Hotărârea nr. 134/2020

privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 100.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru achiziționarea și montarea pe domeniul public al Municipiului Oradea a unor platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile

ROMÂNIA                                                                                                     

JUDEŢUL BIHOR                                                                                         

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

 privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 100.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru  achiziționarea și montarea pe domeniul public al Municipiului Oradea a unor platforme modulare închise  pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile    

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 178953/13.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 178968 din data de 13.02.2020 întocmit de Direcția  Economică – Serviciul Evidentă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea: aprobarea utilizării unei sume de maxim 100.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru  achiziționarea și montarea pe domeniul public al Municipiului Oradea a unor platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

 

Având în vedere cele prezentate mai sus şi în conformitate cu următoarele prevederi:

-               HCL nr. 568/2017 privind instituirea cotei de dezvoltare pentru realizarea de investitii in sistemul de salubritate în vederea reducerii cantităţii de deşeuri menajere generate de persoanele fizice si  depozitate definitiv la depozitul ecologic
-               Art. 28, alin. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor
-               Art. 43, alin 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

 

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local

                În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

               Art. 1. Se aprobă utilizarea unei sume de maxim 100.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin H.C.L. nr. 568/2017 necesară pentru  achiziționarea și montarea pe domeniul public al Municipiului Oradea a unor platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

                Art. 2. Achiziția  celor menționate la art. 1 se va realiza de către Municipiul Oradea urmând ca plata să se realizeze de către Societatea RER VEST SA din cota de dezvoltare instituită conform 568/2017.

                 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică și RER VEST SA.

                Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:    

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Tehnică

·         Direcția Economică

·         RER VEST SA

   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 134

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de   voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila