Hotărârea nr. 13/2020

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

fc9d8b97b254dea617b31f21db8664bef7aae8310163d21f3b7fb0764e15a3cd


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           
CONSILIUL LOCAL                                                                                                          
                                                        

                                               

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar  pentru Primăria Municipiului Oradea –

Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

Analizând Referatul de specialitate al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 7109/14.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7079 din 14.01.2020  prin care Direcția Economică – Biroul Decontări Contrracte, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Direcția Patrimoniu Imobiliar,

Ținând seama de art.1 pct. 1 alin. 11 din O.U.G. nr. 30/2017 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. b),  lit. c), lit. d), alin. (4) lit. a), alin (6) lit. a), alin. (7) lit. q)  si art. 139 alin. (3) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

        Art.1. Se aprobă următoarele măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar:

I.      Actualizarea chiriilor, redevenţelor şi a altor categorii de creanţe ce urmează a se stabili/percepe de către Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar în cursul anului 2020,  astfel:

 

· valorile stabilite la data de 31.12.2019 se indexează cu 3,0 % reprezentând indicele de inflaţie comunicat de Comisia Naţională de Prognoză la nivelul anului 2020, urmând a se regulariza în prima lună a anului 2021, cu diferenţa dintre indicele de inflaţie prognozat şi indicele de inflaţie real comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2020 în cazul :

 

1.       tarifelor pentru închirierea spaţiilor comerciale/prestări servicii şi a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale cu excepția celor stabilte în mod expres prin Hotărârea Consiliului Local nr. 978/27.11.2017;

2.       tarifelor practicate pentru  închirierea spaţiilor cu destinaţia de locuinţe, cu excepţia celor stabilite și/sau actualizate în mod expres prin alte acte normative emise în acest sens;

3.       tarifelor practicate pentru închirierea/concesionarea terenurilor aflate în proprietatea Statului Român/ Municipiului Oradea cu excepția celor stabilte în mod expres prin Hotărârea Consiliului Local nr. 978/27.11.2017;

4.       redevenţelor minime prevăzute în cadrul contractelor de asociere în participaţiune încheiate de Consiliul Local al municipiului Oradea cu diverşi beneficiari – dacă prin contractele de asociere nu se prevede altfel;

5.       ratelor  pentru recuperarea cheltuielilor efectuate în vederea executării reparaţiilor la imobile proprietate mixtă.

 

·   Se vor emite facturi pentru regularizarea indexării aplicate la nivel de prognoză cu indicele de inflație real aferent anului 2019.

 

·   Chiria netă anuală stabilită la data de 31.12.2019 pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe, compusă din recuperarea investiției, cheltuieli de întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale și administrare plus cota autorității publice (maxim 0,5% numai pentru tinerii trecuți de 35 de ani), se indexează cu 4,0 % reprezentând indicele de inflaţie real comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2019.

 

II.    Chiria lunară pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe, rezultată după aplicarea coeficienților în funcție de anul recepției construcției, se ponderează în funcție de  venitul pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni comparat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit conform Hotărârii de Guvern nr. 935/2019.

 

 

 

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

          Art.3. Prezentele măsuri se comunică cu:

·         Primăria Municipiului Oradea

·         Direcția Patrimoniu Imobiliar

·         Direcția Economică – Biroul Decontări Contracte și Serviciul Încasări, Compensări;

·         Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;

·         Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 13

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila