Hotărârea nr. 135/2020

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. pe anul 2020

ROMANIA                                                                                                                           

JUDETUL BIHOR                                                                                                              

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                                                          

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public S.A.

pe anul 2020

 

                    Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.  177575 din 12.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 177580/12.02.2020 întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor acestuia, pentru societatea Administraţia Domeniului Public S.A. pe anul 2020,

                    Având în vedere adresa nr. 1610 din 12.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 177302 din 12.02.2020

           În temeiul:

·         Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

·         Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

·         Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

·         Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată,

 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2), lit. a) şi b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea, conform anexei nr. 1.

       Art. 2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

                Art. 3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare al veniturilor totale la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

                Art. 4. Se aprobă  anexa nr. 4 şi nr. 4.1 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2020 la  societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

        Art. 5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2020 la societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

        Art. 6. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor  societăţii Administrația Domeniului Public SA Oradea să voteze pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a anexelor aferente, conform articolelor 1 - 5.

        Art. 7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.

        Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Tehnică

·         Administrația Domeniului Public SA Oradea

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 135

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de  voturi „pentru”, 9 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

MUNICIPIUL ORADEA

SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.S

CUI 7997507


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2019

an curent 2020

an 2021

an 2022

Realizat/Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut +/-

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

0

2

Alte măsuri

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct.

11

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.I

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Creșterea cheltuielilor cu salariile și contribuțiile obligatorii

anual

X

X

-1853

2

Ocuparea posturilor vacante

anual

X

X

-1786

3

Scăderea veniturilor financiare

trim.ll

X

X

-223

4

Scăderea numărului de clienți datorită condițiilor meteorologice instabile

anual

-1264

5

Scăderea veniturilor din exploatare datorită lucrărilor de modernizare a Pieței Cetate

anual

X

X

-3543

6

îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare-reparații curente

anual

X

X

-1243

0

7

Creșterea consumurilor de utilități Ș^£TAT£ prețului acestora

X

X

-467

0

8

Creșterea prețurilor pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor

A anuajQ;

X

X

-1350

TOTAL Pct.llț f\^

X

X

-10465

Pct.

111

TOTAL GENERAL Pct.l+l\ț%

_

+16011

0

-10465

0

ECONOMIC

DI,

AL

I)

Ioana MOCAN

MUNICIPIUL ORADEA


SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

CUI 7997507

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr.rd

Real/Prel an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

2020/2019

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

47780

87050

182%

59713

48236

69%

81%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

47098

86591

184%

59553

48031

69%

81%

a

subvenții, el', preved.legale în vigoare

3

0

0

0

0

0%

0%

b

transferuri, cf. preved.legale în vigoare

4

->

Venituri financiare

5

682

459

67%

160

205

35%

128%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.2I)

6

31769

81504

257%

59461

43670

73%

73%

1

Cheltuieli din exploatare, din care:

7

31754

81482

257%

59441

43648

73%

73%

A

Cheltuieli cu bunuri și servicii

8

12458

14170

114%

14501

15105

102%

104%

B

Cheltuieli cu impozite, (axe și vărsăminte asimilate

9

5075

5201

102%

5420

5535

104%

102%

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

10

1288.3

16522

128%

20589

21557

125%

105%

CO

ch. de natură salariată (Rd. 13 > Rd. 14)

II

11974

15245

127%

19148

20050

126%

105%

CI

ch. cu salariile

12

10313

12756

124%

16133

16849

126%

104%

C2

bonusuri

13

1661

2489

150%

3015

3201

121%

106%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

14

80

HO

124

138%

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

14

30

0

0%

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

456

623

137%

675

702

108%

104%

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

439

574

131%

656

681

114%

104%

D

alte cheltuieli de exploatare

18

1338

45589

3407%

18931

1451

42%

8%

2

Cheltuieli financiare

19

15

22

147%

20

22

91%

110%

III

REZULTA I UL BRUT (proflt/pierdere)

20

16011

5546

35%

252

4566

0%

-1812%

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2604

935

36%

160

796

0%

0%

2

IMPOZIT PE PROITI AMANAT

22

3

V EMU Rl DIN IMPOZI I PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZI 11 1. SPE( II IC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

26

13407

4611

34%

92

3770

0%

-4098%

1

Rezerve legale

27

0

-)

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele co finanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29.30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.31)>=0) Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință Min. 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local. în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar dc stat, din care:

dividende cuvenite bugetului dc stat dividende cuvenite bugetului local dividende cuvenite altor acționari Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

VENITURI DIN FONDURI El ROPENE


31
34

35

36

37


38

39


13407


46116704


2306


6704


2306


6703


2305b)


d)


e)


CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: cheltuieli materiale cheltuieli salariate

cheltuieli prixind prestările dc servicii cheltuieli cu reclamă și publicitate alte cheltuieli


40

41

42

43


44


45IX


SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:_________

Alocații de la buget ♦alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII


46

47


48

49


8

io


DATE DE FUNDAMENTARE


Nr.de personal prognozat la finele anului Nr.mediu de salariați total

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform legii anuale a bugetului de stal Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/49)_________________________________

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

Cheltuieli totale la IQOO lei venituri totale (Rd.( Plăți


50

51


52
-4098%


377


-2%


-4189%


34%


46


1885


0%
-4098%


-4098%16528 932,00


932,00

16528


237

233


4283


33632,00

150,00


150,00 33632,00


203° <>10424

0


10424

0


31%

0%


203%


0

1042410424


0%

31%


285

280


4537


120%

120%


106%


365

305


380

327


128%

109%


5232


5110


115%100%


0%

100%


104%

107%


98%3974


4121


104%


4408


4294


107%


97%


54


55


56


202


309
195


147


63%


75%57

58

59


665

301


936

0

405DIR1 pU

l\a ii


135%


996

0

468106%483


116%


103%


AOMIC


MUNICIPIUL ORADEA

SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

CUI 7997507

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2020                                                     Z**

\Anexa nr.4

INDICATORI

finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

18.049,61

16.528,16

33.632,00

10.424,00

10.424,00

1

Surse proprii, din care

5.885,61

5.296,16

3.576,00

0,00

0,00

a. amortizare

400,00

261.00

1.095.00

0.00

0,00

b. profit

0.00

0.00

2.481,00

0,00

0,00

2

Alocații de la buget

932,00

0,00

150,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

17.300,00

0,00

0,00

a. interne

17.300.00

b. externe

4

Alte surse, din care:

11.232,00

11.232,00

12.606,00

10.424,00

10.424,00

11.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

18.049,61

16.528,16

33.632,00

10.424,00

10.424,00

1.

Investiții în curs, din care:

16.157,61

16.157,61

12.606,00

10.424,00

10.424,00

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT

16.157,61

16.157,61

12.606,00

10.424,00

10.424,00

1. Parking subteran str Independenței, Oradea

2020

16.157,61

16.157,61

12.606.00

10.424,00

10.424,00

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.

Investiții noi, din care:

460,00

370,55

17.800,00

0,00

0,00

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al L AT

460,00

370,55

17.800,00

0,00

0,00

1 .Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu

2021

460.00

370,55

500,00

2.Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea

2020

300,00

304,42

17.300,00

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

1.432,00

0,00

2.821,00

0,00

0,00

a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT

1.432,00

0,00

2.821,00

0,00

0,00

1.Modernizare Ștrand loșia Nord

2020

932,00

150,00

2.Branșament electric parcare subterană Independenței

2020

500,00

120,00

4.Branșament apă canal Piața 100 Oradea

2020

10,00

10,00

5.Modernizare parcaje Piața 100 Oradea

2020

760,00

760,00

6.Sistem supraveghere video Piața 100

2020

0,00

80,00

7.Acoperire canal ANIF în Piața 100 Oradea

2020

1.701,00

1.701,00

c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al LAT

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0,00

0,00

405,00

0,00

0,00

1.Sistem control acces în Cimitirul Municipal, buc.l

2020

46.00

2.Sistem control acces în Piața 100, buc.2

2020

90,00

3.Aspirator automat bazine Aquapark Nymphaea. buc. 1

2020

6,00

4.Stație de încărcare pentru mașini electrice, buc.2

2020

40,00

5.Tractor Cimitirul Municipal buc.l

2020

77.00

6.Autovehicul transport persoane buc.l

2020

97.00

7.Cameră termoviziune Aquapark Nymphaea buc.l

2020

6,00

8.Sistem tipărire cârduri buc.l

2020

25,00

9.Pompă recirculare Aquapark Nymphaea buc.l

2020

5,00

10.Schimbător căldură 50 plăci Aquapark Nymphaea buc.l

2020

8.00

11 .Ciocan demolator SDS buc. 1

2020

5,00

5

Rambursări de rate aferșwț^c^&feto^p^ntru investiții, din care:

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

a. Interne            /ZV \\      Q)\

b. Externe             / o               x <5, \

MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICA

COMPARTIMENT PLANIFICARE INVESTIȚII

NR:..............................................

