Hotărârea nr. 131/2020

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2020

ROMANIA                                                                                                                                    

JUDETUL BIHOR                                                                                                              

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL          

                                                                        

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2020

 

                    Analizând referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 177630 din 12.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 177645/12.02.2020 întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor acestuia, pentru societatea Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2020,

           În temeiul:

·         Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

·         Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

·         Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

·         Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată,

 

       Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

        În baza art. 129 alin. (2), lit. a) şi b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform anexei nr. 1 la  prezenta hotărâre.

                Art.2.  Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

                Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare al veniturilor totale la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

        Art.4. Se aprobă anexa nr. 4 şi anexa 4.1 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

                Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante la societatea Compania de Apă Oradea S.A..

                Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor  societăţii Compania de Apă Oradea S.A. să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi a anexelor aferente, conform articolelor 1-5.

                Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Compania de Apă Oradea S.A. şi A.D.I. Aparegio.

        Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Tehnică

·         Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

·         A.D.I. Aparegio

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 131

Hotărârea a fost adoptată cu 22  de  voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila