Hotărârea nr. 133/2020

pentru aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2018

ROMÂNIA                                                                                             

JUDEŢUL BIHOR                                                                             

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                                                      

CONSILIUL LOCAL                                                     

                           

                                                        

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2018

 

 

             Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 24882/27.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 24889 din data de 27.01.2020 întocmit de Direcţia Economică - Serviciu Evidenţă Active - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2018     

        Având în vedere:

·         art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în care se stipulează obligativitatea instituţiilor publice de a efectua inventarierea generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute  cel puţin o dată pe an.

·         Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

·         Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 278259/29.07.2019 încheiat cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public şi privat al Municipiului Oradea pe anul 2018

·         art. 122 din din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ a administraţiei publice locale republicată potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor”.

 

                  Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                  În conformitate cu art. 129 alin. (2),  lit c), alin.(11) şi art. 139 alin.  (3) lit. g)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ş t e :

 

                Art.1. Se aprobă raportul  privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2018  conform anexei la prezenta hotărâre.

 

                Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Oradea şi Direcţia Economică.

 

                Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului Judetului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Directia Economica

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 133

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                              Anexa HCL 133/20202

PRIMAR

 

 

RAPORT

PRIVIND GESTIONAREA  PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2018

 

 

            În conformitate cu prevederile:

 • art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 • art. 122 din din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ a administraţiei publice locale republicată toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.

În acest sens, prin Dispoziţia Primarului nr. 2222/2018 modificat ulterior prin Dispoziţia Primarului nr.1635/2019 s-au stabilit componenţa comisiei centrale şi ale subcomisiilor de inventariere pentru toate elementele patrimoniale, precum şi proceduri detaliate privind activitatea de inventariere specifice pentru subcomisiile de inventariere, luându-se ca dată de referinţă, data de 30 noiembrie 2018, cu excepţia disponibilităţilor băneşti (lei şi valută) aflate în conturi la bănci, la unităţile Trezoreriei Statului şi în casieria unităţii pentru care data de referinţă este 28 decembrie a anului.

Activitatea de inventariere  s-a desfăşurat în perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019 bunurile fiind evidenţiate pe tip de proprietate (publică sau privată), gestiuni şi locuri de folosinţă. Rezultatele inventarierii și propunerile comisiilor de inventariere au fost centralizate în procesul verbal de inventariere nr. 278259/29.07.2019.

Bunurile aflate în patrimoniul Municipului Oradea, date în administrare, concesionate sau închiriate instituţiilor publice, societăţilor comerciale potrivit legii, s-au inventariat şi s-au înscris în liste de inventariere distincte în cadrul acestor unităţi.

 

Bunurile inventariate sunt evidenţiate în gestiunea municipiului pe următoarele locuri de folosinţă:

 

 1. bunuri din patrimoniul municipiului date în concesiune/administrare

 

o  societatea Oradea Transport Local SA- domeniu public concesionat pentru  prestarea serviciului de transport public local şi cuprinde linii de tramvai, staţii de aşteptare tramvai şi autobuz, clădiri, echipamente tehnologice

o  societatea Administratia Domeniului Public SA- domeniu public și privat concesionat constând în clădiri, terenuri și construcții aferente pieţelor publice, ştrandurilor, grădinii zoologice, cimitirului municipal și gestionării serviciului de gestionare a câinilor

o  societatea Termoficare Oradea SA- domeniu public și privat concesionat pentru prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat

o  societatea Luxten Lighting Co. SA- domeniu public concesionat pentru prestarea serviciului de iluminat public  care cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al municipiului

o  societatea Compania de Apă Oradea SA- domeniu public concesionat pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă, canalizare şi de epurare a apelor uzate, şi cuprinde clădiri staţie pompare, branşamente apă, staţii hidrofor, aparate şi instalaţii de lucru

o  Poliţia Municipiului Oradea- domeniu privat dat în folosinţă gratuită şi constănd în constrictii si teren

o  Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA- domeniu public si privat constând în terenuri şi posturi de  transformare energie electrică dat în administrare acesteia având destinaţia de parc industrial

o  societatea RER VEST SA, societatea Adenandra SRL, societatea Kaluna SRL- domeniul public (WC publice) dat in concesiune

o  SMURD- domeniu privat constând în ambulanţă de tip C dată în folosinţă gratuită

o  Spitale- domeniu public şi privat dat în administrare acestora: clădiri unde își desfășoară activitatea, aparatură medicală

o  Fundația de Protejare a monumentelor Istorice- bunuri ce se găsesc în Turnul Primăriei și administrate de fundație

o  Inspectoratul de Urgență Crișana- domeniu privat constând în detectoare gaze, semnalizator radiaţii nucleare, barca pneumatică date în folosinţă acestuia

o  Unitati de invatamant  domeniu public constând în terenuri şi constructii

o  alte entități- cărora li s-au predat proiecte finanțate din fonduri nerambursabile primite de la Uniunea Europeană

 

 1. bunuri din patrimoniul municipiului administrate de către acesta

 

 • Gospodăria Comunală- bunuri din domeniul public şi privat: parcuri, aparate de joacă, străzi, poduri, statui, monumente, semne de circulaţie, sisteme de semaforizare, proiecte
 • Proiecte- bunuri din domeniul public şi privat obţinute din fonduri nerambursabile primite de la Uniunea Europeană
 • Primăria Municipiului Oradea- bunuri din domeniul public şi privat: clădiri, calculatoare, licenţe, programe calculator, mobilier, aparatura birotică, bunuri care se găsesc în incinta instituției
 • Apărare Civilă- bunuri din domeniul public şi privat necesare pentru protecţia valorilor umane şi materiale: adăposturi ALA, sirene electrice, radioreceptoare, detectoare de gaze
 • Asociaţii de proprietari- bunuri din domeniul privat constând în calculatoare date în folosinţă gratuită asociaţiilor de proprietari
 • Casa de Cultură- domeniu public și privat constând în clădiri Casa de Cultură Oradea şi Podgoria, Complexul Cultural Băile Felix , aparatură electronică
 • Direcția Poliția Locală – birouri ,camere video de supraveghere,etc.
 • Directia Patrimoniu Imobiliar domeniul public si privat administrat de catre PMO: cladiri, terenuri, spaţii comerciale, locuinte, parcari, baze sportive

 

Bunurile din patrimoniul public şi privat al Municipiului Oradea sunt structurate pe tipuri de proprietate astfel:

 

Domeniul public al Municipiului Oradea administrat de către acesta

2.976.394.818,81 lei

Domeniul public al Municipiului Oradea dat în concesiune/administrare

1.257.831.234,76lei

Total domeniu public

4.234.226.053,57 lei

Domeniul privat al Municipiului Oradea administrat de către acesta

273..063.254,82 lei

Domeniul privat al Municipiului Oradea dat în concesiune/administrare

72.008.975,08 lei

Total domeniu privat

345.072.229,90 lei

 

 

A. Activele fixe din domeniul public al Municipiului Oradea

 

În domeniul public al Municipiului Oradea sunt înscrise bunurile care prin natura lor sunt de uz sau de interes public prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Oradea este însuşit prin HCL nr. 237/1999, cu modificări şi completări ulterioare şi atestat prin HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor.-anexa nr. 2 precum și HCL nr. 743/2019, 930/2019, 1044/2019 și 1045/2019 privind atestarea domeniului public al Municipiului Oradea, judetul Bihor (ca urmare a modificării procedurii de atestare a bunurilor la inventarul domeniului public al Municipiului Oradea).

 

Domeniul public al municipiului Oradea administrat de către acesta

 

                                                                                                                                     lei

Nr. crt.

Loc de folosinţă

Teren si Amenajari teren

Cont 211

Construcţii

Cont 212

Instalatii tehnice, mijloace de transport

Cont 213

 

Aparatura birotică, mobilier

Cont 214

TOTAL

1

 

Directia Patrimoniu Imobiliar

452.321.046,12

266.931.210,39

 

 

3.061.381,74

 

 

431.100

722.744.738,25

2

Gospodărie Comunală

642.500.429,47

756.966.625,73

14.743.284,41

2.276.933,58

1.416.487.273,19

3

Primăria  Oradea

 

0

 

56.682.631,61

0

0

56.682.631,61

4

Apărare civilă

0

666,82

0

115,69

782,51

5

 

Politia Locala

0

139.513,50

0

0

 

139.513,50

6

Proiecte

1.750.382,64

545.378.238,39

230.875.557,46

1.732.446,94

 

779.736.625,43

 

7

Casa de Cultura

11.725,16

591.529,16

0

0

603.254,32

 

         TOTAL

 

1.096.583.583,39

 

1.626.690.415,60

248.680.223,61

4.440.596,21

2.976.394.818,81

 

 

Domeniul public al Municipiului Oradea dat în concesiune/administrare

 

                                                                                                                                                lei                                        

Nr. crt

Loc de folosinţă

Teren si amenajari teren

Cont 211

Construcţii

Cont 212

Instalatii tehnice, mijloace de transport

Cont 213

Aparatura birotică, mobilier

Cont 214

TOTAL

1

OTL SA

5.675.976,69

44.428.190,07

3.058.054,55

73.387,82

53.235.609,13

2

ADP SA

236.609.359.46

14.335.021,62

0

0

250.944.381,08

3

Termoficare Oradea SA

11.686.538,33

269.767.049.72

76.154.007,91

42.591,75

 

357.650.187,71

4

Luxten Lighting  Co SA

0

91.362.427,24

68.416,52

0

91.430.843,76

5

Compania de Apă SA

5.191.251,28

 

418.059.561,33

49.997.913,25

159.353,24

473.408.079,10

6

RER Vest  SA

942.840

 

69.415,39

 

0

0

1.012.255,39

 

7

Adenandra SRL

0

335.507,73

0

0

335.507,73

8

Kaluna SRL

0

17.353,85

0

0

17.353,85

9

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA

17.705.042,98

7.346.702.31

0

0

25.051.745,29

10

Fundatia  De Protejare A  Monumentelor Istorice

1.460.748,00

 

3.284.523,72

0

0

4.745.271,72

 

 

      TOTAL

 

279.271.756,74

849.005.752,98

129.278.392,23

275.332,81

1.257.831.234,76

 

Propunerile comisiei de inventariere

 

 • scoaterea din folosință a activelor fixe corporale din domeniul public al Municipiului Oradea în valoare de 2.777.168,95  lei la următoarele locuri de folosinţă:

o   ” Societatea Termoficare Oradea SA” – 2.635.630,32 lei nu mai pot fi utilizate,datorita gradului de uzură ridicată,

o   ”Gospodarie  comunala ”- 141.536,38 lei constând în active fixe  instalatie ceasuri analog si termometre si casa de odihna  ca  urmare  a deteriorării fizice .

o   ””Spații cu altă destinație ” -2.25  lei constând în latrina, ca urmare a deteriorarii fizice.

·      trecerea din domeniul public in domeniul privat a mijloacelor fixe in valoare 2.777.168,95  lei pentru a putea fi scoase din folosinta  conform Ordonantei nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale,

 

 

Situația mișcărilor activelor fixe din domeniul public în anul 2018

lei

Nr. crt.

Denumire cont

Sold initial la 01.01.2018

Creșteri

Reduceri

Sold final la 30.11.2018

1

Teren si amenajări teren

1.456.579.092,58

134.854.232.,23

215.577.984,68

1.375.855.340,13

2

Construcții

2.552.294.239,83

339.983.243,91

416.581.315,15

2.475.696.168,59

3

Instalatii tehnice, mijloave de transport

432.871.132,20

1.779.890,00

     56.692.406,36

377.958.615,83

4

Aparatura birotica, mobilier

4.642.541,20

73.387,82

 

0

4.715.929,02

 

TOTAL

4.446.387.005,81

476.690.753,96

688.851.706,19

4.234.226.053,58

 

Creșterile de valoare ale activelor fixe aflate în domeniul public al municipiului Oradea în anul 2018 s-au datorat:

-       achizițiilor pentru activele fixe procurate cu titlu oneros

-       donațiilor, sponsorizărilor pentru activele fixe dobândite cu titlu gratuit

-       evaluărilor efectuate la activele fără valoare conform metodologiei de evaluare aprobată prin HCL 802/2010

-       reevaluărilor terenurilor și construcțiilor realizate conform legii

-       investițiilor realizate concretizate în active fixe noi

-       investițiilor realizate asupra activelor fixe existente în patrimoniul municipiului

-       schimburilor de active în condițiile legii

și reducerile de valoare ale activelor fixe s-au datorat :

-       scoaterii din folosință ca urmare a deteriorării, uzurii avansate a acestora

-       vânzării lor în condițiile legii

-       trecerii activelor fixe din domeniul public în domeniul privat în condițiile legii

-       reevaluărilor terenurilor și construcțiilor realizate conform legii

-       schimburilor de active în condițiile legii

 

B.   Activele fixe din domeniul privat al Municipiului Oradea

 

Domeniul privat al municipiului Oradea administrat de către acesta

                                                                                                                                         lei

Nr crt

Loc de folosinţă

Active necorporale (licente, proiecte, programe informatice)

Teren si amenajari teren

Cont 211

Construcţii

Cont 212

Instalatii tehnice

Cont 213

Aparatura birotică

Cont 214

TOTAL

1

Gospodărie Comunală

12.317.758,97

24.725.844,21

3.832.061,72

0

4.567.317,50

45.442.982,40

2

Proiecte

2.075.284,07

20.020.970,42

20.447.226,20

27.506.620,29

10.740.451,08

80.790.552,06

3

Primăria  Oradea

4.548.427,48

0

167.320,15

7.415.105,26

2.420.418,04

14.551.270,93

4

Apărare civilă

5.137

0

0

0

369.542.,39

   374.679,39

5

 

PMO

0

 

309.841,05

1.526.158,95

0

124.999,80

1.960.999,80

7

 

Politia Locala Oradea

34.780,59

0

0

1.057.961,11

162.283,79

1.255.025,49

8

Directia Patrimoniu Imobiliar

2.259.412,19

2.187.027,92

8.757.235,01

5.678.085,56

3.055.527,92

21.937.288,60

9

Directia Patrimoniu (AIO)

0

22.010.910,96

81.125.314,22

16.603,03

3.597.627,94

106.750.456,15

 

         TOTAL

21.240.800,30

69.254.594,56

115.855.316,25

41.674.375,25

25.038.168,46

273.063.254,82

 

 

Domeniul privat al Municipiului Oradea dat în concesiune/administrare

 

lei

Nr crt

Loc de folosinţă

Active necorporale

Teren și amenajari teren     Cont 211

Construcţii

Cont 212

Instalatii tehnice

Cont 213

Aparatura birotică

Cont 214

TOTAL

1

 

Inspectoratul de Jandarmi Oradea

0

0

 

0

0

24.092,75

24.092,75

2

Inspectoratul de Politie Oradea

 

0

0

0

139.706,00

0

139.706,00

3

SMURD

0

0

0

1.000.460,36

0

1.000.460,36

4

Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice

0

0

0

67.313,70

49.136,94

116.450,64

5

Inspecto-rat de Urgenta Crisana

0

0

0

6.654,37

29.493,18

36.147,55

6

Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA

0

33.362.972,41

1.836365,12

0

0

35.199.337,53

7

Termofi-care SA

0

12.749.636,75

5.489.650,26

211.241,00

0

18.450.528,01

8

ADP SA

0

2.469.780,76

13.702.466,65

82.519,52

787.485,31

17.042.252,24

 

         TOTAL

 

0

48.582.389,92

21.028.482,03

1.507.894,95

890.208,18

72.008.975,08

                                                                                                                   

 

Propunerile comisiei de inventariere

 

 • scoaterea din folosinţă a activelor fixe corporale și necorporale aflate în domeniul privat al Municipiului Oradea în valoare de 271.573.,42 lei la următoarele locuri de folosinţă:

 

o   Cetate”- scoaterea din evidenta a unor active fixe in valoare de 1.235,50  lei, ca urmare a gradului ridicat de uzură

o   ”Spatii cu altă destinație”- casarea unor active fixe in valoare totala de 1.212..74  lei au fost propuse pentru casare datorita gradului de uzura ridicat

o   ”Magazia Barcăului scoaterea din folosinţă a unor bunuri deteriorate/ defecte, care nu mai pot fi folosite în valoare de 191.403.80  lei

o   “Baze Sportive ”- scoaterea din evidenta a activelor fixe in valoare de 67.937 lei Bazinul Crisul   si  3.130.01 lei,  Stadion Motoru , ca urmare a gradului ridicat de uzură

o   I.S.U Crisana”- - scoaterea din evidenta a activelor fixe in valoare de 6.654.37 lei ca urmare a gradului ridicat de uzură

 

Situația mișcărilor activelor fixe din domeniul privat în anul 2018

 

lei

Nr. crt.

Denumire cont

Sold initial la 01.01.2018

Creșteri

Reduceri

Sold final la 30.11.2018

1

Teren si amenajări teren

109.791.432,15

41.969.390,29

33.923.837,96

   117.836.984,48

2

Construcții

132.219.564,61

34.304.586,42

29.640.352,75

136.883.798,28

3

Instalatii tehnice, mijloace de transport

44.226.423,33

2.108.371,02

3.152.524,15

43.182.270,20

4

Aparatura birotica, mobilier

25.356.086,19

    1.941.466,07

1.369.175,62

25.928.376,64

5

Licente, proiecte, programe informatice

     20.142.199,99

3.177.039,17

2.078.438,86

21.240.800,30

 

TOTAL

331.735.706,27

83.500.852,97

70.164.329,34

345.072.229,90

 

 

Creșterile de valoare ale activelor fixe aflate în domeniul privat al municipiului Oradea în anul 2018 s-au datorat:

-       achizițiilor pentru activele fixe procurate cu titlu oneros

-       donațiilor, sponsorizărilor pentru activele fixe dobândite cu titlu gratuit

-       evaluărilor efectuate la activele fără valoare conform metodologiei de evaluare aprobată prin HCL 802/2010

-       reevaluărilor terenurilor și construcțiilor realizate conform legii

-       investițiilor realizate concretizate în active fixe noi

-       investițiilor realizate asupra activelor fixe existente în patrimoniul municipiului

-       trecerii activelor fixe din domeniul public în domeniul privat în condițiile legii

-       transferurilor primite cu titlu gratuit de la alte instituții publice

-       schimburilor de active în condițiile legii

și reducerile de valoare ale activelor fixe s-au datorat :

-       scoaterii din folosință ca urmare a deteriorării, uzurii avansate a acestora

-       vânzării lor în condițiile legii

-       transferului activelor fixe cu valoare mai mica de 2500 lei si complet amortizate in categoria obiectelor de inventar  conform Ordinului 221/2015

-       reevaluărilor terenurilor și construcțiilor realizate conform legii

-       schimburilor de active în condițiile legii

 

 C. Obiectele de inventar au fost inventariate pe locuri de folosinţă şi gestiuni, prin compararea datelor constatate faptic cu cele înscrise în listele de inventariere. La data inventarierii valoarea lor era de 16.473.381,10 lei.

 

 

Propunerile comisiei de inventariere

 

 • scoaterea din folosinţă a obiectelor de inventar în valoare de 235.748,31 lei constând în, aparate de joacă, mobilier, copiator,  panou temporal, pompa recirculare etc.

 

D. Activele corporale în curs de execuţie au fost inventariate pe obiective, menţionându-se stadiul in care se afla acestea, pe baza valorii din documentatia existenta (devize), precum şi in functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii.

 

 

E.  Bunurile date/ luate în administrare/folosinţă gratuită de către Municipiul Oradea şi înregistrate în evidenţa extracontabilă

  

                                                                                                                                                       

Loc de folosinta

Terenuri

- lei-

Constructii

-lei-

TOTAL

- lei-

Consiliul Judetean Bihor

14.588.363.15

479.563.42

15.067.926,57

Secţia Drumuri Naţionale Oradea

14.706.203,40

20.177.081,85

34.883.285,25

Episcopia Greco-Catolica

15.177.080,00

5.059.900,00

20.236.980,00

Episcopia Romano-Catolica

50.960,00

0

50.960,00

Primaria Bors

85.000,00

0

85.000,00

Sucursala Regionala CFR CJ

2,00

0

2,00

A.N.A. Romane –Admin. Bazinala de Apa Crisuri

679.972,71

0

679.972,71

Terenuri cu drum public

26.984,15

0

26.984,15

Luxten Lighting SA

0

868.735,34

868.735,34

RER

35.400,00

0

35.400,00

REROPAM SRL

582.112,00

0

582.112,00

Comunitatea Evreilor Oradea (Sinagoga Zion)

575.190,00

20,14

575.210,14

Parohia Ortodoxă-Biserica cu Luna

0

10.616.500,00

10.616.500,00

Parohia Reformată Orasul Nou

0

5.000,00

5.000,00

Asociaţia pentru gradinita romano-catolica

0

168.936,00

168.936,00

Parohia Romano-Catolica

0

1.099.497,70

1.099.497,70

S.N.Transport Marfa CFR MARFA SA

1

0

1,00

Transport Local SA

1.270.846,87

0

1.270.846,87

Colegiul Emanuil Gojdu

663.300,00

19.383.536,43

20.046.836,43

Spitale

32.581.979,15

202.617.204,21

235.199.183,36

Unități de învățămant

121.805.586,05

315.796.083,28

437.601.669,33

ASCO

365.800,00

650.100,00

1.015.900.00

Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania

0

520.498,88

520.498,88

TOTAL –lei-

203.194.780,48

577.442.657,25

780.637.437,73

 

Concluzii:

 

Ø  Terenurile cu destinaţia de drum public ce reprezintă donaţii ale persoanelor fizice şi juridice sunt înregistrate în evidenţa extracontabilă în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2292/22.07.2010 şi a HCL-lor de acceptare a donaţiilor urmând ca la finalizarea actelor de proprietate (trecerea în proprietatea municipiului Oradea) aceste terenuri să fie înregistrate în evidenţa contabilă

 

În concluzie, activitatea de inventariere pe anul 2018 s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, scopul acesteia fiind stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.

        Prezentul raport a fost întocmit conform art. 122 din din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ a administraţiei publice locale, potrivit căreia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor”.

 

 

                   PRIMAR,                                                                       DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                  

                Ilie Bolojan                                                                                Eduard Florea