Hotărârea nr. 132/2020

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2020

ROMANIA                                                                                                                           

JUDETUL BIHOR                                                                                                              

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2020

 

                    Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 173684 din 10.02.2020 şi Raportul de specialitate nr. 173689 din 10.02.2020  întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor acestuia, pentru societatea Oradea Transport Local S.A. pe anul 2020,

                    Având în vedere adresa nr. 1438 din 05.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 168356 din 05.02.2020,

           În temeiul:

·         Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

·         Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

·         Ordinul nr. 3818/30.12.2019  privind aprobarea formatului şi structurii  bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

·         Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată,

 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2), lit. a) şi b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

        Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A., conform anexei nr. 1 la  prezenta hotărâre.

        Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli la societatea Oradea Transport Local S.A..

                Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare al veniturilor totale la societatea Oradea Transport Local S.A..

                Art.4. Se aprobă  anexa nr. 4 şi nr. 4.1 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la  societatea Oradea Transport Local S.A..

        Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante la  societatea Oradea Transport Local S.A..

        Art.6. Se aprobă anexa nr. 6 - Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate.

        Art.7. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor  societăţii Oradea Transport Local S.A. să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a anexelor aferente, conform articolelor 1 - 6.

        Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Oradea Transport Local S.A. şi A.D.I. Transregio.

        Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Tehnică

·         Societatea Oradea Transport Local S.A.

·         A.D.I. Transregio

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 132

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de  voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Primăria Municipiului ORADEA

Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unic de înregistrare: 63483

sc Oradea Transport Local s a

- ^,7 ZiuZ^SȘ Luna (y/ AnulBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat 2019

Propuneri

2020

%

Estimări

2021

Estimări

2022

%

%

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

10 = 8/7

I

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

56.709

60.017

105,83%

64.534

67.758

107,53%

105,00%

1

Venituri din exploatare din care

2

56.679

59 985

105,83%

64 484

67 708

107,50%

105,00%

a

subvenții, cf prevederilor legale în vigoare

3

18.838

20.900

110,95%

21.945

23.042

105,00%

105,00%

b

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

4.792

5.000

104,34%

5 250

5.513

105,00%

105,00%

2

Venituri financiare

5

30

32

106,67%

50

50

156,25%

100,00%

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.8 + rd. 20 + rd. 21)

7

56.692

59.977

105,79%

64.218

67.438

107,07%

105,01%

1

Cheltuieli de exploatare, din care

8

55 995

59.373

106,03%

63 218

66 438

106,48%

105,09%

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

16.399

17.386

106,02%

18.255

19.351

105,00%

106,00%

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

848

913

107,67%

959

1.016

105,00%

106,00%

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

28 229

30.039

106,41%

31 504

33.071

104.88%

104,97%

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd. 14)

12

26 946

28.688

106,46%

30.122

31.628

105.00%

105.00%

CI

ch cu salariile

13

24 199

25.878

106,94%

27 172

28.530

105,00%

105,00%

C2

bonusuri

14

2.747

2.810

102,29%

2.951

3 098

105,00%

105,00%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care.

15

8

40

500,00%

42

44

105,00%

104,76%

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

8

20

250,00%

50

50

250,00%

100,00%

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

711

741

104,22%

741

741

100,00%

100,00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

564

570

101,06%

599

658

105,00%

109,94%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

10519

11.035

104,91%

12.500

13.000

113,28%

104,00%

2

Cheltuieli financiare

20

697

604

86,66%

1 000

1.000

165,56%

100,00%

III

REZI L I ATUL BRUT (profit/pierdere)

22

17

40

235,29%

316

320

790,06%

101,35%

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

23

12

11

91,67%

51

51

463,64%

100,00%

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

24

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE

25

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR

26

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA

27

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFI'I, din care:

28

5

29

580,00%

265

269

913.88%

101,61%

1

Rezerve legale

29

1

3

300,00%

3

3

100,00%

100.00%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

30

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2019

Propuneri

2020

%

Estimări

2021

Estimări

2022

%

%

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

10 = 8/7

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

31

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursăm ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

32

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

33

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia rd 25, 26, 27, 28 și 29.

