Rd 22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

43

50

2

2

4

8

10

591%

4%

a)

din Imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

b)

din Investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

0

1

1

1

2

4

5

d)

din dobânzi

26

43

49

1

1

2

4

5

595%

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd28=Rd.29+Rd.l36+Rd,144)

28

250.184

265.893

258.038

94.213

157.862

196.622

264.598

103%

103%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.3O+Rd.78+Rd.85+Rd.ll3), din care:

29

250.115

265.693

257.843

94.109

157.706

196.427

264.338

103%

103%

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd3O=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

185.222

195.910

183.843

69.003

117.692

151.428

198.520

108%

99%

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

158.706

167.450

159.545

63.280

95.920

120.775

160.700

101%

101%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

141.320

149.000

142.169

56.400

84.600

105.750

141.000

99%

101%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

5.319

5.000

4.541

1.000

2.500

4.000

5.000

110%

85%

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

1.950

3.000

3.062

760

2.140

3.550

4.000

131%

157%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

696

800

526

240

360

450

600

114%

76%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

36

208

300

284

120

180

225

300

106%

137%

d)

cheltuieli privind energia șl apa

37

11.669

13.000

12.176

5.600

8.400

10.500

14.000

115%

104%

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

191

150

375

160

240

300

400

107%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd4O+Rd.41+Rd.44), din care:

39

6.474

13.100

8.932

4.415

9.810

11.200

13.100

147%

138%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

5.609

12.000

8.086

4.000

9.000

10.000

11.500

142%

144%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd 41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

300

300

93

40

60

75

100

108%

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

281

60

15

30

45

50

b2)

■ către operatori cu capital privat

43

12

24

20

30

38

50

0

prime de asigurare

44

565

800

753

375

750

1.125

1.500

199%

133%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=Rd46+Rd.47+Rd.49-Rd.55+Rd.61+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

20.042

15.360

15.365

1.308

11.962

19.453

24.720

161%

77%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care:

47

620

100

34

20

30

38

50

147%

bl)

cheltuieli privind consultanta juridica

48

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 49=Rd.51+Rd.53), din care:

49

38

10

12

20

30

38

50

417%

32%

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

37

5

3

12

18

23

30

1000%

8%

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

1

5

9

8

12

15

20

222%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu

54

0

0

0

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

55

0

0

0

0

0

0

0

d)

Ch. de sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd56=Rd57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

0

450

596

0

0

0

450

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical sl sanatate

57

0

0

537

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, Invatamant, social si sport, din care:

58

0

0

59

0

0

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si actlvitati

60

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

61

13

50

48

20

30

38

50

104%

371%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

10

50

13

8

12

15

20

154%

128%

- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

0

0

0

0

0

0

-interna

64

0

0

0

0

0

0

-externa

65

0

0

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și de telecomunicații

66

267

300

279

120

180

225

300

108%

104%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

254

300

239

120

180

225

300

126%

94%

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

18.839

2.200

2.344

1.000

1.500

1.875

2.500

107%

12%

11)

[cheltuieli de asigurare și pază

69

450

700

607

200

400

600

800

132%

135%

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri 2020

%

%

Aprobat HCL 882/2019

Realizat preliminat

din care:

Trim.l

Trim.il

Trim.lll

•n

0

1

2

3

3a

4

5

6.a

6.b

6.c

6

7=6/5

8=5/3a

2)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

70

40

50

37

8

15

23

30

81%

3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

50

100

39

13

25

38

50

128%

4)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

0

130

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

34

50

0

25

50

75

100

4DIV/0!

5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului 109/2011

75

0

0

0

0

0

10

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

76

0

12

5

10

15

20

0

alte cheltuieli

77

0

11.900

11.800

10.000

17.000

21.000

B C

(Rdl

teltulell cu impozite, taxe șl vărsâminte asimilate 8=Rd79+Rd.8O+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

18.982

21.379

20.176

10.812

16.218

20.273

27.030

134%

106%

a)

cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

18.296

19.164

18.235

6.250

12.500

18.750

25.000

137%

100%

c)

ch. cu taxa de licență

81

0

0

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

600

515

150

300

450

600

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

15

0

8

15

23

30

f)

cheltuieli cu alte taxe șl impozite

84

686

1.600

1.426

350

700

1.050

1.400

98%

208%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.l03+Rd.ll2), din care:

85

27.017

32.519

32.216

8.529

19.186

26.588

35.574

110%

119%

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86=Rd87+Rd.91)

