Hotărârea nr. 129/2020

privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.351.820 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL                                                                                          

                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.351.820 lei  cu titlul de cotizație pentru anul 2020

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului în calitate de inițiator,  înregistrat sub nr.176729 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate 176733/11.02.2020 prin care Direcţia Economică solicită aprobarea acordării sumei de 8.351.820 lei pentru Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune cu titlul de cotizație pentru anul 2020

Văzând dispoziţiile:

- Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;

- Hotărârii Consiliului Local nr. 708/2014  privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune

- Hotărârii Consiliului Local nr. 690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit.b), lit. d), alin. (4) lit.a) și alin. (7), lit. d), lit. e), art.139 alin. (3) lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Se aprobă bugetul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune în sumă totală de 9.779.820 lei, conform activităţilor ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4.

Art.2. Se aprobă acordarea de către Municipiul Oradea a sumei de 8.351.820 lei cu titlul de cotizație, Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune (valoare totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului).

Cotizația va fi acordată conform solicitărilor fundaţiei până la limita sumei aprobate pentru anul 2020, conform anexei ataşate.

Art.3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexelor  nr. 3, nr. 4, parte intergrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o   Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

o   Primarul Municipiului Oradea

o   Direcţia Economică

o   Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 129

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”, 5 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Municipiul OradeaAnexa nr.1
Bugetul Asociatiei pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2020
BUGET ASOCIAȚIE 2020
"I. Venituri totale, din care:""9,779,820.00"
1. Venituri din exploatare:"9,779,820.00"
" a. Venituri din cotizatii, din care:""8,526,820.00"
bugetul local"8,351,820.00"
cotizație ADLO"150,000.00"
cotizații membri"25,000.00"
" b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc)""800,000.00"
c. Venituri din sponsorizări donații "450,000.00"
d. Venituri din publicitate"3,000.00"
"II. Cheltuieli totale, din care:""9,779,820.00"
1. Cheltuieli de exploatare"8,996,320.00"
1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii"679,878.00"
a. Cheltuieli cu bunuri si servicii"225,578.00"
- Cheltuieli cu combustibilul "25,500.00"
- Cheltuieli cu asigurare si Rovigneta"9,000.00"
" - Cheltuieli cu revizii/intretinere, piese de schimb""25,000.00"
" - Cheltuieli cu delegatii, deplasari""16,000.00"
- Cheltuieli cu materiale consumabile"19,000.00"
- Cheltuieli cu protocol"13,000.00"
" - Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc. ""20,000.00"
- Achiziție autovehicul "78,078.00"
- Servicii de telefonie mobilă +posta + curierat + utilități"20,000.00"
" b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2)""454,300.00"
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti"394,724.00"
a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti"234,724.00"
- Consultanta achizitii publice"16,800.00"
- Contract contabilitate"36,000.00"
- Contract cenzor"1,500.00"
- Contract Consultanta Juridică"11,280.00"
- Servicii de web hosting și securitate "25,000.00"
- Servicii de traducere "12,500.00"
- Comisioane bancare"9,500.00"
- Servicii medicale si medicina muncii"4,500.00"
- Servicii de curățenie birouri"4,114.00"
- Servicii RSTVI700.00
- Servicii de Expertizare ISCIR"4,000.00"
- Asigurare de riscuri angajați"6,500.00"
- Servicii de proprietate domenii online"6,730.00"