34

4

26

650,00%

262

266

1007,79%

101,62%

7

Participarea salanaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

35

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

36

2

13

650,00%

82

83

630,77%

101,22%

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

37

0

0

b)

dividende cuvenite bugetului de local

38

2

13

650,00%

0,00%

C)

dividende cuvenite altor acționari

39

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 - rd 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

40

2

13

650,00%

180

183

1384,81%

101,81%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

41

0

9.515

0,00%

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din care:

42

0

9.515

0

0

0,00%

al

cheltuieli materiale

43

9 250

0,00%

b)

cheltuieli cu salariile

44

210

0,00%

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

45

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

46

55

0,00%

£1

alte cheltuieli

47

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

48

8.704,60

15.024,50

172,60%

4.000,00

4.000,00

26,62%

100,00%

1

Alocații de la buget, din care.

49

1.236

1.079,5

87,37%

0

0

0.00%

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

50

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

51

5.128,14

15.022,33

292,94%

2.103,00

2.091,00

14,00%

99,43%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

52

493

485

98,38%

470

460

96,91%

97,87%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2019

Propuneri

2020

%

Estimări

2021

Estimări

2022

%

%

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

10 = 8/7

2

Nr. mediu de salariați total

53

487

480

98,56%

500

490

104,17%

98,00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12-ajustari legale/Rd 49)712*1000

54

4 141

4.493

108,50%

5.020

5.379

111,75%

107,14%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd I3/Rd 49)712*1000

55

4 028

4 380

108,72%

4 529

4 852

103,40%

107,14%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2- A2 rd 19 /Rd 49)

56

101,8

110.3

108,37%

129

138

116,94%

107,14%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

57

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

58

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd l)xl000

59

1.000

999

99,96%

995

995

99,58%

100.02%

9

Plăți restante

60

0

0

0

0

10

Creanțe restante

61

0

0

0

0Primari» Municipiului ORADEA

Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr, 12

Cod unic dc înregistrare: 63483


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

Ok: Profit

40,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

"/o

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin

confo

rm

Trim 1

Trim II

Trim III

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.

1

52.531

57.272

0

56.709

15.211

30.053

43.891

60.017

105,8%

108,0%

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

52.454

57.221

0

56.679

15 203

30.037

43 867

59.985

105,8%

108.1%

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6

3

22.989

25.420

0

25.182

6.890

13.561

19.260

26.100

103.6%

109,5%

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

20.993

23.650

23.319

6.440

12.661

17.910

24.300

104.2%

111,1%

a3)

din redevențe și chirii

6

1.397

1.250

1.268

300

600

900

1.200

94,6%

90,8%

a4)

alte venituri

7

599

520

595

150

300

450

600

100,8%

99,3%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

135

250

270

75

150

225

300

111,1%

200.0%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare

9

20.871

24.128

0

23.630

6466

12.782

19.066

25.900

109.6%

113,2%

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

16.111

18.750

18.838

5.016

10.032

15.466

20.900

110,9%

116,9%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

4.760

5.378

4.792

1.450

2.750

3.600

5.000

104,3%

100,7%

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în

13

0

0

0

0

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

8.459

7.423

0

7.597

1 772

3 544

5.316

7.685

101,2%

89,8%

0)

din amenzi și penalități

15

25

10

10

3

6

9

10

100,0%

40,0%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:

16

25

25

0

3

6

12

18

25

833,3%

12,0%

- active corporale

17

25

25

3

6

12

18

25

833,3%

12,0%

- active necorporale

18

0

0

0

0

13)

din subvenții pentru investiții

19

8.090

7.068

7.120

1 763

3.526

5.289

7.050

99,0%

88,0%

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

'?)_______________________

alte venituri

21

319

320

464

0

0

0

600

129,3%

145,5%

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

77

51

0

30

8

16

24

32

106,7%

39,0%

211

din imobilizări financiare

23

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

76

50

28

8

16

24

30

107,1%

36,8%

11

din dobânzi

26

1

1

2

0

0

0

2

100,0%

200.0%

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

11.

CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.!36+rd.l44)

28

52.516

57.221

0

56.692

15.196

29.995

44 158

59.977

105,8%

108,0%

1

Cheltuieli de exploatare

29

51.841

56.557

0

55.995

15.044

29.691

43.702

59.373

106,0%

108,0%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

30

13.987

16.915

0

16.399

4.669

8 809

12.457

17.386

106,0%

117,2%

A 1

Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd,39), din care:

31

10.402

12.420

0

12.463

3 555

6.515

9.270

12.940

103,8%

119,8%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

33

6.930

8.500

8.754

2.390

4.555

6.630

9.020

103,0%

126,3%

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

908

1.350

1.389

369

696

1 008

1.420

102,2%

153,0%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

5.237

6.200

6.511

1 729

3 259

4.722

6.650

102,1%

124,3%

c)

cheltuieli privind obiectele de inventar

36

138

150

146

50

100

146

200

137,0%

105,8%

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

3.297

3.750

3.426

1 110

1.850

2 479

3.700

108,0%

103.9%

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

37

20

137

5

10

15

20

14,6%

370.3%

A 2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

39

1.044

1.186

0

1.052

265

540

805

1.081

102,8%

100,8%

< )k: Profit

40.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri 2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform IKi/Ordin

confo rm

Trim 1

Trim II

Trim III

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

292

490

452

120

250

370

500

110,6%

154,8%

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44)

41

302

216

0

204

45

90

135

181

88.7%

67,5%

bl)

- către operatori cu capital

integra l/majori tar de stat

42

9

9

96

24

48

72

96

100,0%

1066,7%

b2)

- către operatori cu capital privat

43

293

207

108

21

42

63

85

78,7%

36,9%

c)

prime de asigurare

44

450

480

396

100

200

300

400

101.0%

88,0%

A 3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 +

45

2.541

3 309

0

2.884

849

1.754

2.382

3 365

116,7%

113,5%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli privind comisioanele și onorariul,

47

13

44

12

1 1

22

33

44

366,7%

92,3%

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

30

4

3

6

9

10

250,0%

#DIV/0!

c)

cheltuieli dc protocol, reclamă și

49

42

80

0

42

28

60

89

116

276,2%

100,0%

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

11

20

5

4

12

17

20

400,0%

45,5%

- tichetc cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

31

60

0

37

24

48

72

96

259,5%

119,4%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

- ch.de promovarea produselor

55

31

60

37

24

48

72

96

259,5%

119,4%

(1)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invat, social si sport, din care

58

0

0

0

0

0

0

0

(13)

- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pt alte acțiuni si activitati

60

0

0

0

0

0

0

0

Iile Profit

40.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

"A,

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin

confo rni

Trim 1

Trim II

Trim III

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și

61

8

20

7

5

10

15

20

285,7%

87,5%

n

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,

62

128

150

68

24

100

0

70

102.9%

53.1%

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din

63

77

70

0

31

10

20

30

55

177,4%

40,3%

- interna

64

3

5

4

I

2

3

5

125,0%

1333%

- externa

65

74

65

27

13

26

39

50

185,2%

36,5%

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

285

390

511

133

266

399

530

103,7%

1793%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

84

140

137

43

86

129

170

124,1%

163,1%

>)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

281

535

0

482

142

284

421

565

117,2%

171,5%

il)

cheltuieli de pază

69

233

415

356

105

210

315

420

118,0%

152.8%

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

38

70

22

13

26

38

50

227,3%

57.9%

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

4

35

87

20

40

56

80

92,0%

2175,0%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din ca re:

72

0

5

0

1

2

3

5

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

0

0

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

6

10

17

3

6

9

10

58,8%

2833%

alte cheltuieli

77

1.700

1.950

1.625

463

926

1.296

1.850

113.8%

95.6%

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 +

78

604

901

0

848

229

458

687

913

107,7%

140,4%

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

79

0

0

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea

80

98

100

46

13

26

39

50

108,7%

46,9%

c)

ch. cu taxa de licență

81

30

36

40

9

18

27

36

90,0%

133,3%

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

2

0

1

2

3

2

e)

ch. cu taxa de mediu

83

2

5

1

1

2

3

5

500,0%

50,0%

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

474

758

761

205

410

615

820

107,8%

160,5%

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 +

85

25.129

27.806

0

28.229

7.387

14.906

22.281

30.039

106,4%

112,3%

C 0

Cheltuieli de natura salariata (rd. 88 + rd.

92)

86

19.886

26.500

0

26.946

7 052

14 218

21.259

28.688

106,5%

135.5%

(

1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

87

18.351

23.810

0

24.199

6.411

12.901

19.371

25.878

106,9%

131,9%

a) salarii de bază

88

14.533

18.070

18.148

4.846

9.771

14.676

19.620

108,1%

124,9%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente

89

3.647

5.610

5.913

1.530

3.060

4.590

6.120

103,5%

162,1%

c) alte bonificații (conform CCM)

90

171

130

138

35

70

105

138

100,0%

80,7%

C 2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

91

1.535

2.690

0

2.747

641

1 317

1.888

2.810

102,3%

179.0%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si comnletările ulterioare, din

92

207

370

657

100

235

265

650

98,9%

317,4%

( H<: Profit

411,01!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri 2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin

confo

rin

Trim 1

Trim II

Trim III

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările

93

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

202

260

279

70

175

175

280

100,4%

138,1%

b) tichete de masă;

95

1.328

1.580

1.408

363

726

1.089

1.450

103.0%

106.0%

c) tichete de vacanță;

96

0

740

682

178

356

534

710

104,1%

«Dl V/0!

d) eh. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

0

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

0

c 3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.

102 + rd. 103), din care:

99

105

40

0

8

6

30

35

40

500.0%

7,6%

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

105

20

8

6

20

20

20

250.0%

7.6%

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

20

0

0

10

15

20

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator

102

0

0

0

0

0

0

0

C 4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd.

103

368

741

0

711

186

372

558

741

104,2%

193,2%

a) pentru directori/directorat

104

309

630

0

610

158

316

474

630

1033%

197,4%

- componenta fixa

105

309

450

440

113

226

339

450

1023%

142,4%

- componenta variabila

106

180

170

45

90

135

180

105,9%

«D1V/0!

b) pentru consiliul de

107

59

111

0

101

28

56

84

III

109,9%

171,2%

- componenta fixa

108

59

111

101

28

56

84

III

109,9%

171.2%

- componenta variabila

109

0

0

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete

111

0

0

0

0

0

0

0

C 5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

4.770

525

564

143

286

429

570

101,1%

11,8%

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126+ rd. 127+ rd. 128),

113

12.121

10.935

0

10.519

2 759

5 518

8 277

11.035

104,9%

86,8%

»)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122

114

33

35

0

51

9

18

27

35

68,6%

154,5%

- către bugetul general consolidat

115

11

25

23

6

12

18

25

108,7%

209,1%

- către alți creditori

116

22

10

28

3

6

9

10

35,7%

127,3%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

1

0

0

0

0

C)

cheltuieli aferente transferurilor pentru

118

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

119

0

36

0

0

0

0,0%

«DIV/0!

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale

120

12.087

10.900

10.500

2.750

5.500

8.250

11.000

104,8%

86,9%

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131),

121

0

0

0

-68

0

0

0

0

0.0%

WDIV/0!

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

12

0

0

0

0,0%

MDIV/0!

n.i)

- provizioane privind perticiparea la profit a salariaților

123

0

0

0

fi.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

80

0

0

0

0,0%

WD1V/0!

L

< »k: Profit

40.W

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

”/«

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri 2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin

confo

rin

Trim 1

Trim II

Trim III

0

I

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

12.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134+ rd. 135), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

127

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

0

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +

130

675

664

0

697

152

304

456

604

86,7%

103.3%

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.

131

473

590

0

582

133

266

399

530

91,1%

123.0%

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

430

525

582

118

236

354

470

80,8%

135,3%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

43

65

0

15

30

45

60

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.

134

202

70

0

113

18

36

54

70

61,9%

55.9%

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

174

50

100

13

26

39

50

50,0%

57,5%

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

28

20

13

5

10

15

20

153,8%

46,4%

c)

alte cheltuieli financiare

137

4

2

1

2

3

4

200,0%

#DIV/0!

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

138

15

51

0

17

15

58

-267

40

235,3%

1133%

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

3

11

0

12

11

91,7%

400,0%

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care:

142

-venituri din subvenții si transferuri

143

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf

144

2

Cheltuieli de natura salariata (Rd. 87) din

145

19.886

24.561

0

26.946

28.688

106,5%

135,5%

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului

146

3

17

17

70

566,7%

3

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

147

18.351

22.364

0

24.199

25.878

106,9%

131.9%

4

Nr. de personal prognoza! la finele anului

148

527

507

493

485

98,4%

93,5%

5

Nr. mediu de salariați

149

555

530

487

480

98,6%

87,7%

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000

150

3.306

3.516

4.141

4.493

108,5%

125,2%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata cf L bugetului (rd 148-149-150 / rd 153

151

3.269

3.458

4.028

0,98 rd6f\<rd

7a)

4.380

108,7%

123,2%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de naturâ salarialâ, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului

152

3.306

3.516

4.141 ■

4.481

108,2%

125,2%

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

153

79,9

87,7

101,8

110,3

108.4%

1273%

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii

154

0

0

0

0

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse

155

0

0

0

0

ci )

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

156

Olc Profit

40,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin

confo rm

Trim 1

Trim II

Trim III

0

l

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- cantitatea de produse finite

(QPF)

157

- preț mediu (p)

158

- valoare = QPF x p

159

0

0

0

0

- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

160

0

0

0

0

8

Plăti restante

161

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

162

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

164

0

0

0

0

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

- de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente

168

667

2.000

2.000

0

0

9.200

460%

299,9%

II

Redistribuiri/ distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:

169

170

171

- alte rezerve

- rezultatul reportat

*) în limita prevăzută la art.25 alin 3 lit b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Primăria Municipiului ORADEA

Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unic de înregistrare: 63483


Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

Prevederi an precedent 2019

%

Aprobat

Realizat

4 = 3/2

Aprobat

Realizat

7 = 6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd.3), din care:

54.611

53.750

98,4%

57.272

56.709

99,0%

1

Venituri din exploatare

54.560

53.713

98,4%

57.221

56.679

99,1%

2

Venituri financiare

51

37

72,5%

51

30

58,8%

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar)./imaria Municipiului ORADEA

Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12

Cod unic de înregistrare: 63483

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

97.473,54

8.704,60

15.024,50

4.000,00

4.000,00

1

Surse proprii, din care:

4.500,00

3.380,00

3.950,00

4.000,00

4.000,00

a) - amortizare

4.500,00

3.380,00

3.950,00

4.000,00

4.000,00

b) - profit

2

Alocații de la buget

5.917,00

1.235,60

1.079,50

3

Credite bancare, din care:

5.917,00

4.089,00

480,00

0,00

0,00

a) - interne

720,00

480,00

b) - externe

4

Alte surse, din care:

81.139,54

0,00

9.515,00

0,00

0,00

fonduri europene Proiect RO-HU

81.139,54

0,00

9.515,00

- (denumire sursă)

0,00

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

82.671,64

5.128,14

15.022,33

2.103,00

2.091,00

1

Investiții în curs, din care:

58.931,91

372,71

281,18

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

58.931,91

372,71

281,18

0,00

0,00

1

Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai in intersecția intre străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului ■ str. Fagarasului - str. Atelierelor ( cu acces depou OTL) si legătură pe toate direcțiile D.Cantemir

2021

58.077,21

11,90

0,00

2

Modernizare stație de spălare Autobuze S2

2020

854,70

360,81

281,18

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale-

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale'

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

19.940,73

956,43

11.328,15

171,00

171,00

Betonare platforma parcare

924,60

0.00

Centrala termica si bransarea la instalația de gaz spălătorie + vopsitorie dep. SALCA (execuție)

2020

138,98

0.00

Introducere rețea gaz si montare centrale in halele Depou Salca(proiectare)

23.50

0.00

Sistem monitorizare video/dispecerizare tramvaie si autobuze

1.377.00

0.00

Leasing autoturisme achiziționate program Rabla 2017

2020

205,00

33.28

Echipamente pt personalizare cârduri de calatorie.case marcat conform legislației si sistem incarcare abonamente prin internet

2019

20,00

7.16

Echipamente IT 2018, licențe si suport

2019

50,56

50.56

Utilaje dotări independente

2019

81.75

81.75

Modernizare clădiri 2019 S2+S1

20.00

0.00

Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing

2021

210.92

20.47

Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze

2019

50.00

0.00

Reparații cos de fum - punct termic S2

2019

48,21

48.21

Sistem de inchiriat biciclete "bike sharing" (SF -5 mii, Inv - 935 mii lei)

2019

940.00

5,00

Achiziție autobuze second hand (12m, 15m, 18m) - 250,000 euro

2019

1.190.00

710.00

1

Modernizare infrastructura cale de rulare-proiectare (intersecția Lacul Rosu-Coposu, strada Coposu, Transilvaniei) - proiectare

2021

84.03

84,03

2

Modernizare depou(canale tehnice, macaze, cale de rulare, eficienta energetica clădiri, clădiri etc)(proiectare+executie)

2022

378.15

378,15

3

Modernizare stație de spălare Tramvaie(proiectare+executie)

2020

1.035.70

336,13

4

Statie de reincarcare vehicule electrice (execuție cu montaj inclus)

2020

27.84

27.84

5

Adăposturi pentru calatori in stațiile de autobuze si tramvaie

2021

480.00

10.00

6

Achiziționare autobuze si microbuze second hand

2020

480.00

480.00

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Modernizare sistem AVL si sistem de informare calatori(388700 euro) si pachet management / comunicare RO-HU

2020

2.657,00

2.657,00

8

Modernizarea transportului public transfrontalier prin achiziția de autobuze noi Euro 6 si hibrid RO HU ( 1,500,000 euro)

2020

7.050.00

7.050,00

9

Betonare/asfaltare platforma parcare

2020

200.00

10.00

10

Leasing autoturisme achiziționate program Rabla 2017

2020

205,00

33,00

11

Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing

2021

210,92

21,00

12

Modernizare sistem e-tiketing tip ABT

2020

912,00

61.00

171.00

171,00

13

Echipamente IT 2020, licențe si suport

2020

51,86

15.00

14

Utilaje dotări independente

2020

320,00

50.00

15

Modernizare clădiri 2020

S1 +autogari+ITP(izolatia exterioara+porti)

2020

467,70

100.00

16

Instalare panouri fotovoltaice - Studiu de Fezabilitate

2022

50,00

5.00

17

Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze

2020

50,00

10,00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

3.799,00

3.799,00

3.413,00

1.932,00

1.920,00

a)- interne

3.799,00

3.799,00

3.413,00

1.932,00

1.920,00

BCR

2025

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

ING

2019

1.824,00

1.824,00

1.439,00

0,00

Leasing

2020

55,00

55,00

54,00

12,00

b)- externe

Investițiile finanțate din BL se calculează si se decontează inclusiv TVA

WtiP» OTL                                                                                                            ‘Investițiile finanțate din surse proprii OTL se aproba fara TV

amortizare din buget) si se decontează inclusiv TVA

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

i

Anexa nr. 1 - Model privind lista cu obiectivele de investiții

A (echivalent

ȚcTOradea Transport     s A

:uro=4 8$f                        <7 1

Tluâ Q? 1-^3

Finanțate din

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

HCL și HG după caz de aprobarea indicatorilor tehnico-economici (SF)

Valoarea inițială

INV/CM fara TVA

Realizări cumulate la 31.12.2019 INV/CM Iară TVA

Prevederi pe 2020

INV/CM fara TVA

Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE

Buget local INV/CM inclus TVA

Ca pa cit ăți

Termen e PIF

Buget local INV/CM fara

TVA

Surse proprii INV/CM fara TVA

Credite bancare int. fara tva

Credite bancare externe fara TVA

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

0

1

2

3=4+5+6+7+8

4

5

6

7

8

9=4 * TVA (1,19)

10

12

TOTAL GENERAL din care:

73.706,11

853,48

11.609,34

1.079,50

1.014,84

0,00

0,00

9.515,00

1.284,61

41.540,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A

Lucrări în continuare

58.931,91

370,89

281,18

281,18

0,00

0,00

0,00

0.00

334,61

41.540,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1

Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai in intersecția intre străzile

Primăriei - Deceba) - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str Făgărașului - str. Atelierelor ( cu acces depou OTL) si legătura pe toate direcțiile D.Cantemir

HCL 690 ! 25.07 2017

58.077,21

10,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

2021

41.540.25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

2

Modernizare stație de spălare

Autobuze S2

854.70

360.81

281,18

281,18

0,00

0,00

0.00

0,00

334,61

2020

B

Alte cheltuieli de investiții

14.774,20

482,59

11.328,16

798,32

1.014,84

0,00

0,00

9.515,00

950,00

1

Modernizare infrastructura cale de rulare- proiectare (intersecția Lacul Rosu-Coposu. strada Coposu. Transilvaniei) - proiectare

84.03

0,00

84,03

84,03

0,00

0.00

0,00

0,00

100,00

2020

2

Modernizare depou(canalc tehnice, macaze. cale de rulare, eficienta energetica clădiri, clădiri ele)(nroiectare+executic)

378.15

0,00

378,15

378,15

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

2021

‘Investițiile finanțate din BL se calculează si se decontează inclusiv TVA


OTL


‘Investițiile finanțate din surse proprii OTL se aproba fara TVA (echivalent amortizare din buget) si se decontează inclusiv TVA

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

1 euro=4 8 lei

Anexa nr. I - Model privind lista cu obiectivele de investiții

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)

Valoarea inițială INV/CM fara TVA

Realizări cumulate la 31.12.2019 INV/CM Iară TVA

Prevederi pe 2020

INV/CM fara TVA

Finanțate din

Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE

Buget local INV/CM inclus TVA

Ca pa cit ăți

Termen e PIF

Buget local INV/CM fara TVA

Surse proprii INV/CM fara TVA

Credite bancare int. fara tva

Credite bancare externe fara TVA

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

0

1

2

3=4+5+6+7+8

4

5

6

7

8

9=4 * TVA(1,19)

10

12

3

Modernizare stație de spălare Tramvaicțproiectare+executie)

1.149.70

0,00

336,13

336,13

0,00

0,00

0.00

0,00

400,00

2020

4

Statie de reinearcare vehicule electrice (execuție cu montaj inclus)

27,84

0,00

27,84

0,00

27.84

0,00

0.00

0.00

0,00

2020

5

Adăposturi pentru calatori in stațiile de autobuze si tramvaie

480.00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0.00

0.00

0,00

2020

6

Achiziționare autobuze (18 m) si microbuze, second hand

480.00

0,00

480,00

0,00

480,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2020

7

Modernizare sistem AVL si sistem de informare calatori(388700 euro) si pachet management / comunicare RO-HU

2.657.00

0.00

2.657,00

0,00

51,00

0,00

0,00

2.606.00

0,00

2021

8

Modernizarea transportului public transfrontalier prin achiziția de autobuze noi Euro 6 si hibrid RO-HU ( 1.500.000 euro)

7.050.00

0,00

7.050,00

0,00

141,00

0,00

0,00

6.909.00

0,00

2021

9

Betonare/asfaltare platforma parcare

200.00

0.00

10,00

0,00

10.00

0,00

0.00

0.00

0,00

2020

10

Leasing autoturisme achiziționate program Rabla 2017

205,00

172,00

33,00

0,00

33.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2020

11

Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing

210.92

189.92

21,00

0,00

21,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2020

12

Modernizare sistem c-tiketing tip

ABT

912.00

0,00

61,00

0,00

61.00

0,00

0.00

0.00

0,00

2020

Investițiile finanțate din BL se calculează si se decontează inclusiv TVA


OTL


*Investitiile finanțate din surse proprii OTL se aproba tara TVA (echivalent amortizare din buget) si se decontează inclusiv TVA

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

I euro=4.8 lei

Anexa nr. 1 - Model privind lista cu obiectivele de investiții

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

IICL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)

Valoarea inițială INV/CM fara I V A

Realizări cumulate la 31.12.2019 INV/CM fără TVA

Prevederi pe 2020 INV/CM fara TVA

Finanțate din

/Vite surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE

Buget local INV/CM inclus TVA

Ca pa cit ăți

Termen ePIF

Buget local INV/CM fara TVA

Surse proprii INV/CM fara TVA

Credite banca re int. fara tva

Credite bancare externe fara TVA

mii Ici

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

0

1

2

3=4+5+6+7+8

4

5

6

7

8

9=4 ♦TVA(I,I9)

10

12

13

Echipamente 1T 2020. licențe si suport

51.86

50,56

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

14

Utilaje dotări independente

320.00

70,11

50,00

0,00

50,00

0,00

0.00

0.00

0,00

2020

15

Modernizare clădiri 2020 S1 +autogari+ITP(izolatia exterioara+porti)

467,70

0,00

100,00

0,00

100.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2020

16

Instalare panouri fotovoltaice -Studiu de Fezabilitate

50.00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2020

17

Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze

50.00

0,00

10,00

0,00

10,00

0.00

0.00

0,00

0,00

2020


Primăria Municipiului ORADEA

Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.


Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12

Cod unic de înregistrare: 63483

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

2019

2020

2021

2022

Prcliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat v ’ brut

Arierate

, , Rezultat

(+/-’ brut

Arierate

Rezultat

(+/-) brut

Arierate

Z Rezulta v ’ t brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Reducerea orelor suplimentare prin optimizarea programărilor pentru vatmani si șoferi

31.12.2020

+       100

+       150

2

Optimizarea numărului de angajați din cadrul unor structuri

31,12.2020

+       200

+        50

3

Implementarea plătii abonamentelor de călătorie prin internet

31,12,2019

0

+        50

+        20

4

4

TOTAL Pct. I

0

0

350

0

220

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Majorarea preturilor la energie electrica

-270

2

Majorarea preturilor la combustibil

-100

4

TOTAL Pct. II

0

0

-370

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-20

0

220

0

0

0


Primăria Municipiului ORADEA

Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unic de înregistrare: 63483

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractateMii lei

Nr. crt.

Valoarea creditului

Perioada de rambursare

Sold sf. an

Valoarea anuală scadentă în anul 2020

Valoarea anuală scadentă în anul 2021

Valoarea anuală scadentă în anul 2022

conform contractului

în ani

2019

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs

comisioane

TOTAL din

rate

dobânzi

diferențe de curs

comisioane

TOTAL din

rate

dobânzi

diferenț c de

comisie ane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A.

Credite pentru activitatea curentă

a)

al) BCR Linie de credit -mii lei

2.000

1

0

20

0

10

10

a2) Netribuit*

7.200

1

0

87

0

72

15

b)

bl)

Total A

9.200

2

0

107

0

82

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Credite pentru investiții

a)

al) BCR -mu lei

20.000

10

10.400

2.360

1.920

440

2.117

1.920

197

2.059

1.920

139

a2)-mii euro

0

0

0

b)

bl) ING Bank -mii tei

7.353

5

1.440

1.462

1.440

22

0

0

b2) -mii euro

0

0

0

c)

cl)-mii lei

Leasing

218

3

68

54

54

14

14

12

12

c2)-mu euro

0

0

0

Total B -mii lei

27.571

11.908

3.876

3.414

462

0

0

2.131

1.934

197

0

0

2.071

1.932

139

0

0

Total General

A+B

36.771

2

11.908

3.983

3.414

\  544

0

25

2.131

1.934

197

0

0

2.071

1.932

139

0

0


(k. T


S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542,jud. Bihor, România Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

E-mail: secretariat@otlra.ro               Web : www.otlra.ro

CIF: RO 63483                  Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. OradeaSC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr 0006567 din 20.03.2012


Către,


ROMÂNIA

MUNICIPIUL ORADEA PRIMA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GRADE Direcția EconomicaAnexat prezentei va depunem proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Oradea Transport Local pe anul 2020 (v1) in vederea aprobării acestuia.


Anexam:

  • -  Adresa Fundamentare Buget 2020 nr           din C> $7         2o

  • -  BVC 2020 ( Anexele: 1,2,3,4,5,6)                      . f242o

Nota de fundamentare privind creșterea fondului de salarii nr./ffl din ojCa

  • -  Lista de investiții OTL pentru anul 2020 nr. i din o ȘT      2q£o

  • -  Centralizator: subvenție pt activitatea de exploatare inclusiv acoperirea diferentelor de tarif 2020 si propunere finanțare investiții din BL


Director General ing POP Viorel Mircea

i t

'// Ora^rt