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

CU FINANȚARE PARȚIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

BENEFICIAR SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Denumirea obiectivului

Valoarea inițiala

Valoare totala actualizata

Realizan cumulate la

31 12 2019

Ramas de executat

Prevederi

2020

Total din care

Fmantate din:

Total alocații bugetare

din care

Capacitati

Termen

PIF

surse proprii

credite bancare interne

credite externe

alte surse constit potrivit legii

de la bugetul local

pe seama transf de la bug stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

11

12

13

14

15

TOTAL GENERAL

84.308,46

62.811,79

84.308,46

62.145,18

16.832,58

15.922,28

63.468,88

46.222,94

33.632,00

28.106,00

3.576,00

17.300,00

12.606,00

150,00

0,00

150,00 0,00

-

Cap.70.02 Locuințe servicii si dez publica

84 308,46

62.811,79

84.308,46

62.145,18

16.832,58

15.922,28

63.468,88

46 222,94

33.632,00

28.106,00

3.576.00

150,00 0,00

150,00 0,00

-

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

43.200,94

33.307,70

43.200,94

31.302,93

16.157,61

15.922,28

27.043,33

15.380,69

12.606,00

12.606,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1 Parkmg subteran str Independentei Oradea

43 200.94

33 307.70

43 200.94

31 302.93

16 157 61

15 922,28

27 043,33

15 380,69

12 606 00

-

-

12 606.00

12 606,00

-

2020

12 606.00

B. LUCRĂRI NOI

37.100,52

29.504,09

37.100,52

30.842,25

674,97

36.425,55

30.842,25

17.800,00

15.500,00

-

-

-

0,00

0,00

-

1 Construire clădire parcaje multietajate. zona străzilor Academiei-George Baritiu

18 227,79

14 311,74

18 227.79

15 371 44

370,55

17 857.24

15 371,44

500.00

500,00

-

-

2021

2 Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brasovului-Oradea

18 872.73

15 192.35

18 872.73

15 470 81

304 42

18 568 31

15 470.81

17 300,00

15 500.00

17 300 00

15 500,00

-

-

2020

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.007,00

4.007,00

-

3.226,00

3.076,00

150,00

150,00

-

1 Modernizare Ștrand losia Nord S F

932,00

932 00

-

150,00

-

150,00

150.00

-

2020

2 Branșament electric parcare subterana str Independentei

120,00

120.00

-

120,00

120.00

-

-

-

2020

3 Branșament apa canal Piața 100 Oradea

10 00

1000

-

10.00

10 00

-

-

2020

4 Modernizare parcaje Piața 100 Oradea

760.00

760 00

-

760,00

760 00

-

-

2020

5 Sistem supraveghere video Piața 100

80,00

80,00

-

80.00

80.00

-

-

-

-

2020

6 Acoperire canal ANIF in Piața 100 Oradea

1 701,00

1 701,00

-

1 701,00

1 701.00

-

-

-

2020

7 Sistem control acces in cimitir buc 1

46.00

46,00

-

46,00

46,00

-

-

-

2020

8 Sistem control acces Piața 100 buc 2

90,00

90.00

-

90,00

90.00

-

-

-

-

2020

9 Aspirator automat bazine Aquapark Nymphea buc 1

6,00

6 00

-

600

6,00

-

-

2020

10 Statie de încărcare pentru mașini electrice buc 2 (Piața Rogerius si Aquapark Nymphea)

40.00

40.00

40,00

40.00

-

-

2020

11 Tractor cimitir buc 1

77 00

77,00

-

77 00

77,00

-

-

2020

12 Autovehicol transport persoane buc 1

97.00

97.00

97.00

97.00

-

-

2020

13 Camera termoviziune Testo 865 Aquapark buc 1

600

600

-

6.00

6.00

-

-

2020

Qictorn finoriro r'orrit ir«

25,00

25 00

-

25,00

25 00

-

-

2020

MUNICIPIUL ORADEA

SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA


Oradea, Str. Gh. Dinia, nr.5

CUI 7997507

Gradul de realizare a veniturilor totale


mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2018

O/ /o

Prevederi an 2019

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:

40.856

45.282

111%

43.072

47.780

111%

1

Venituri din exploatare

39.721

44.121

111%

42.414

47.098

111%

2

Venituri financiare y'

1.135

1.161

102%

658

682

104%

r\se diminuează cu sumele primite de la bugetul de stat

*veniturile totale si v/niturile din explp / <?      .o®

DIRECTOR ECONOMIC

iAN

MUNICIPIUL ORADEA


SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

CUI 7997507

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr.rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care:

7-6d/5

8=5/3 a

cf. HG/ Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Trim. 1

Trim. 11

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

1.

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

45.282

0

^43.072

' 47.780

6.389

12.793

23.707

87.050

182%

106%

1

Venituri totale din exploatare

2

44.121

c42.414

47.098

6.344

12.687

23.260

86.591

184%

107%

a

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

30.436

33.860

37.905

5.048

10.096

18.509

33.653

89%

125%

al

din vânzarea produselor

4

0

0

0

a2

din servicii prestate

5

18.218

21.795

23.887

3.386

6.772

12.415

22.573

94%

131%

a3

din redevențe și chirii

6

7.595

7.050

8.077

877

1.754

3.215

5.845

72%

106%

a4

alte venituri

7

4.623

5.015

5.941

785

1.571

2.879

5.235

88%

129%

b

din vânzarea mărfurilor

8

7.627

8.340

8.929

1.268

2.535

4.648

8.451

95%

117%

c

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd. 10+Rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

1 1

d

din producția de imobilizări

12

39

e

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

4

—i----------

f

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

6.015

214

264

28

56

103

44.487

16851%

4%

fl

venituri din amenzi și penalități

15

145

138

162

15

31

56

102

63%

112%

f2

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l7+Rd.l 8). din care:

16

5.802

0

0

0

0

0

44.300

0%

active corporale

17

5.802

44.300

0%

active necorporale

18

0

0

13

din subvenții pentru investiții

19

0

0

f4

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

f5

alte venituri

21

68

76

102

13

26

47

85

83%

150%

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1.161

658

682

45

106

447

' 459

67%

59%

a

din imobilizări financiare

23

855

305

305

0

0

250

155

51%

36%

b

din investiții financiare

24

c

din diferențe de curs

25

2

3

3

1

33%

150%

d

din dobânzi

26

174

342

366

45

105

195

300

82%

210%

e

alte venituri financiare

27

130

8

8

0

1

2

3

38%

6%

11.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd. 136+Rd.l44)

28

32.840

0

37.817

31.769

11.251

22.662

30.043

81.504

257%

97%

I

Cheltuieli de exploatare

(Rd.3 l+Rd.79+Rd.86+Rd. 120), din care:

29

32.830

37.797

31.754

1 1.245

22.649

30.026

81.482

257%

97%

A

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

30

1 1.872

14.306

12.458

4.251

8.502

11.336

14.170

114%

105%

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)

31

9.468

10.936

9.398

3.171

6.341

8.455

10.569

1 12%

99%

a

cheltuieli cu materiile prime

32

4

0

3

6

8

10

0%

b

cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

33

2.282

2.365

1.923

664

1.328

1.770

2.213

115%

84%

bl. cheltuieli cu piesele de schimb

34

59

1 10

95

32

63

84

105

1 1 1%

161%

b2. cheltuieli cu combustibilii

35

150

180

156

54

108

144

180

1 15%

104%

c

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

677

434

309

107

214

285

356

115%

46%

d

cheltuieli privind energia și apa

37

3.933

5.050

4.672

1.542

3.083

4.11 1

5.H9

1 10%

119%

e

cheltuieli privind mărfurile

38

2.572

3.087

2.494

855

1.711

2.281

2.851

1 14%

97%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 +Rd.42+Rd.45), din care:

39

316

340

274

100

200

266

333

122%

87%

a

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

264

225

175

65

131

174

218

125%

66%

b

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:

41

2

5

2

2

3

4

5

250%

100%

bl. către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

b2. către operatori cu capital privat

43

2

5

2

2

3

4

5

250%

100%

c

prime de asigurare

44

50

110

97

33

66

88

110

1 13%

194%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48 +Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd ,68+Rd.69+Rd.78), din care:

45

2.088

3.030

2.786

980

1.961

2.614

3.268

117%

133%

a

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

b

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

0

0

0

0

0

bl. cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

0

0

0

0

c

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.5 l+Rd.53). din care:

49

110

151

126

48

96

128

160

127%

115%

c 1. cheltuieli de protocol, din care:

50

72

91

74

29

57

76

95

128%

103%

*tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

c2. cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

38

60

52

20

39

52

65

125%

137%

*tichete cadou pt cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

*tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii

54

0

0

0

*cheltuieli de promovare a produselor

55

0

0

0

0

0

d

Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

56

155

362

295

120

240

320

400

136%

190%

dl. ch. în domeniul medical și sănătate

57

230

230

60

120

160

200

87%

d2. ch. de sponsorizare în domeniile educație, invatamant. social și sport, din

care:

58

155

132

65

60

120

160

200

308%

42%

d3.     -pentru cluburile sportive

59

90

0

0

0

d4. ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

0

0

0

0

e

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

1

77

71

26

51

68

85

120%

7100%

f

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

49

70

36

17

33

44

55

153%

73%

*cheltuieli cu diurna (Rd.65-rRd.66), din care:

63

10

20

9

7

1 1

15

20

222%

90%

#intemă

64

1

1

1

1

0

0

1

100%

100%

#extemă

65

9

19

8

6

1 1

15

19

238%

89%

O

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

97

135

115

39

79

105

131

114%

119%

h

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

51

70

60

21

42

56

70

117%

118%

i

alte cheltuieli cu serviciile asigurate de terți, din care:

68

1.625

2.155

2.075

707

1.413

1.884

2.355

1 13%

128%

il. cheltuieli de asigurare și pază

69

223

550

480

165

330

440

550

115%

215%

i2. cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

28

70

55

21

42

56

70

127%

196%

i3. cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0

20

10

6

12

16

20

200%

i4. cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

10

4

3

6

8

10

250%

*aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

i5. cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

i6. cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011

75

0

0

0

0

i7. cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

10

30

20

6

12

16

20

100%

200%

j

alte cheltuieli

77

10

8

4

7

10

12

150%

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.8l+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd

.85). din care:

78

1.920

5.400

5.075

1.881

3.121

4.321

5.201

102%

264%

a

ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

b

ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

80

468

3.700

3.578

1.080

2.160

2.880

3.600

101%

765%

c

ch cu taxa de licență

81

0

0

0

d

ch cu taxa de autorizare

82

0

0

0

0

e

ch cu taxa de mediu

83

0

0

0

0

f

ch cu alte impozite și taxe

84

1.452

1.700

1.497

801

961

1.441

1.601

107%

103%

C

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)

85

11.242

16.519

12.883

4.657

10.113

13.218

16.522

128%

115%

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

86

10.298

15.196

11.974

4.274

9.347

12.196

15.245

127%

116%

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

87

8.911

12.912

10.313

3.827

7.654

10.205

12.756

124%

116%

a

salarii de bază

88

7.881

11.202

9.272

3.408

6.815

9.087

11.359

123%

118%

b

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (Cf. CCM)

89

1.030

1.710

1.041

419

838

1.118

1.397

134%

101%

c

alte bonificații (Cf. CCM)

90

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

91

1.387

2.284

1.661

447

1.693

1.991

2.489

150%

120%

a

cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din L227/20I5 privind Codul Fiscal, din care:

92

150

350

231

120

240

320

400

173%

154%

*tichete de creșă. cf L193/2006

93

0

0

0

*tichete cadou pl cheltuieli sociale potrivit LI93/2006

94

0

0

0

b

tichete de masă

95

828

1.134

798

327

653

871

1.089

136%

96%

c

tichete de vacanță

96

0

0

0

d

ch privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

409

800

632

0

800

800

1.000

158%

155%

e

alte cheltuieli conform CCM

98

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd,10BRd.l02+Rd.l03), din care:

99

84

100

14

24

48

64

80

571%

17%

a

ch cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

18

30

14

9

18

24

30

214%

78%

b

ch cu salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

66

70

0

15

30

40

50

0%

c

ch de natură salarială aferente restruscturării. privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd. 1 1 1+Rd.l 12), din care:

103

466

625

456

187

374

498

623

137%

98%

a

pentru d i rectori/d irectorat

104

370

524

370

157

313

418

522

141%

100%

componentă fixă

105

277

401

267

117

233

311

389

146%

96%

componentă variabilă

106

93

123

103

40

80

106

133

129%

111%

b

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

107

96

101

86

30

61

81

101

117%

90%

componentă fixă

108

96

101

86

30

61

81

101

117%

90%

componentă variabilă

109

0

0

0

c

pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

0

d

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

11 1

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

1 12

394

598

439

172

344

459

574

131%

111%


D

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l 15+Rd.l I8+Rd.l 19+Rd,120+Rd. 1

21+Rd.l22), din care:

1 13

7.796

1.572

1.338

457

913

1.151

45.589

3407%

17%

a

ch cu majorări și penalități (Rd.l 16+Rd.l 17), din care:

114

16

6

6

3

7

9

11

183%

38%

*către bugetul general consolidat

115

15

5

5

3

6

8

10

200%

33%

*către alți creditori

116

1

1

1

0

1

1

1

100%

100%

b

ch privind activele imobilizate

117

6.330

100

12

100

200

200

44.300

369167%

0%

c

ch aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

d

alte cheltuieli

119

19

86

39

25

50

66

83

213%

205%

e

ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

768

1.000

961

329

657

876

1.095

114%

125%

f

ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd. 126), din care:

121

663

380

320

0

0

0

100

31%

48%

fl. ch privind ajustările și provizioanele

122

1.100

1.200

1.100

0

0

0

1.200

109%

100%

fl.l provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

1.000

1.100

1.000

0

0

0

1.100

110%

100%

fl .2 provizioane privind contractul de mandat

124

0

0

0

f2. venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

437

820

780

0

0

0

1.100

141%

178%

*12.1 din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:

126

437

820

780

0

0

0

1.100

141%

178%

*din participarea salariaților la profit

127

400

680

680

0

0

0

1.000

147%

170%

*din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

37

140

100

0

0

0

100

100%

270%

*venituri din alte provizioane

129

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

(Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:

130

10

20

15

7

13

18

22

147%

150%

a

ch privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:

131

0

0

0

0

0

0

al. aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0


a2. aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

b

ch din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:

134

10

12

7

4

7

10

12

171%

70%

bl. aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

b2. aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

10

12

7

4

7

10

12

171%

70%

c

alte cheltuieli financiare

137

8

8

3

6

8

10

125%

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

138

12.442

c/5.255

16.011

-4.862

-9.869

-6.336

5.546

35%

129%

*venituri neimpozabile

139

400

985

985

1.155

1 17%

246%

*cheltuieli nedeductibile fiscal

140

2.200

2.000

1.300

1.450

1 12%

59%

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

141

1.200

. 2.200

^2.604

uZ 935

36%

217%

V.

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:

142

44.121

42.414

47.098

6.344

12.687

23.260

86.591

184%

107%

a

venituri din subvenții și transferuri

143

0

0

0

0

0

b

alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii conform legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29

145

32.830

0

37.797

31.754

11.245

22.649

30.026

81.482

257%

97%

a

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:

147

10.298

0

15.196

1 1.974

4.274

9.347

12.196

15.245

127%

116%

indexarea salariilor cu rata inflației cf. CCM

147a

335

0

948

posturi vacante

147b

2.523

2.153

1.786

4

Nr.de personal prognozat la finele anului

148

239

275

237

251

267

275

285

120%

99%

5

Nr.mediu de salariați

149

245

255

233

247

263

270

280

120%

95%

6

a

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l47/Rd.l47)/12*1000

150

3.503

4.966

4.283

1.442

2.962

3.764

4.537

106%

122%

b

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OUG 26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.l49/l2*1000

151

3.313

4.590

3.974

1.401

2.632

3.419

4.121

104%

120%

c

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială reclaculat conform legii anuale a bugetului de stat

152

3.389

4.142

3.513

1.442

2.962

3.764

3.724

106%

104%

7

a

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)

154

180

166

202

26

48

86

309

153%

112%

b

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat

155

180

166

202

105

105

105

309

153%

112%

c

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153

156

0

0

cl

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

157

*cantitatea de produse finite (QPF)

158

*preț mediu

159

*valoare=QPFxp

160

*pondere în venituri totale de exploatare=Rd. 159/Rd.2

161

0

0

0

0

0

9

Plăți restante

162

10

Creanțe restante, din care:

163

316

425

301

351

375

383

405

135%

95%

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

164

de la operatori cu capital privat

165

316

425

301

351

375

383

405

135%

95%

de la bugetul de stat

166

de la bugetul local

167

de la alte entități

168

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

169

II

Redistribuiri totale cf OUG nr. 29/2017, din:

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte rezerve

171

rezultatul reportat

172


DIRECTOR ECONOMIC