86

25.632

30.837

30.617

8.065

18.258

25.196

33.717

110%

119%

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

23.695

27.865

27.745

7.514

16.358

23.542

30.715

111%

117%

a) salarii de bază

88

20.716

24.726

20.996

5.694

12.387

18.081

22.775

108%

101%

b) sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform CCM)

89

2.979

3.139

6.195

1.820

3.641

5.461

7.281

118%

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

554

0

330

0

659

C2

Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

1.937

2.972

2.872

551

1.900

1.653

3.002

105%

148%

a) cheltuieli sociale prevăzute ia art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

188

190

187

47

94

142

189

101%

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

188

190

187

47

94

142

189

101%

b) tichete de masă;

95

1.749

1.892

1.791

476

953

1.429

1.906

106%

102%

c) vouchere de vacanță;

96

0

790

787

0

798

0

798

d) ch. privind participarea salariațllor la profitul obtinut în anul precedent

97

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM

98

0

100

107

28

55

83

110

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd 99=Rd.lOO+Rd.l01+Rd.l02), din care:

99

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile safariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii sl comitete (Rdl03=Rd.l04+Rd.l07+Rd.!10+ Rd.lll), din care:

103

361

525

513

140

280

419

559

109%

142%

a) pentru directori/directorat

104

289

450

440

121

242

363

484

110%

153%

-componenta fixă

105

271

322

315

87

173

260

346

110%

116%

-componenta variabilă

106

18

128

126

35

69

104

138

110%

b) pentru consiliul de adminlstrație/conslliul de supraveghere, din care:

107

72

75

73

19

38

56

75

103%

-componenta fixă

108

72

75

73

19

38

56

75

102%

102%

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

c) pentru cenzori

110

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

1.024

1.157

1.086

324

649

973

1.297

119%

106%

0. Alte cheltuieli de exploatare (Rdll3=Rdll4+Rd.ll7+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l2O+Rd.l21), din care:

113

18.894

15.885

21.609

5.765

4.610

-1.861

3.214

15%

114%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 114=Rd.ll5+Rd.ll6), din care:

114

4.119

1.000

876

50

100

150

200

23%

21%

- către bugetul general consolidat

115

0

0

0

0

0

0

- către alți creditori

116

0

1.000

771

50

100

150

200

b)

cheltuieli privind activele imobilizate (in 2018 si 2019 - cheltuieli cu piața de energie - dezechilibre negative)

117

0

4.500

4.586

1.840

2.760

3.450

4.600

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (2018 - cheltuieli contract datorie TRANSELECTRICA)

118

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli (supracompensare)

119

0

0

0

0

0

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporale

120

15.396

15.000

15.676

3.875

7.750

11.625

15.500

99%

102%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rdl21»Rd.l22-

Rd.125) din care:

121

-622

-4.615

471

0

-6.000

-17.086

-17.086

-3627%

-76%

fl)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

122

16.016

12.000

17.086

0

0%

107%

fl.l)

-provizioane privind participarea la profit a salariațllor

123

0

0

0

0

0

0

fl.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

«)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

16.637

16.615

16.615

0

6.000

17.086

17.086

103%

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rdl26=Rd.l27+Rd.l28+Rd.l29), din care

126

16.637

16.615

16.615

0

6.000

17.086

17.086

103%

- din participarea salariațllor la profit

127

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

129

16.637

16.615

16.615

6.000

17.086

17.086

103%

100%

2

Cheltuieli financiare (Rdl30=Rd.l31+Rd,134+Rd,137), din care:

130

69

200

195

104

156

195

260

133%

281%

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

64

190

193

100

150

188

250

130%

302%

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

O

0

0

O

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

64

190

193

100

150

188

250

130%

302%

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

5

10

2

4

6

8

10

500%

36%

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (proftt/plerdere) (Rd.l-Rd.28)

138

3.616

1.908

2.190

8.301

918

613

2.212

101%

61%

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri 2020

%

%

Aprobat HCL 882/2019

Realizat preliminat

din care:

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

an

0

1

2

3

3a

4

5

6.a

6.b

6.c

6

7=6/5

8=5/3a

venituri neimpozabile

139

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

13.452

10.257

15.253

2.500

5.000

7.500

10.000

66%

113%

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

2.731

1.946

2.791

1.728

947

1.298

1.954

70%

102%

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

142

253.757

267.751

260.226

102.513

158.776

197.227

266.800

103%

103%

a)

- venituri din subvenții șl transferuri (fara subvenții de preț)

143

11.416

9.516

9.516

0

5.000

5.000

10.500

110%

83%

b)

- alte venituri care nu se Iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat

144

2.073

0

0

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd29:

145

250.115

265.693

257.843

94.109

157.706

196.427

264.338

103%

103%

a)

alte cheltuieli de exploatare care nu se Iau In calcul la determinarea rezultatului brut realizat In anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.86)

147

23.695

27.865

27.745

7.514

16.358

23.542

30.715

111%

117%

a)

.....

147.1

b)

.....

147.2

0

.....

147.3

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

547

550

548

0

0

525

96%

100%

5

Nr.medlu de salariațl

149

534

545

540

0

0

540

100%

101%

6

»)

Câștigul mediu lunar pe salariat lel/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.l47/Rdl49)/12*1000)

150

3.698

4.261

4.282

X

X

X

4.740

111%

116%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013(Rdl47-Rd92-Rd97)/Rdl49/12,1000

151

3.668

4.232

4.253

X

X

X

4.711

111%

116%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarlala, recalculat cf.OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

4.658

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd 153=Rd.2/Rd.l49)

153

475

491

482

X

X

X

494

103%

101%

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

454

474

464

475

102%

102%

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l49

155

X

X

X

Ci)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

■ cantitatea de produse finite (QPF)

157

- preț mediu (p)

158

• valoare=QPF x p

159

- pondere In venituri totale de exploatare = Rd.l57/Rd.2

160

8

Plăți restante

161

19

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

162

1.833

1.800

1.800

1.800

100%

98%

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

164

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

- de la alte entitati

167

1.833

1.800

1.800

1.800

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

8.860

0

6.462

0

0

0

10.000

11

Redistribuiri/dlstribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din care

169

0

0

0

alte rezerve

170

0

0

0

rezultatul reportat

171

0

0

0


DIRECTOR FINANCIAR

Ec.NADIA HAȘ


Operatorul economic: TERMOFICARE ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, Șoseaua Borșului 23 Cod unic de înregistrare: 31952982


Anexa 1


BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI PE ANUL 2020

mll lei

CAP.

INDICATORI

Nr. rd.

Reallzat/prellm Inat 2019

Propuneri 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

9=7/5

10=8/7

f)

1

2

a

4

5

6=5/4

7

«

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

i

260.228

266.810

103%

266.810

266.810

100%

100%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

260.226

266.800

103%

266.800

266.800

100%

100%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

9.516

10.500

110%

10.500

10.500

100%

100%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

18.364

17.000

93%

17.000

17.000

100%

100%

2

Venituri financiare

5

2

10

591%

10

10

100%

100%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

258.038

264.598

103%

264.598

264.598

100%

100%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

257.843

264.338

103%

264.338

264.338

100%

100%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

183.843

198.520

108%

198.520

198.520

100%

100%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsamlnte asimilate

10

20.176

27.030

134%

27.030

27.030

100%

100%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

32.216

35.574

110%

35.574

35.574

100%

100%

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.l3+Rd,14)

12

30.617

33.717

110%

33.717

33.717

100%

100%

CI

ch. cu salariile

13

27.745

30.715

111%

30.715

30.715

100%

100%

C2

bonusuri

14

2.872

3.002

105%

3.002

3.002

100%

100%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

513

559

109%

559

559

100%

100%

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.086

1.297

119%

1.297

1.297

100%

100%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

21.609

3.214

15%

3.214

3.214

100%

100%

2

Cheltuieli financiare

20

195

260

133%

260

260

100%

100%

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere)

22

2.190

2.212

101%

2.212

2.212

100%

100%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

2.791

1.954

70%

844

354

43%

42%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-601

258

-43%

1.369

1.858

136%

1

Rezerve legale

25

111

111

111

100%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (profit reinvestit)

26

68

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

79

0

522

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

736

1.748

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

368

874

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0%

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

368

874

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0%

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

368

874

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0%

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0%

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0%

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0%

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0%

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0%

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0%

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTipiLOR, din care:

43

16.619

31.567

190%

0

0

0%

1

Alocații de la buget

44

11.041

7.372

67%

0

0

0%

|alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

16.619

31.567

190%

0

0

0%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

548

525

96%

480

440

91%

92%

2

Nr.mediu de salariați total

49

540

540

100%

480

440

89%

92%

s—

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.282

4.740

111%

5.158

5.627

109%

109%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4.253

4.711

111%

5.158

5.627

109%

109%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

482

494

103%

556

606

113%

109%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0

0

0

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

54

992

992

100%

992

992

100%

100%

9

Plăți restante

55

0

0

0

0

10

Creanțe restante

56

1.800

1.800

100%

1.800

1.800

DIRECTOR GENERAL Ing. STĂNELeo


DIRECTOR FINANCIAR Ec.NADIA HAȘ