- Servicii realizare studii "7,000.00"
- Servicii înregisrare mărci/proprietate intelectuala (brand Oradea la nivel European si branduri evenimente la nivel național)"58,600.00"
- Cursuri de formare angajați"10,000.00"
- Contract servicii de fotograf"20,000.00"
b. Servicii foto video și design evenimente "120,000.00"
" Servicii de fotografie pentru toate evenimentele din calendarul de evenimente, Servicii de transmisie eveniment online si in eveniment, Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare eveniemnte"
c. Pachet taxă de turism (gratuite)"40,000.00"
" - Top 10 Orade, Harta A3, Pliant evenimente 2020,plase personalizate, etc. "
1.3. Cheltuieli cu participarea la Târgurile de TURISM"96,000.00"
- Participare târgul național de turism București - primăvară (2020)"75,000.00"
" - Participare târguri regionale de turism (Cluj-Napoca, Craiova, Debrecen, Iași etc)""8,000.00"
- Participare târg Turism Debrecen "6,000.00"
- Participare targ Turism Varșovia 2020"7,000.00"
1.4. Cotizații la Asociații"1,500.00"
1.5. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ"5,585,000.00"
1.6. FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ"2,090,000.00"
1.7. Platformă integrată de management a bazelor de date și actualizare site oradea.travel. "149,218.00"
- Management Proiect (aprox. 130 ore)"28,000.00"
- Design (aprox. 130 de ore). "27,783.00"
- Online marketing (aprox. 10 de ore). "2,171.00"
" - Management conținut - Copywritting, creare conținut nou, management conținut nou, SEO (aprox. 170 de ore). ""37,000.00"
" - Realizarea bază de date, testare, arhitectură site, implementare, responsive, infrastructura, etc.(aprox. 250 ore) .""54,264.00"
2. Cheltuieli cu personalul"741,500.00"
- salarii "380,500.00"
- Venituri salariale suplimentare"85,000.00"
- contributii la asigurarile sociale de stat "276,000.00"
3. Cheltuieli privind amortizarea"34,500.00"
4. Cheltuieli financiare"4,500.00"
5. Cheltuieli cu TVA achiziții externe0.00
6. Cheltuieli exceptionale"3,000.00"
III. Rezultat profit/pierdere0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.2
"Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare"
" Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2)"
Total Buget "454,300.00"
A. Campanie de promovare a a destinației în București "169,300.00"
- Campanie online "133,900.00"
- Eveniment de promovare Bucuresti
- Campanie Radio
- Realizare plan și strategie de marketing
- Campanie Online Facebook & Google ad words
- Publicații Tipărite
- Promovare site-uri specializate de turism "35,400.00"
B. Campanie de promovare online (google adwords + social media) România. "63,000.00"
- SEO website"7,000.00"
" - Conceptualizare campanie (ton of voice, copywright, dezvoltare camoanie și poziționare brand, etc)""25,000.00"
" - Implementare campanie (postari, curatoriere răspunsuri, etc.)""23,000.00"
- Implementare campanie pentru Youtube "8,000.00"
C. Actualizare Oradea City App"30,000.00"
- Conectarea aplicației la platforma integrată care conține baza de date din spatele site-ului turistic și a aplicației turistice. Actualizare design conform cu noul brand si noul site.
" D. Organizarea Vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism influenceri din țară și străinătate. ""50,000.00"
" E. Promovare (facebook, google adwords, tripadvisor, etc.) ""10,000.00"
F. Redesign și producție materiale de promovare "42,000.00"
" G. Productie Brosură oraș, top 10 atracții turistice, hartă turistică, trasee pietonale turistice, etc, ""55,000.00"
" H. Consultanță marketing, design materiale turistice contract foto, (Harta Trasee Turistice, Materiale evenimente, Vederi Oradea, City Card, Album Oradea, alte materiale acțiuni etc.) ""20,000.00"
I. Acțiuni de promovare marketing eveimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu scopul promovării destinației."15,000.00"
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.3
Bugetul evenimentelor aferente anului 2020
Buget Total 2020Buget Total Buget Lună
"5,585,000""5,470,000""65,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
MARTIE
1Ziua Națională a Ungariei 15Concert în aer liber Piața UniriiAPTOR"65,000"
Buget Total 2020Buget Total Buget Lună
"5,585,000""5,470,000""165,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
APRILIE
1Ziua Eliberării Oradiei20Concert în aer liber Piața UniriiAPTOR"65,000"
2Târgul de Paști Oradea10-19"Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale "Cetatea OradeaAPTOR PMO "100,000"
Buget Total 2020Buget Total Buget Lună
"5,585,000""5,470,000""210,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
MAI
1Festum Varadinum 4-17Evenimente Culturale
2Târgul de Carte Gaudeamus6-10Târg de Carte Cetatea Oradea "TVR în parteneriat cu PMO, APTOR.""10,000"
3European Tram Driver Contest 8-9Concurs InternaționalPiața Unirii0
4Inaugurare Statuie Kálmán Rimanóczy20Concert Calea Republicii"15,000"
5Street Food Festival 21-24Festival Culinar Cetatea Oradea "45,000"
6X Man Romania 30Competiție SportivăPiața Unirii"40,000"
7Festivalul Copiilor Oradea29-31Festival cultural Cetatea Oradea "100,000"
Buget Total 2020Buget Total Buget Lună
"5,585,000""5,470,000""755,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
IUNIE
1European Music Open15-21"Concerte, lansari de carte, opera, colocviu, balet, etc. ""Teatrul Regina Maria, Cetatea Oradea, Sinagoga Neologă Sion, Catedrala Barocă, Catedrala Sf Nicolae""PMO/APTOR cu sprijinul Muzeului Țării Crișurilor, Episcopiei Romano-Catolice și a Treatrului Regina Maria ""635,000"
2Salonul Vinurilor Millesime 12-14Expoziție Vinuri Cetatea Oradea 0
3Ziua Mondială Art Nouveau 13-14Map Building Piața Unirii0
4Zilele Sfântul Ladislau22-28Festival Cultural Cetatea Oradea "Fundația Sf. Ladislau în parteneriat cu PMO, APTOR. ""120,000"
Buget Total 2020Buget Total Buget Lună
"5,585,000""5,470,000""1,310,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
IULIE
1Festivalul Medieval Oradea2-5Festival Medieval Cetatea Oradea PMO/APTOR "1,250,000"
2Turul Ciclist al Bihorului09-12Competiție sportivăPiața Unirii"60,000"
Buget Total 2020Buget Total Buget Lună
"5,585,000""5,470,000""820,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
AUGUST
1Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Florilor 21-23"Concerte, care alegorice, activități culturale ""Piața Unirii, Cetatea Oradea "PMO/APTOR "800,000"
2The Big Picnic 30.08 - 01.09Muzica și Picnic in Parc Parcul 1 Decembrie "20,000"
Buget Total 2020Buget Total Buget Lună
"5,585,000""5,470,000""270,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
SEPTEMBRIE
1FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ04-06"Concerte, activități culturale, "Cetatea Oradea Anexa 4
2Zilele Culturii Slovace19-20Eveniment cultural Cetatea Oradea "Centrul Cultural Slovac în parteneriat cu PMO, APTOR. ""65,000"
Rapsodia Toamnei7-9Eveniment cultural Piața Unirii"25,000"
3TIFF Oradea 11-13Eveniment cultural "Piața Unirii, Cetatea Oradea și săli de cinema"APTOR "150,000"
4Zilele Culturii Iudaice 12-13Eveniment culinar si artistic Piața Unirii"APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea""30,000"
Buget Total 2020Buget Total Buget Lună
"5,585,000""5,470,000""950,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
OCTOMBRIE
1Oradea Festifall 8-11Festival Urban Piața UniriiPMO/APTOR "950,000"
Buget Total 2020Buget Total Buget Lună
"5,585,000"0"50,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
NOIEMBRIE
1România ne unește 21Concert Folcloric Casa de Cultură/Teatrul Regina MariaPMO/APTOR "50,000"
Buget Total 2020Buget Total Buget Lună
"5,585,000""5,470,000""990,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
DECEMBRIE
1Târgul de Crăciun Oradea27.11 - 27.12Eveniment culturalPiața Unirii PMO/APTOR "900,000"
2Spectacol Revelion 31Concert Piața Unirii PMO/APTOR "90,000"
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.4
Bugetul Festivalului International de Muzica-Cetatea Oradea 2020
Total Buget "2,400,000.00"
Buget Artiști "1,690,000"
Standuri pentru inchiriere Food 4x4 m "400,000"
FN 2020DepartamentArticolDetaliiEstimat
NetTVABrut
P&L"€ 284,514.71""€ 4,882.79""€ 286,197.50"
VENITURITOTAL VENITURI"€ 1,363,193.28""€ 114,606.72""€ 1,477,800.00"
Bilete6500(la o medie de 57 euro)"€ 352,857.14""€ 17,642.86""€ 370,500.00"
Sponsorizari"pachete mari: Bere - 50k, Banca - 60k, Market - 40k, Telecomunicații - 30k""€ 180,000.00""€ 34,200.00""€ 214,200.00"
"pachete medii: Tigari - 30k, Alcool - 25k, Carbogazoase - 20k""€ 75,000.00""€ 14,250.00""€ 89,250.00"
"pachete mici: Bautură enerizantă - 15k, etc""€ 25,000.00""€ 4,750.00""€ 29,750.00"
"Locali: (15k), etc - 40k""€ 40,000.00""€ 7,600.00""€ 47,600.00"
Contributie Visit Oradea "€ 500,000.00"€ 0.00"€ 500,000.00"
Profit baruricu vanzare proprie"€ 15,126.05""€ 2,873.95""€ 18,000.00"
Comisioane vendori"mancare,arts & crafts""€ 25,210.08""€ 4,789.92""€ 30,000.00"
Inkind - Echipa Why Not"implementare, concept, servicii""€ 150,000.00""€ 28,500.00""€ 178,500.00"
CHELTUIELITOTAL CHELTUIELI"€ 1,078,678.57""€ 109,723.93""€ 1,191,602.50"
PRODUCTION & OPERATIONAL"€ 318,300.00""€ 60,477.00""€ 374,977.00"
Stage ProductionTOTAL STAGES"€ 125,000.00""€ 23,750.00""€ 144,950.00"
MAIN STAGE (AVL)"€ 75,000.00""€ 14,250.00""€ 89,250.00"
SEC 1 Stage"€ 30,000.00""€ 5,700.00""€ 35,700.00"
SEC 2 Stage"€ 20,000.00""€ 3,800.00""€ 20,000.00"
OperationalTOTAL OPERATIONAL"€ 146,300.00""€ 27,797.00""€ 174,097.00"
Power Supply"Generatoare, electrica de camp""€ 25,000.00""€ 4,750.00""€ 29,750.00"
Pazaaprox 1300 H/22 ron/h"€ 6,000.00""€ 1,140.00""€ 7,140.00"
Soft Cleaningaprox 1200 ore / 33 ron/h"€ 8,300.00""€ 1,577.00""€ 9,877.00"
Salubrizare"aprox 150mc la 193,3 mc""€ 4,000.00"€ 760.00"€ 4,760.00"
Ambulante"€ 3,000.00"€ 570.00"€ 3,570.00"
Toalete8 containere"€ 6,000.00""€ 1,140.00""€ 7,140.00"
ProductionTOTAL"€ 47,000.00""€ 8,930.00""€ 55,930.00"
Machinery"€ 14,000.00""€ 2,660.00""€ 16,660.00"
Logistic Transports"€ 5,000.00"€ 950.00"€ 5,950.00"
Tentsbackstages"€ 5,000.00"€ 950.00"€ 5,950.00"
Instalatii sanitare"€ 3,000.00"€ 570.00"€ 3,570.00"
Echipe productie"€ 20,000.00""€ 3,800.00""€ 23,800.00"
ARTISTS"€ 467,000.00""€ 2,910.00""€ 469,910.00"
ArtistsFeeLanded"€ 420,000.00"€ 0.00"€ 420,000.00"
Cazare"€ 33,000.00""€ 1,650.00""€ 34,650.00"
Catering"€ 14,000.00""€ 1,260.00""€ 15,260.00"
Servicii"€ 40,878.57""€ 7,766.93""€ 48,645.50"
ServicesComision agentii ticketingcomision 4.5%"€ 15,878.57""€ 3,016.93""€ 18,895.50"
Sistem cashless"sistem, bratari, casieri""€ 25,000.00""€ 4,750.00""€ 29,750.00"
Purchases & Rents"€ 65,000.00""€ 12,350.00""€ 84,350.00"
Purchases & RentsBratari1 eur/buc"€ 10,000.00""€ 1,900.00""€ 11,900.00"
Look&Feel (UX)"deco, porti de intrare,corturi, baruri, mobilier etc""€ 55,000.00""€ 10,450.00""€ 65,450.00"
Chirie spatiu public0.5 ron/m2/zi - 12500 m2€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Logistica HORECA"pahare,paie,gheata,papetarie"€ 0.00€ 0.00"€ 7,000.00"
Marketing"€ 88,000.00""€ 12,920.00""€ 100,920.00"
MarketingBranding"€ 5,000.00"€ 950.00"€ 5,950.00"
Website"€ 3,000.00"€ 570.00"€ 3,570.00"
Prints"€ 5,000.00"€ 950.00"€ 5,950.00"
OOH"€ 20,000.00"€ 0.00"€ 20,000.00"
Online"€ 50,000.00""€ 9,500.00""€ 59,500.00"
Photo & Video"€ 5,000.00"€ 950.00"€ 5,950.00"
Team"€ 70,000.00""€ 13,300.00""€ 83,300.00"
TeamDesigner€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Productie€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Marketing€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Operational€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Ticketing€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Sponsorship€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Financiar€ 0.00€ 0.00€ 0.00
PR€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Cazari Echipa€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Catering Echipa€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Transport Echipa€ 0.00€ 0.00€ 0.00
Taxes"€ 29,500.00"€ 0.00"€ 29,500.00"
TaxesUCMR4% din buget artisti"€ 16,000.00"€ 0.00"€ 16,000.00"
Taxe Angajariaprox 200 pers"€ 1,500.00"€ 0.00"€ 1,500.00"
ISU"€ 1,000.00"€ 0.00"€ 1,000.00"
UNPFR"€ 1,000.00"€ 0.00"€ 1,000.00"
OSIM"€ 10,000.00"€ 0.00"€ 10,000.00"