Hotărârea nr. 128/2020

privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 2.540.750 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                        
CONSILIUL LOCAL                                                                                          

                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 2.540.750 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2020

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator,  înregistrat sub nr. 176714 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 176717/11.02.2020 prin care Direcţia Economică propune aprobarea acordării sumei de 2.540.750 lei pentru Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2020.

Văzând dispoziţiile:

o   Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;

o   art.7 alin 3) şi 4),  art.37, art.38  şi art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

 

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit.b), lit. d), alin. (4) lit. a) și alin. (7), lit. d), lit. e), art.139 alin. (3) lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Se aprobă bugetul Fundaţiei pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor  în sumă totală de 2.540.750 lei pentru activităţile ce urmează a fi realizate  conform anexei nr.1, ataşată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă acordarea sumei de 2.540.750 lei cu titlul de contribuţie financiară  Fundaţiei   pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor.

Contribuţia financiară va fi acordată conform solicitărilor fundaţiei până la limita sumei aprobate pentru anul 2020, conform anexei ataşate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o   Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

o   Primarul Municipiului Oradea

o   Direcţia Economică

o   Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 128

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 9 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Nr.crt.

Activitate

Suma alocată

1

Întocmire documentaţii tehnice în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire - Servicii proiectare arhitecturala (proiecte, devize, documentatii, reactualizare proiecte, clasare)

            130.000    

2

Actualizare devize (documentatia financiara din proiectele tehnice) - Servicii de pregatire proiecte si proiectare, estimare costuri

              80.000    

3

Servicii – dirigentia de şantier

              70.000    

4

Intocmire Note tehnice, expertize - Servicii de expertiza

              80.000    

5

Administrative Programul Multianual

              40.000    

6

Servicii management activităţi curente si activitati - consultanta experti tehnici Program Multianual

              75.000    

7

Promovarea obiectivelor turistice

            130.000    

8

Intretinere panouri publicitare outdoor

                 7.000    

9

Tiparire pliante, brosuri

            130.000    

10

Design, grafica, consultanta promovarea obiectivelor turistice

            100.000    

11

Salarii personal (Programul Multianual, obiective turistice, Administrare statui)

            406.000    

12

Servicii contabilitate, protectia muncii si  servicii de achizitie

              25.000    

13

Lucrari de restaurare si conservare Monumente Istorice, intretinere fatade reabilitate - 3 obiective

            272.750    

14

Administrare, reabilitare si punere in valoare monumente de for public din Municipiul Oradea - Servicii de consultanta si proiectare                                                                            (documentatii expert componente artistice, restaurare piatra-metal, intocmire documentatii tehnice, curatare, intretinere, restaurare)

            230.000    

15

Proiecte bugetare participativa (2 proiecte)

            100.000    

16

Servicii de productie spectacol divertisment (organizare mapping)

              85.000    

17

Contributie partener in Reteaua oraselor Art`Nouveau

              10.000    

18

Servicii de organizare evenimente cu ocazia Ziua Internationala Art Nouveau

            130.000    

19

Administrare Sinagoga Zion

            130.000    

20

Administrare punct de vanzare suveniruri Cetate

              70.000    

21

Administrare Turnul Primariei Oradea

              70.000    

22

Administrare punct de vanzare suveniruri  Sinagoga Ortodoxa Aachvas Rein

              20.000    

23

Administrare punct de vanzare suveniruri  Casa Darvas-La Roche

            100.000    

24

Administrare punct de vanzare suveniruri  Muzeul Francmasoneriei

              50.000    

Total

         2.540.750    

Municipiul Oradea                                                                           Anexa nr.1

 

Bugetul Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor

şi activităţile derulate de către aceasta în anul 2020

                                                                                                                                                  lei