Hotărârea nr. 130/2020

privind aprobarea utilizării sumei de 60.684,79 mii lei din Fondul IID

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                               

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea  utilizării  sumei de 60.684,79 mii lei din Fondul IID

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator,  înregistrat sub nr. 177.468 din 12.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 1777471/12.02.2020 prin care Direcţia Economică propune aprobarea  utilizării  sumei de 60.684,79 mii lei din Fondul IID,

 

Luând în considerare:

o        prevederile art. 3 și art. 5 din Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,

o        prevederile art.19  din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale

 

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                 În conformitate cu art. 129 alin. (2),  lit. a), lit.  b) , lit. d), alin. (3) lit.d),  alin. (4)  lit. a)  alin. (7) lit. n) si ale art. 139 alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

                                                   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 60.684,79 mii lei din fondului IID pentru realizarea  lucrărilor aferente ,,Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ ,a obiectivului de investiții  ,,Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)’’, precum şi a altor lucrări necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene după cum urmează:

 • 30.375,40 mii lei pentru ,,Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)’’
 • 900 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea (51puncte termice)’’  cu asigurarea sumei de 300 mii lei  pentru fiecare din cele trei subobiective:

ü  Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea aferente PT111

ü  Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea aferente PT113

ü  Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termică în mun. Oradea aferente PT116

 • 9.680 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii RK centrala - schimbare sectiune calda
 • 730 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane (PT + Execuție)
 • 1.037 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a,
 • 3.000 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Extindere retea primara pe str. Ciheiului (SF)
 • 1.080 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (Actualizare DG+PT+Execuție)
 • 500 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Reparatii capitale la acoperis 48 de puncte termice
 • 1.124,04 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Modernizarea instalatiilor interioare, monitorizarea parametrilor si automatizarea din dispecerat a punctelor termice (4 puncte termice) –PT 130,PT 604,PT 820,PT 849 Program Caldura si Confort
 • 1.277,52 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii “Modernizarea rețelei termice de distribuțiea a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice PT 119 si PT 875)
 • 1.748,76 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Reabilitarea retelelor secundare de termoficare PT 136
 • 250 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Dezafectarea PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice
 • 718 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Dezafectarea PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice
 • 225 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Dezafectarea PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice
 • 784 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertatii intre str. Iosif Vulcan si Parcul Traian
 • 1.012,44 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 104
 • 1.986,52 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610
 • 886,48 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871
 • 967,12 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 872
 • 209,84 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice
 • 1.197,30 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Modernizarea Magistralei M2, pe str. Cicero renuntarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice
 • 995,37 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 m3/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare (SF+PT+Executie).

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului judeţului Bihor
 • Primarul municipiului Oradea
 • Direcţia Economică
 • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 130

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila